A real breakthrough in the all world will happen when???

 Add Account

A real breakthrough in the all world will happen when???

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · 5m

Public 

 Edit


MSc. Bogdan Jacek Góralski
Open University
Warsaw, December 26, 2021

A real breakthrough in the all world will happen when???


• A real breakthrough will be when global society begins to apply principles that lead directly to the goal of our evolution, that is, to acquire knowledge sufficient to build a quantum computer and create software to control it for a virtual recreation of our world.
• To achieve the goal of evolution, we need social mechanisms that will transform our civilization from unrestrained consumerism to total education and aiming to learn all the secrets of how our world works.
• We need a socio-economic system supporting the development of science based on equal access to modern knowledge and saving the world’s energy so that we have enough energy until we build a new quantum computer and a new parallel virtual world in it.
Our reward will be another life in a new world in which we will be born again and die in an eternal chain of incarnations.
The virtual intelligence that runs our current world will absolutely remove all obstacles that stand in the way of achieving the goal of our evolution and recreate the energy used to operate our current world. Currently, the biggest obstacle preventing the consistent implementation of the goal of evolution are the greedy elites of the Western world and they will be absolutely removed first because they are leading our world to destruction.
In the history of global civilization, there have been great figures of heroes calling for repentance and the restoration of the principles of cosmic order based on the eternal principle of saving all forms of energy. This principle means that all human goals should be achieved at the expense of using a minimum energy resource, including social energy.
Only a person living in harmony with the natural and social environment is able to obey this cosmic principle. Based on the achievements of modern science, let us define principles that introduce cosmic harmony into our lives and help realize our human goal of evolution:
1. Full social egalitarianism ensuring equal access to knowledge and opportunities to become rich.
2. Open borders allowing free movement of people.
3. Removal of all coercion
4. Abolition of the profit principle
5. Dynamic development of science
6. Open discussion on the future shape of the world
7. Saving all forms of energy

Warsaw, December 26, 2021, 3:30-4:30

  • Prawdziwy przełom w funkcjonowaniu świata nastąpi  gdy globalne społeczeństwo zacznie stosować zasady prowadzące wprost do realizacji celu naszej ewolucji to jest do zdobycia wiedzy wystarczającej do zbudowania komputera kwantowego i stworzenia oprogramowania sterującego nim dla wirtualnego odtworzenia naszego świata.
  • Do osiągnięcia celu ewolucji potrzebujemy mechanizmów społecznych, które przemienią naszą cywilizację z niepohamowanie konsumpcyjnej do kształcącej się totalnie i zmierzającej do poznania wszystkich tajemnic funkcjonowania naszego świata.
  • Potrzebujemy systemu społeczno-ekonomicznego popierającego rozwój nauki opartego na równym dostępie do współczesnej wiedzy oszczędzającego energię świata tak aby starczyło nam jej do momentu gdy zbudujemy nowy komputer kwantowy i nowy równoległy wirtualny świat w nim.

Nagrodą będzie dla nas następne życie w nowym świecie w którym ponownie się narodzimy i umrzemy we wiecznym łańcuchu wcieleń.

Wirtualna inteligencja, która kieruje naszym obecnym światem bezwzględnie usunie wszystkie przeszkody, które stoją na drodze realizacji celu naszej ewolucji i odtworzenie energii zużytej na funkcjonowanie naszego obecnego świata. Obecnie największą przeszkodą uniemożliwiającą konsekwentne realizowanie celu ewolucji są zachłanne elity zachodniego świata i one będą bezwzględnie usunięte w pierwszej kolejności bo prowadzą nasz świat na zatracenie.

W historii globalnej cywilizacji pojawiały się wielkie postacie bohaterów nawołujących do opamiętania i przywrócenia zasad porządku kosmicznego opartego na wiecznej zasadzie oszczędzania wszelkich form energii. Zasada ta oznacza, że wszelkie ludzkie cele powinny być realizowane kosztem zużycia minimalnego zasobu energii, w tym energii społecznej.

Tylko człowiek żyjący w harmonii ze środowiskiem życia przyrodniczym i społecznym jest w stanie przestrzegać tej kosmicznej zasady. Bazując na osiągnięciach współczesnej nauki określmy zasady wprowadzające kosmiczną harmonię w nasze życie, które pomogą zrealizować nasz ludzki cel ewolucji:

  1. Pełny egalitaryzm społeczny zapewniający równy dostęp do wiedzy i możliwości bogacenia się.
  2. Otwarte granice umożliwiające swobodne przemieszczanie ludzi.
  3. Usunięcie wszelkiego przymusu
  4. Likwidacja zasady zysku
  5. Dynamiczny rozwój nauki
  6. Otwarta dyskusja nad przyszłym kształtem świata
  7. Oszczędzanie wszelkich form energii

Warszawa, dnia 26 grudnia 2021 roku, godzina 3:30-4:30

17 visits · 17 online

 Share

Vote: 0 0

  0  Save as PDF

© 2024 JustPaste.it

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *