Future Poland’s  policy

 Add Account

A new Polish opening is needed

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · 5m · edited: 3m

Public 

 Edit

 A new Polish opening is needed

Poland needs leadership implementing an independent domestic and foreign policy aimed at economic independence. Poland freed itself from Soviet domination and became dependent on the USA. Americans are currently draining the Polish market of money through large corporations monopolizing the supply of goods and services  to the Polish market. The US is selling weapons to Poland for ridiculous amounts of money, creating a threat from Russia. American companies buy goods from the Chinese and sell them in Poland with a profit of several hundred percent. Meanwhile, both Russia and the USA are long-gone powers. The world is developing and changing, and Poland needs alliances with modern, dynamic countries. Polish trading companies are in a state of collapse and are unable to oppose American hegemony. If Polish trading companies compete with American ones, it is only in the sale of Chinese goods.

For 20 years after closing my trading company, I studied Polish and world political and economic problems. There is a chance for Poland to achieve full economic and political independence provided that it implements my economic and political strategy described in the program of the Decalogue Party and in the text entitled The Third Way between Capitalism and Communism. The implementation of my political and economic demands and the replacement of income tax with turnover tax and the transfer of the capital from Warsaw to Krakow will allow Poland to fully regain political and economic independence and cooperate with the whole world.

The world needs a free Poland and Poland needs an open world free from imperialism.

My demands, in short, are the restoration of the election of royal power and a modern egalitarian feudal system based on non-hereditary nobility and long-term lease of agricultural land. Nobility would now be awarded for activities in favor of the Polish nation. The restoration of the king’s power would mean a continuation of the reforms of the Constitution of May 3 and the freedom to settle in the territory of the Republic of Poland for all newcomers who respect the Polish legal order based on global ethical achievements and ensuring Polish citizens full freedom in shaping their fate. Full compensation would have been introduced for the heirs of Polish citizens deprived of their property by the invaders. The compensation would be paid in shares of the Polish Treasury. The establishment of a royal trade monopoly and the introduction of a 10% turnover tax on profits and wages will modernize the Polish tax system. The trade monopoly would be implemented by the POL-CAT joint-stock company providing profitable work in trade and science to both women and men. POL-CAT joint-stock company would support local self-governing religious and non-denominational communities in which taxes would be collected, half of which would remain in the local community. Half of the royal budget of approximately PLN 350 billion would support local communities. This would make Poland a self-governing and cheap state. Only an increase in GDP would mean an increase in the income of the king and his subjects. Poland’s defense would be a wise foreign and internal policy and a modern professional army supported by the popular militia. My work is a tribute to my compatriots murdered in Katyn and other places of execution of the former elites of the Polish nation. Only a strong and wise Poland will protect Polish citizens.

Jakuszowice, April 12-13, 2023, 2:00-4:17 am Bogdan Jacek Góralski

Potrzebne nowe polskie otwarcie

Polska potrzebuje kierownictwa realizującego niezależną politykę wewnętrzną i zagraniczną nakierowaną na niezależność ekonomiczną. Polska wyzwoliła się spod dominacji sowieckiej uzależniając się od USA. Amerykanie drenują obecnie polski rynek z pieniędzy przez wielkie korporacje monopolizujące dostawy towarów na rynek polski. USA sprzedają Polsce broń za bajońskie pieniądze wzbudzając zagrożenie ze strony Rosji. Amerykańskie firmy kupują towary u Chińczyków i sprzedają je w Polsce z kilkusetprocentowym zyskiem. Tymczasem i Rosja i USA to dawno przebrzmiałe potęgi. Świat się rozwija  i zmienia, a Polsce potrzebne są sojusze z nowoczesnymi dynamicznymi krajami. Polskie firmy handlowe są w stanie upadku i nie potrafią się przeciwstawić amerykańskiej hegemonii. Jeżeli polskie firmy handlowe konkurują z amerykańskimi to tylko w sprzedaży chińskich towarów.
Przez 20 lat po zamknięciu mojej firmy handlowej studiowałem polskie i światowe problemy polityczne i gospodarcze. Istnieje szansa uzyskania dla Polski pełnej niezależności ekonomicznej i politycznej pod warunkiem zrealizowania mojej strategii gospodarczej i politycznej opisanej w programie Partii Dekalogu oraz w tekście zatytułowanym Trzecia droga pomiędzy kapitalizmem i komunizmem. Realizacja moich postulatów politycznych i gospodarczych oraz zastąpienie podatku dochodowego podatkiem obrotowym wraz przeniesieniem stolicy z Warszawy do Krakowa pozwoli Polsce na pełne odzyskanie niezależności politycznej i gospodarczej i współpracę z całym światem.
Świat potrzebuje wolnej Polski a Polska potrzebuje otwartego i wolnego od imperializmu świata.

Moje postulaty w skrócie to przywrócenie elekcji władzy królewskiej i nowoczesnego egalitarnego systemu feudalnego opartego na niedziedzicznym szlachectwie i wieloletniej dzierżawie gruntów rolnych.. Szlachectwo byłoby teraz przyznawane za działania na rzecz narodu polskiego. Przywrócenie władzy króla oznaczałoby kontynuację reform Konstytucji 3 Maja i wolności osadzania się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wszystkim przybyszom respektującym polski porządek prawny oparty na światowym dorobku etycznym i zapewniający obywatelom Polski pełną wolność w kształtowaniu swego losu. Wprowadzono by pełne odszkodowanie dla spadkobierców obywateli polskich pozbawionych własności przez zaborców. Odszkodowanie wypłacono by w akcjach Skarbu Polskiego. Ustanowienie królewskiego monopolu handlowego i wprowadzenie 10 % podatku obrotowego od zysków i wynagrodzeń  unowocześni polski system podatkowy. Monopol handlowy byłby realizowany przez firmę POL-CAT joint-stock company zapewniającej zyskowną pracę w handlu i nauce zarówno kobietom i mężczyznom. POL-CAT joint-stock company wspierałby lokalne samorządne wspólnoty religijne i bezwyznaniowe w których pobierano by podatki, których połowa pozostawała by we wspólnocie lokalnej. Połowa budżetu królewskiego wynoszącego około 350 mld PLN wspierałaby lokalne wspólnoty. Czyniłoby to Polskę samorządnym i tanim państwem. Tylko wzrost PKB oznaczałby wzrost dochodów króla i poddanych.  Obronę Polski stanowiłaby mądra polityka zagraniczna i wewnętrzna oraz nowoczesna zawodowa armia wspomagana pospolitym ruszeniem. Moja praca to hołd dla moich rodaków pomordowanych w Katyniu i innych miejscach kaźni dawnych elit narodu polskiego. Tylko silna i mądra Polska ochroni polskich obywateli.
Jakuszowice, 12-13  Kwietnia 2023 roku, godzina 2:00-4:17     Bogdan Jacek Góralski

  •  

Potrzebne nowe polskie otwarcie

Polska potrzebuje kierownictwa realizującego niezależną politykę wewnętrzną i zagraniczną nakierowaną na niezależność ekonomiczną. Polska wyzwoliła się spod dominacji sowieckiej uzależniając się od USA. Amerykanie drenują obecnie polski rynek z pieniędzy przez wielkie korporacje monopolizujące dostawy towarów na rynek polski. USA sprzedają Polsce broń za bajońskie pieniądze wzbudzając zagrożenie ze strony Rosji. Amerykańskie firmy kupują towary u Chińczyków i sprzedają je w Polsce z kilkusetprocentowym zyskiem. Tymczasem i Rosja i USA to dawno przebrzmiałe potęgi. Świat się rozwija  i zmienia i Polsce potrzebne są sojusze z nowoczesnymi dynamicznymi krajami. Polskie firmy handlowe są w stanie upadku i nie potrafią się przeciwstawić amerykańskiej hegemonii. Jeżeli polskie firmy handlowe konkurują z amerykańskimi to tylko w sprzedaży chińskich towarów.

Przez 20 lat po zamknięciu mojej firmy handlowej studiowałem polskie i światowe problemy polityczne i gospodarcze. Istnieje szansa uzyskania dla Polski pełnej niezależności ekonomicznej i politycznej pod warunkiem zrealizowania mojej strategii gospodarczej i politycznej opisanej w programie Partii Dekalogu oraz w tekście zatytułowanym Trzecia droga pomiędzy kapitalizmem i komunizmem. Realizacja moich postulatów politycznych i gospodarczych oraz zastąpienie podatku dochodowego podatkiem obrotowym wraz przeniesieniem stolicy z Warszawy do Krakowa pozwoli Polsce na pełne odzyskanie niezależności politycznej i gospodarczej i współpracę z całym światem.

Świat potrzebuje wolnej Polski a Polska potrzebuje otwartego i wolnego od imperializmu świata.

Jakuszowice, 12 Kwietnia 2023 roku, godzina 4:17     Bogdan Jacek Góralski

Work on the implementation of the following program will unite Polish society, including the Polish community, and will wide spread Polish culture which is based on full equality of women and men.

Future Poland’s  policy

Ladies and Gentlemen!

For 21 years I have been conducting independent research on the causes and effects of changes in the Earth’s climate. The research results clearly indicate that the next phase of regional climate change will begin soon. As usual, this will bring dramatic consequences for human civilization resulting from the deterioration of environmental conditions that determine the volume of food produced in the world. Small changes in global climate in 2008 and 2010 resulted in higher food prices, which resulted in revolutions in northern Africa. Greater regional climate changes, which will occur cumulatively until 2030, will probably destabilize the economic, social and political situation in Europe, Russia, the USA and probably in China. This will have dramatic consequences for the world, which will have to adapt to the current situation. There will probably be great revolutions and, as a result, world wars, and there will be great migrations of people from overpopulated areas of Asia to rich Europe and North America.

The cooling of the climate will be accompanied by numerous strong earthquakes, which will cause disasters in nuclear power plants, which will threaten the world’s electricity supply.

Currently, West’s one billion inhabitants produce 30 percent of world GDP, just as Asia’s four billion inhabitants produce 30 percent of world GDP. The inhabitants of Asia are therefore four times poorer than the inhabitants of West and will not be able to afford adequate food purchases when the climate change and food prices increase in the world. A critical region will be Central Asia – the area of Turkish influence, through which migrating masses of people will move. In this area, during great population migrations, a conflict between the Indo-European civilization and the very large Chinese population may occur. Anticipating this conflict, we must bring about an agreement among the peoples belonging to the Indo-European civilization, i.e., among others, the Slavic, Turkish and Hindu peoples, in order to prevent the development of a conflict situation. Observation of the geographical atlases of Asia and Europe indicates that in Europe there are vast and fertile lowlands capable of feeding future migrating hungry masses. These lowlands are currently cultivated by 2 percent of Europe’s population. Settlement of Asian farmers in these areas would increase food production in Europe – small farms are many times more productive than large agricultural enterprises – and prevent famine. To implement such a policy, we need to understand the importance of the problems our civilization faces. It would be necessary to change the economic and social systems in force in Europe to one that would enable the settlement of hundreds of millions of peasant settlers in the European lowlands. The only system that can meet the requirements is the feudal system based on leasing small plots of agricultural land. I write about it in the essay “Conflict of systems – remarks on the causes of the world crisis”. Therefore, coordinated action of many political centers is needed, e.g. those influencing the Slavs and Asian peoples, in order to introduce such a social system. Poland may be the center coordinating the activities of the Slavs, and Turkey is already pursuing a policy of uniting the Turkic peoples. India is a power with great influence in Asia.

It would be important to develop a unified systemic pattern for the Indo-European country, which currently consists of very different components. This pattern should unify the ethical and religious systems as well as the organization of the state associated with the Indo-European Empire.

According to the achievements of Polish historians[1] [2], the condition for the creation of a state is the formation of the elites of a society encompassing a geographically defined territory. Elites determine the direction of state policy depending on geographical, social and environmental conditions. This means that the process of globalization – economic exchange, including the international movement of elites, will limit the importance of traditional states because the territory of operation of individual state elites has become the entire globe. Probably??? an agreement will be reached between state elites enabling mass population movements to sparsely populated regions of the globe, which will lead to the expansion of the ethnic social base of individual countries receiving migrating peasants. Evenly placed population of the globe will limit interstate economic competition, reducing international tensions.

Intercontinental population migrations will ultimately expand the ethnic composition of the societies of individual countries, making it possible to build multiethnic state elites. This will facilitate international agreement leading to the unification of countries within continents and ultimately the entire globe.

In recent years, I have been conducting research on a state system that would take into account our traditions and look into the future. Detailed solutions of this system developed for the future Polish State are presented in the Program of the Decalogue Party. I write about the importance of food in the stability of the state system in the study “The Russian Revolution and the Climate”. In the works “Ethics and the environment”, “The will and love of enemies”, “New ethics”, I propose intensive studies on the universal world ethical system. I would like to ask you for your comments on the studies included in the Portfolio on my website at the following address: https://justpaste.it/u/bogdangoralski.

My predictions need to be verified to avoid mistakes in designing the future. For this purpose, comprehensive research should be undertaken on the climate of the Eurasian continent, which will help us make the right political decisions. I hope that Polish scientists will understand the importance of the issues I write about above and will take appropriate steps.

                                                                                Bogdan Jacek Góralski

Warsaw, June 27, 2012

supplemented April 7, 2013.

________________________________________

[1] Marceli Handelsman, Polish and Universal Middle Ages, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, pp. 125-126

[2] Karol Modzelewski, Peasants in the early Piast monarchy, Ossolineum 1987, pp. 57-59.

science

770 visits · 1 online

Praca nad zrealizowaniem poniższego programu zjednoczy polskie społeczeństwo, w tym polonijne i rozpowszechni polską kultury opartą na pełnym równouprawnieniu kobiet i mężczyzn.

Przyszła polityka Polski

Szanowni Państwo!

Od 21 lat prowadzę samodzielne badania nad przyczynami i skutkami zmian klimatu Ziemi. Wyniki badań wskazują jednoznacznie, że wkrótce rozpocznie się kolejna faza regionalnych zmian klimatu. Jak zwykle przyniesie to dramatyczne skutki dla ludzkiej cywilizacji wynikające z pogorszenia  warunków środowiskowych decydujących o wolumenie produkowanej na świecie żywności. Małe zmiany klimatu światowego w 2008 i 2010 roku wywołały drożyznę żywności co spowodowało rewolucje w Afryce północnej. Większe regionalne zmiany klimatu, które będą następowały narastająco do 2030 roku,  wywołają prawdopodobnie destabilizację sytuacji gospodarczej, społecznej i politycznej w Europie, Rosji, USA i prawdopodobnie w Chinach. Przyniesie to dramatyczne skutki dla świata, który będzie się musiał przystosować do zaistniałej sytuacji. Prawdopodobnie wybuchną wielkie rewolucje a w ich następstwie wojny światowe oraz nastąpią wielkie migracje ludzi z  przeludnionych terenów  Azji  do bogatej Europy i Ameryki Północnej .

Oziębieniu klimatu towarzyszyć będą liczne silne trzęsienia ziemi, które spowodują katastrofy w elektrowniach atomowych co zagrozi zaopatrzeniu świata w energię elektryczną.

Obecnie jeden miliard mieszkańców Zachodu wytwarza 30 procent światowego GDP, podobnie jak 30 procent światowego GDP wytwarzają cztery miliardy mieszkańców Azji. Mieszkańcy Azji są zatem cztery razy biedniejsi od mieszkańców Zachodu i nie będzie ich stać na odpowiednie zakupy żywności gdy przyjdzie ochłodzenie klimatu i zwiększenie cen żywności na świecie. Newralgicznym rejonem będzie obszar Azji centralnej –obszar wpływów tureckich, przez który będą się przemieszczać migrujące masy ludzkie. Na obszarze tym podczas wielkich migracji ludności może dojść do konfliktu cywilizacji indoeuropejskiej z bardzo liczną populacją  chińską. Przewidując ten konflikt musimy doprowadzić do porozumienia ludów należących do cywilizacji indoeuropejskiej, czyli między innymi ludów słowiańskich, tureckich i hinduskich w celu zapobieżenia rozwojowi konfliktowej sytuacji. Obserwacja atlasów geograficznych Azji i Europy wskazuje, że to na terenie Europy znajdują się rozległe i żyzne niziny zdolne wykarmić przyszłe migrujące głodujące masy. Niziny te są uprawiane obecnie przez 2 procent ludności Europy. Osadzenie na tych terenach azjatyckich rolników wpłynęłoby na zwiększenie produkcji żywności w Europie – małe gospodarstwa rolne są wielokrotnie bardziej produktywne od wielkich rolnych przedsiębiorstw – i zapobieżenie klęsce głodu. Żeby taką politykę zrealizować potrzebne jest zrozumienie wagi problemów przed którymi stoi nasza cywilizacja. Trzeba byłoby zmienić systemy gospodarczo-społeczne obowiązujące w Europie na taki, który umożliwiałby osadzenie na nizinach europejskich setek milionów osadników chłopskich. Jedynym systemem, który może sprostać wymaganiom jest system feudalny oparty o dzierżawę małych działek ziemi rolnej. Piszę o tym w eseju „Konflikt systemów-uwagi o przyczynach kryzysu światowego”.  Potrzebne jest zatem skoordynowane działanie wielu ośrodków politycznych np. mających wpływ na Słowian i ludy azjatyckie w celu wprowadzenia takiego systemu społecznego. Ośrodkiem  koordynującym działania Słowian może być Polska a Turcja już obecnie prowadzi politykę jednoczącą ludy tureckie. Indie są potęgą mającą wielkie wpływy w Azji.

Ważne byłoby wypracowanie jednolitego wzorca systemowego dla państwa indoeuropejskiego składającego się przecież obecnie z bardzo różnych elementów składowych. Wzorzec ten powinien ujednolicać systemy etyczno-religijne jak i organizację państwa stowarzyszonego w imperium indoeuropejskim.

Jak wynika z dorobku historyków polskich[1]  [2] warunkiem powstania państwa jest ukształtowanie się elit społeczeństwa obejmującego w posiadanie określone geograficznie terytorium. Elity wyznaczają kierunek polityki państwa zależny od warunków geograficznych, społecznych czyli środowiskowych. Oznacza to, że proces globalizacji-wymiany gospodarczej, obejmującej międzynarodowe przemieszczanie się elit, ograniczy znaczenie tradycyjnych państw z tej racji, że terytorium działania poszczególnych elit państwowych stał się cały glob. Prawdopodobnie??? zostanie osiągnięte porozumienie między elitami państwowymi umożliwiające masowe ruchy ludności w słabo zaludnione rejony globu, które doprowadzi do rozszerzenie etnicznej bazy społecznej poszczególnych państw-odbiorców migrujących chłopów. Równomierne zaludnienie globu wpłynie na ograniczenie  międzypaństwowej konkurencji gospodarczej zmniejszającej napięcie międzynarodowe.  Międzykontynentalne migracje ludności wpłyną w efekcie na rozszerzenie składu etnicznego społeczeństw  poszczególnych państw umożliwiające zbudowanie

wieloetnicznych państwowych elit. Ułatwi to międzynarodowe porozumienie prowadzące do zjednoczenia państw w ramach kontynentów i ostatecznie całego globu.

W minionych latach prowadziłem badania nad takim systemem państwa, który uwzględniałby nasze tradycje jak i wybiegał w przyszłość. Szczegółowe rozwiązania tego systemu opracowane dla przyszłego Państwa Polskiego przedstawiam w  Programie Partii Dekalogu. O wadze wyżywienia w stabilności systemu państwowego piszę w  studium „Rewolucja rosyjska a klimat”. W pracach „Etyka a środowisko”, „Wola i miłowanie nieprzyjaciół”, „Nowa etyka” proponuję podjęcie intensywnych studiów nad uniwersalnym światowym systemem etycznym. Proszę Szanownych Państwa o uwagi na temat  opracowań umieszczonych w Portfolio na mojej stronie internetowej o adresie: https://justpaste.it/u/bogdangoralski  .

Moje przewidywania należy zweryfikować aby uniknąć błędów w projektowaniu przyszłości. W tym celu należy podjąć kompleksowe badania nad klimatem kontynentu euroazjatyckiego, które pomogą nam podjąć prawidłowe polityczne decyzje. Mam nadzieję, że naukowcy polscy  zrozumieją wagę zagadnień o których piszę powyżej i podejmą stosowne kroki.

                                                                                                  Bogdan Góralski

Warszawa, dnia 27 czerwca 2012 r.

2 visits · 2 online

 Share

Vote: 0 0

  0  Save as PDF

© 2024 JustPaste.it

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *