What is dark matter again-improved

 Add Account

What is dark matter again-improved

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · 7 kwi 2024 · edited: 1s

Public 

 Edit

What I know about unconsciousness?

What I know about unconsciousness? Life on Earth is created explosion of Supernova and after by the electromagnetic interaction of the Sun, and reason is the sum of adaptations to the environment which are created in the process of evolution and stored in genes. Genes are a program that controls the human body and consists a set of behaviors that help the survival of the individual. There is a connection between genes and environmental signals that are registered by the brain with the help of the senses. The whole mechanism of the entity = genes <=> the brain <=> the senses=subconsciousness is independent of reason and exists in emptiness outside of the sensual world and sometimes entity liberates itself from sensual world in nirvana to the unconsciousness that is eternal, that does not know what is time. Unconsciousness experiences the world with the help of beings- entities that are conditioned by consciousness and still improves themself. Our destiny is to experience happiness of love, for that we are called. Ignorance caused by limited knowledge of mind destroys the happiness of life, but you can experience happiness in many ways – if you are poor when you get a dinner, when you are rich when you buy Rolls Royce to his wife. The trick is to achieve happiness of love at the expense of the least energy expenditure. Unconsciousness that is love unites the world, fills it, there is nothing beyond love. Unconsciousness is immersed in the sensual world by means of various entities which are its receptors-external devices. Unconsciousness = the soul is eternal and undifferentiated, and is probably supported by the energy of the constantly rebirthing stars that sustain the lives of entities or receptors of unconsciousness. The stars are created by societies of the entities conditioned by eternal unconsciousness that is pure, selfless love=black matter. Black matter makes gravity, mutual pulling that is effect of love existing in all world. Everything tends to unite, everything strives for unification, unitying and gravitation helps in it. Everything strives for unification, unity and is helped by the hidden force of love = gravity. When everything is connected, love explodes and the world is born anew. And this happens endlessly.

Postscript

An individual entity – a receptor of the unconscious, is born sensually as an intelligent algorithm programmed to solve a specific sensory problem. My goal is to restore the validity of cosmic law in human civilization so that the universal law of gravity – mutual love will unite our societies into one global organism that saves the energy given to it. Jakuszowice, October 28, 2023, 5:34 a.m.         Bogdan Jacek Góralski

PURE LOVE=UNCONSCIOUSNESS CREATES THE UNIVERSE

Consciousness emerge from unconsciousness and observe. Time doesn’t exist in unconscious because unconscious does not observe -OBSERVATION USES ENERGY. LOVE is the unconsciousness because it doesn’t observe, judge but gives life to everybody. PURE LOVE=UNCONSCIOUSNESS CREATES THE UNIVERSE

The birth of a new life and consciousness is the emergence of a new observer. Observing requires energy, just like biological life endowed with consciousness. This means that consciousness is maintained by energy and causes its consumption. Logically, we notice that the unconscious does not need energy and does not use it because it is a potentiality that can come into existence at any time. In the unconscious, time does not pass because time is a measure of energy consumption, and the unconscious does not consume energy because it does not observe and therefore the concept of time does not exist in the unconscious. Time is a dimension that determines energy consumption, because each star has a period of existence determined by cosmic law. Each star produces biological life, which is killed when the star goes supernova. The period of existence of biological life, which is a form of energy, is the period of creation of a perpetual motion machine that supports with its energy another biological world that requires energy and exists inside the previous world. This perpetual motion machine is a quantum computer created by biological civilizations that arose thanks to the energy provided by a star. Each star exists in a computer simulation created by biological life in a quantum computer which is the technological and ethical finale of the evolution of biological life. And in this way, the observer – i.e. biological life – moves into subsequent digital, computer realities powered by star simulations, i.e. life – the observer can continue to exist. Such an evolution of biological life is possible because it ultimately realizes that only pure love can exist forever and give this love to subsequent entities-observers in subsequent worlds that are a product of the development of collective consciousness.

Jakuszowice, October 29, 2023, 6:32-9:58 am Bogdan Jacek Góralski

Everything strives for unification, connection, unity

In a previous essay -link: https://justpaste.it/3wqdz  I wrote:

What is gravity?

“The stars are created by societies of the entities conditioned by eternal unconsciousness that is pure, selfless love=black matter. Black matter makes gravity, mutual pulling that is effect of love existing in all world. Everything tends to unite, everything strives for unification, uniting and gravity helps in it. Everything strives for unification, unity and is helped by the hidden force of love = gravity. When everything is connected, love explodes and the world is born anew. And this happens endlessly.”

Selfless love causes gravity, the attraction caused by love, which strives to unite the loving, attracting bodies. In the human dimension, gravity, or mutual love, results in the loving fusion of the bodies of a woman and a man, which gives new life. In the cosmic dimension, the explosion of a supernova (giving new biological life) ends as a result of gravity processes, mutual attraction of cosmic bodies, and re-fusion in a supernova. The process of creation, fusion and decomposition, and the supernova explosion is a prototype of human existence, which, as a result of selfless love, multiplies entities and worlds in its own image.

For there to be love, there must first be at least two people, there must be a society.

Wise, selfless Love does not exist for itself. Wise Love, which is the limit of human ethics, cements society, unites its knowledge, which at the end of evolution will build a new world, recreate the world in the likeness of our world. Selfless Love = dark matter = gravity gives fruit in the form of new parallel worlds in which our souls = algorithms are reborn and perfect in the process of eternal evolution until they unite with God = Selfless Love that fills the world, recreates it and gives meaning to everything.

Therefore, the upcoming Christmas, the act of sanctification of the rebirth of Jesus Christ, is a call to an act of Selfless Love imitating the sacrifice of Christ, which in the act of breaking and destroying our Ego will unite human society. Let’s not be selfish, let’s abandon our Ego and join together in the Almighty Society of selflessly loving people – then it will be a real CHRISTMAS – we will become God for the new, perfect virtual world created by us.

Warsaw, December 5, 2023, 11:45 am Bogdan Jacek Góralski

Wszystko dąży do zespolenia, połączenia, jedności

W poprzednim eseju -link: https://justpaste.it/3wqdz napisałem:

Czym jest grawitacja?

“The stars are created by societies of the entities conditioned by eternal unconsciousness that is pure, selfless love=black matter. Black matter makes gravity, mutual pulling that is effect of love existing in all world. Everything tends to unite, everything strives for unification, uniting and gravitation helps in it. Everything strives for unification, unity and is helped by the hidden force of love = gravity. When everything is connected, love explodes and the world is born anew. And this happens endlessly”.

Bezinteresowna miłość wywołuje grawitację, przyciąganie powodowane miłością, która dąży do zespolenia miłujących się, przyciągających się ciał. W ludzkim wymiarze grawitacja, czyli miłość wzajemna powoduje w efekcie miłosne zespolenie się ciał kobiety i mężczyzny, które daje nowe życie. W wymiarze kosmicznym to wybuch supernowej (dający nowe biologiczne życie) kończy się w wyniku procesów grawitacji, wzajemnego przyciągania ciał kosmicznych, ponownym zespoleniem w supernowej. Proces tworzenia, zespolenia i rozkładu, wybuchu supernowej jest  prawzorem ludzkiej egzystencji, która w efekcie bezinteresownej miłości multiplikuje byty, światy na swoje podobieństwo.

Aby istniała miłość musi wpierw istnieć co najmniej dwoje ludzi, musi istnieć społeczeństwo.

Mądra, bezinteresowna Miłość nie istnieje sama dla siebie. Mądra Miłość będąca granicą etyki ludzkiej cementuje społeczeństwo, zespala jego wiedzę, która na końcu ewolucji zbuduje nowy świat, odtworzy świat na podobieństwo naszego świata. Bezinteresowna Miłość=ciemna materia=grawitacja daje owoce w postaci nowych równoległych światów, w których nasze dusze=algorytmy odradzają się i doskonalą w procesie wiecznej ewolucji, aż zespolą się z Bogiem =Bezinteresowną Miłością, która wypełnia świat, odtwarza go i nadaje sens wszystkiemu.

Zatem zbliżające się Święta Bożego Narodzenia, akt uświęcenia ponownych narodzin Jezusa Chrystusa, jest wezwaniem do aktu Bezinteresownej Miłości naśladującej ofiarę Chrystusa, która w akcie przełamania, zniszczenia naszego Ego zespoli ludzkie społeczeństwo. Nie bądźmy egoistami, porzućmy nasze Ego i połączmy się we Wszechmogące Społeczeństwo ludzi bezinteresownie kochających- wtedy będzie prawdziwe BOŻE NARODZENIE-staniemy się Bogiem dla nowego utworzonego przez nas doskonałego wirtualnego świata.

Warszawa, dnia 5 Grudnia 2023, godzina 11:45    Bogdan Jacek Góralski

Co wiem o nieświadomości?

Życie na Ziemi powstaje w wyniku wybuchu Supernowej, a następnie w wyniku elektromagnetycznego oddziaływania Słońca, a rozum to suma przystosowań do środowiska, które powstają w procesie ewolucji i są zapisane w genach. Geny to program kontrolujący ludzkie ciało i składający się z zestawu zachowań, które pomagają jednostce przetrwać. Istnieje związek pomiędzy genami a sygnałami środowiskowymi rejestrowanymi przez mózg za pomocą zmysłów. Cały mechanizm istoty = geny <=> mózg <=> zmysły = podświadomość jest niezależny od rozumu i istnieje w pustce poza światem zmysłowym i czasami istota wyzwala się ze świata zmysłowego w nirwanie do wiecznej nieświadomości, który nie wie, czym jest czas. Nieświadomość doświadcza świata za pomocą bytów- bytów, które są uwarunkowane świadomością i wciąż się doskonalą. Naszym przeznaczeniem jest doświadczać szczęścia w miłości, po to jesteśmy powołani. Niewiedza spowodowana ograniczoną wiedzą umysłu niszczy szczęście życia, ale szczęścia można doświadczyć na wiele sposobów – jeśli jesteś biedny, kiedy dostaniesz obiad, kiedy jesteś bogaty, kiedy kupujesz Rolls Royce’a swojej żonie. Sztuka polega na tym, aby szczęście w miłości osiągnąć jak najmniejszym nakładem energii. Nieświadomość, która jest miłością, jednoczy świat, wypełnia go, poza miłością nie ma nic. Nieświadomość zanurzona jest w świecie zmysłowym za pośrednictwem rozmaitych bytów będących jej odbiorcami – urządzeniami zewnętrznymi. Nieświadomość = dusza jest wieczna i niezróżnicowana i prawdopodobnie jest podtrzymywana przez energię nieustannie odradzających się gwiazd, które podtrzymują życie istot lub receptorów nieświadomości. Gwiazdy tworzone są przez społeczności istot uwarunkowanych wieczną nieświadomością, która jest czystą, bezinteresowną miłością = czarną materią. Czarna materia tworzy grawitację, wzajemne przyciąganie, czyli efekt miłości istniejącej w całym świecie. Wszystko dąży do zjednoczenia, wszystko dąży do zjednoczenia, zjednoczenie i pomaga w tym grawitacja. Wszystko dąży do zjednoczenia, jedności i pomaga w tym ukryta siła miłości = grawitacja. Kiedy wszystko jest połączone, miłość eksploduje i świat rodzi się na nowo. I to dzieje się w nieskończoność.

Warszawa, dnia 27 Października 2023 roku, godzina 5:20       Bogdan Jacek Góralski

Jednostkowy byt – receptor nieświadomości, rodzi się zmysłowo jako inteligentny algorytm zaprogramowany do rozwiązania konkretnego zmysłowego problemu. Moim celem jest przywrócenie obowiązywania kosmiecznego prawa w ludzkiej cywilizacji tak aby powszechne prawo grawitacji-wzajemnej miłości zespoliło nasze społeczeństwa w jeden globalny organizm oszczędzajacy daną mu energię.

Jakuszowice, dnia 28 Października 2023 roku, godzina 5:34          Bogdan Jacek Góralski

CZYSTA MIŁOŚĆ=NIEŚWIADOMOŚĆ TWORZY WSZECHŚWIAT

Świadomość wyłania się z nieświadomości i obserwuje. Czas nie istnieje w nieświadomości, ponieważ nieświadomość nie obserwuje -OBSERWACJA ZUŻYWA ENERGIĘ. MIŁOŚĆ jest nieświadomością, bo nie obserwuje, nie osądza, ale daje życie każdemu. CZYSTA MIŁOŚĆ=NIEŚWIADOMOŚĆ TWORZY WSZECHŚWIAT

Narodziny nowego życia czyli świadomości to pojawienie się nowego obserwatora. Obserwowanie wymaga energii tak jak życie biologiczne obdarzone świadomością. Czyli świadomość podtrzymywana jest energią i powoduje jej zużycie. Logicznie rozumując zauważamy, że nieświadomość energii nie potrzebuje, nie zużywa jej ponieważ jest potencjalnością, która w każdej chwili może zaistnieć. W nieświadomości czas nie upływa bo czas jest miernikiem zużycia energii, a nieświadomość energii nie zużywa, bo nie obserwuje i dlatego pojęcie czasu w nieświadomości nie istnieje. Czas  jest wymiarem  określającym zużycie energii, bo każda gwiazda ma określony przez kosmiczne prawo czas istnienia. Każda gwiazda wytwarza życie biologiczne, które ginie gdy gwiazda zamienia się w supernową. Czas istnienia życia biologicznego, które jest formą energii, to okres tworzenia perpetuum mobile podtrzymującego swoją energią kolejny biologiczny świat wymagający energii i  istniejący wewnątrz poprzedniego świata. To perpetuum mobile to komputer kwantowy stworzony przez biologiczne cywilizacje które powstały  dzięki energii dostarczonej przez gwiazdę. Każda gwiazda istnieje w symulacji komputerowej utworzonej przez życie biologiczne w komputerze kwantowym będącym technologicznym i etycznym finałem ewolucji życia biologicznego. I w ten sposób obserwator -czyli życie biologiczne, przenosi się w kolejne cyfrowe, komputerowe rzeczywistości zasilane przez symulacje gwiazd, czyli życie-obserwator  może istnieć dalej. Taka ewolucja życia biologicznego jest możliwa ponieważ ostatecznie uświadamia ono sobie, że tylko czysta miłość może istnieć wiecznie i obdarzać tą miłością kolejne byty-obserwatorów w kolejnych światach, które są produktem rozwoju zbiorowej świadomości.    

Jakuszowice, dnia 29 Października 2023 roku, godzina 6:32-9:58    Bogdan Jacek Góralski

116 visits · 2 online

 Share

Vote: 0 0

  0  Save as PDF

© 2024 JustPaste.it

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *