The truth about the world is passed on by successive prophets

The truth about the world is passed on by successive prophets


Buddha said, get rid of your ignorance and you will understand the world and find your place in it.

Taoists and Confucians said do not impose your will on others and respect tradition and other people.

Christ said “Get rid of your ego and treat suffering as a lesson”

Muhammad said, “Believe in the supersensible world and respect the beliefs of others.”

I have understood these timeless truths proclaimed by all the prophets and I am following the path indicated by them. I want every person to have free will in shaping their own fate. I want to create a social environment that ensures complete freedom of existence for every creature in our world. That’s all and that’s it.


Warsaw, February 20, 2024, 20:33 Bogdan Jacek Góralski

Prawda o świecie jest przekazywana przez kolejnych prorków

Budda mówił pozbądź się swej ignorancji, a zrozumiesz świat i znajdziesz w nim swoje miejsce.

Taoiści i konfucjaniści mówili nie narzucaj swej woli innym oraz szanuj tradycję i innych ludzi.

Chrystus mówił ” Pozbądź się swego ego i cierpienie traktuj jak naukę”

Mahomet mówił ” Wierz w ponadzmysłowy świat i szanuj wierzenia innych”.

Ja zrozumiałem te ponadczasowe prawdy głoszone przez wszystkich proroków i podążam wskazaną przez nich drogą. Pragnę aby kazdy człowiek miał wolną wolę w kształtowaniu swego losu. Pragnę stworzyć środowisko społeczne zapewniajace pełną wolność istnienia każdej istocie naszego świata. Tylko tyle i aż tyle.

Warszawa, dnia 20 lutego 2024 roku, godzina 20:33   Bogdan Jacek Góralski

1 visits · 1 online

 Share

Vote: 0 0

  0  Save as PDF

© 2024 JustPaste.it

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *