Everything that surrounds us is Omnipotence

Everything that surrounds us is Omnipotence

 Add Notes Messages Subscribed 50 Shared with you

 bogdangoralski

Everything that surrounds us is Omnipotence

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · 26m · edited: 1s

Public 

 Edit

Everything that surrounds us is Omnipotence

Hindus claim that the Absolute is unknowable and indescribable, and, with the Chinese, they claim that the interplay of male and female forces creates the world. Brahmins claim that only an individual sacrifice in exchange for the performance of sacred rites sanctifies a person. Buddhists claim that a being goes through many incarnations before achieving liberation from the bonds of the material world. The Jews claim that Christ was not the Son of God or the Messiah because he allowed himself to be killed and the Messiah must be immortal. Hasidim claim that the world is the gateway to God. Iranian peoples believe that cosmic order must be restored on Earth. Catholics and Christian orthodox believers in the second coming of Christ, and Muslims do not deny that the second coming of Christ means the coming of times of peace and respect for all religions, which respect was commanded by Muhammad, who left behind the Koran – the holy book that is the oracle of law for Islam .
Therefore, for Christ to reveal himself again, times of peace must come. I claim that Christ and his divine mission were revealed in the teaching he preached. When we recognize that his Law is the only way to peace for us, we will love our enemies and share bread and wine. The abundance of bread on Earth brings peace, and drinking wine in moderation brings people joy and fun. Christ was God, because everything that surrounds us is God, Omnipotence. Every creature, stone, plant, element is God who, in the process of evolution, transforms us into perfect beings and spirits. In Allan Kardec’s “The Book of Spirits”, spiritualists reveal the essence of the world, which, according to them, is inhabited by spirits perfecting themselves in many incarnations. This is consistent with Buddhist teachings that the human spirit travels through various incarnations until perfection. Perfection is existence without expending energy in Non-Being, which is the Potential of all existence. In this sense, Hasidim are right that life in the material world is the Gateway to God, that is, to eternal existence in the Void without consuming energy.
Buddhists experience Emptiness in their practices and according to them it is the Ultimate Reality – pure unconditioned Potential that gives material life. This potentiality is love for everything without distinction between Good and Evil. The distinction between Good and Evil is the result of ignorance. Therefore, unconditioned potentiality is endowed with absolute Knowledge and is the result of the union of absolute Reason and Pure Love. Absolute knowledge can only exist in a closed reality to be fully known. Potentiality gives us a signpost to eternity, which is the sacred union of men and women. In this relationship there is a combination of pure female love and male common sense that surrounds the woman and her offspring with care. The love relationship between a man and a woman is a reflection of the Absolute, the Potential that surrounds us and gives us everything we need for life. Free will, guided by knowledge, decides what we choose from this potentiality. Knowledge allows us to avoid wasting energy in choosing the path of further evolution. If we can’t wait for an immortal Messiah who will bring order to Earth, let’s create him. Let’s establish a pragmatic organization, POL-CAT joint-stock company, operating without profit, which will be the Messiah for all nations and combine business with science in the service of global society. Let us unite and unite the forces of humanity for the further successful evolution of a global civilization in accordance with the laws of the Cosmos.
Warsaw, November 5, 2023, 1:19 p.m.
Modified on April 16, 2024, 3:04 am
                                                                                    Bogdan Jacek Góralski

Wszystko co nas otacza jest Wszechmocą

Hinduiści twierdzą, że Absolut jest niepoznawalny i jest nie do opisania i wraz z Chińczykami twierdzą, że wzajemna gra męskiej i żeńskiej siły tworzy świat. Bramini twierdzą, że tylko indywidualna ofiara w zamian za odprawienie świętych obrzędów uświęca człowieka. Buddyści twierdzą, że istota przechodzi przez wiele wcieleń zanim osiągnie wyzwolenie z więzów materialnego świata. Żydzi twierdzą, że Chrystus nie był Synem Bożym albo Mesjaszem bo dał się zabić a Mesjasz musi być nieśmiertelny. Chasydzi twierdzą, że świat jest bramą do Boga. Ludy irańskie wierzą, że trzeba przywrócić na Ziemi kosmiczny ład. Katolicy i chrześcijańscy ortodoksi wierzą w ponowne przyjście Chrystusa, a muzułmanie nie zaprzeczają, że ponowne przyjście Chrystusa oznacza nadejście czasów pokoju i  szacunku dla wszystkich religii, który to szacunek nakazywał Mahomet, który pozostawił po sobie Koran-świętą księgę, która jest wyrocznią prawa dla islamu.

Zatem, aby Chrystus ponownie się objawił muszą nadejść czasy pokoju. Ja twierdzę, że Chrystus i jego boskie posłannictwo objawiło się w nauce, którą głosił. Gdy uznamy, że jego Prawo jest dla nas jedyną drogą do pokoju to będziemy miłowali nieprzyjaciół i dzielili się chlebem i winem. Dostatek chleba na Ziemi przynosi pokój, a umiarkowane picie wina przynosi ludziom radość i podnietę do zabawy. Chrystus był Bogiem, bo wszystko co nas otacza jest Bogiem, Wszechmocą. Każda istota, kamień, roślina, żywioły jest Bogiem, który w procesie ewolucji przemienia nas w istoty i duchy doskonałe. Spirytyści w „Księdze Duchów” Allana Kardeca objawiają istotę świata, który według nich jest zamieszkały przez doskonalące się w wielu wcieleniach duchy. Jest to zgodne z naukami buddystów, że duch ludzki wędruje przez różne wcielenia aż do doskonałości. Doskonałość to istnienie bez zużywania energii w Niebycie, który jest Potencjalnością wszelkiego istnienia. W tym sensie chasydzi mają rację, że życie w materialnym świecie jest Bramą do Boga czyli do wiecznego istnienia w Pustce bez zużywania energii.

Buddyści doświadczają Pustki w swoich praktykach i według nich jest to Ostateczna Rzeczywistość-czysta nieuwarunkowana Potencjalność dająca życie materialne. Potencjalność ta jest miłością do wszystkiego bez rozróżniana Dobra I Zła. Rozróżnienie pomiędzy Dobrem i Złem jest wynikiem niewiedzy. Zatem nieuwarunkowana potencjalność obdarzona jest absolutną Wiedzą i jest wynikiem połączenia absolutnego Rozumu i Czystej Miłości. Absolutna wiedza może istnieć tylko w zamkniętej rzeczywistości by ją w pełni poznać. Potencjalność obdarza nas drogowskazem do wieczności, którym jest święty związek kobiet i mężczyzny. W tym związku następuje połączenie czystej kobiecej miłości i męskiego rozsądku otaczającego kobietę i jej potomstwo opieką. Miłosny związek kobiety i mężczyzny jest odbiciem Absolutu, Potencjalności, która nas otocza i daje wszystko co jest potrzebne do życia. Wolna wola kierowana wiedzą decyduje co z tej potencjalności wybierzemy. Wiedza pozwala nam unikać marnowania energii w wyborze drogi dalszej ewolucji. Powołajmy do życia pragmatyczną organizację POL-CAT joint-stock company działającą bez zysku, która będzie Mesjaszem dla wszystkich narodów i połączy biznes z nauką w służbie globalnemu społeczeństwu. Połączmy, zespólmy siły ludzkości dla dobra dalszej pomyślnej ewolucji globalnej cywilizacji zgodnej z prawami Kosmosu.

Warszawa, dnia 5 Listopada 2023 roku, godzina 13:19.

Modyfikacja dnia 16 kwietnia 2024, godzina 3;04   

                                                                                                               Bogdan Jacek Góralski

13 visits · 1 online

 Share

Vote: 0 0

  0  Save as PDF

© 2024 JustPaste.it

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *