Conflict between men and women is the cause of the current global crisis

Conflict between men and women is the cause of the current global crisis

The main cause of the global crisis is the conflict between men and women.

Generally, I say that a woman and the man she leads will do everything to ensure the survival of their offspring. This means that they will commit any crime to achieve their goal.

To counterbalance, every independent man will do everything to survive in the modern world and not be dominated by women.

It is for these reasons that the current world situation, marked by conflict between the West and the East, results. The West (mainly the USA), thanks to migration processes, is dominated by women who, thanks to inheritance mechanisms, have gained an advantage in the free market economy.

The East, thanks to state ownership, is not subject to inheritance mechanisms and is therefore a haven for men defending their independence. And that’s all you need to know to understand the current global political, economic and scientific situation.

I started my business almost forty years ago. During my business activities, I received support from Polish and European men who helped me achieve my goal of independence from women. The fight for a business position exhausted my strength and I lost the enthusiasm for exhausting work. I started to close my business, but the women’s world saw its chance in me and supported me to implement women’s policies. I did not take advantage of this support and closed my company and retired. I saw the confusion around my person and business, but I didn’t understand its causes.

I have devoted 22 years of intense study to understanding the modern world.

The result of independent studies is an understanding of the causes of the current world conflict and finding a solution to it. The recipe is the creation of a transnational trade, scientific and business organization POL-CAT joint-stock company, which will not be inherited and which will reward commissions for the work of its employees-shareholders. POL-CAT employees are half of women and half of men.

This is the third path between capitalism and communism and I advise you to choose it.

And all this to provide people with a decent life in the modern world.

Warsaw, February 20, 2024, 9:07 am Bogdan Jacek Góralski

Konflikt między mężczyznami a kobietami przyczyną obecnego globalnego kryzysu

Główną przyczyną globalnego kryzysu jest konflikt pomiędzy mężczyznami a kobietami.

Generalnie stwierdzam, że kobieta i kierowany przez nią mężczyzna zrobią wszystko aby zapewnić przetrwanie swemu potomstwu. To znaczy, że popełnią każdą zbrodnię aby osiągnąć swój cel.  

Dla przeciwwagi, każdy samodzielny mężczyzna zrobi wszystko, aby przetrwać we współczesnym świecie i nie dać się zdominować kobietom.

To z tych przyczyn wynika obecna światowa sytuacja, która zaznacza się konfliktem pomiędzy Zachodem a Wschodem. Zachód (głównie USA) dzięki procesom migracyjnym jest zdominowany przez kobiety, które dzięki mechanizmom dziedziczenia zdobyły przewagę w gospodarce wolnorynkowej. 

Wschód, dzięki własności państwowej, nie podlega mechanizmom dziedziczenia i dlatego jest ostoją dla mężczyzn broniących swej niepodległości. I to wszystko, co trzeba wiedzieć aby zrozumieć obecną światową sytuację polityczną, gospodarczą i naukową.

Prawie czterdzieści lat temu rozpocząłem działalność biznesową. W trakcie działalności biznesowej otrzymałem wsparcie polskich i europejskich mężczyzn, którzy wspomogli mnie abym osiągnął cel czyli niezależność od kobiet. Walka o biznesową pozycję wyczerpała moje siły i straciłem zapał do wyczerpującej pracy. Zacząłem zamykać swój biznes, ale świat kobiet zobaczył we mnie swoją szansę i wsparł mnie abym bym był wykonawcą polityki kobiet. Nie skorzystałem z tego wsparcia i zamknąłem swoją firmę oraz przeszedłem na rentę. Widziałem zamieszanie koło mej osoby i biznesu ale nie rozumiałem jego przyczyn. 

Poświęciłem 22 lata wytężonych studiów aby zrozumieć współczesny świat.

Wynikiem samodzielnych studiów jest zrozumienie przyczyn obecnego światowego konfliktu

i znalezienie recepty na jego rozwiązanie. Recepta to powstanie ponadnarodowej organizacji handlowo-naukowo-biznesowej POL-CAT joint-stock company, która nie będzie dziedziczona i która będzie wynagradzała prowizyjnie za efekt pracy swoich pracowników-udziałowców. Pracownicy POL-CAT to po połowie kobiety i mężczyźni.

Jest to trzecia droga między kapitalizmem a komunizmem i ja radzę, aby ją wybrać.

I to wszystko po to aby ludziom zapewnić godne życie we współczesnym świecie.

Warszawa, dnia 20 lutego 2024 roku, godzina 9:07   Bogdan Jacek Góralski

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *