A perverse life

 Add Account

A perverse life

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · 6m · edited: -1s

Public 

 Edit

A perverse life

Since the beginning of history, the historical mechanism described below has been repeated:

Being determines consciousness by Karl Marx

The regional climate crisis brings social dissatisfaction after a period of prosperity.
Bad luck triggers aggressive attitudes towards the elites of the world that brings misfortune.
Threatened elites provoke wars to bleed out aggressive societies.
Aggression against the elites causes a revolution and the elimination of the current establishment.
After stabilizing power, the new elites consume the fruits of the revolution’s victory and degenerate.
The climate crisis is coming, food is becoming more expensive and a new revolutionary generation is growing.
The historical pattern repeats itself with each new climate crisis.
How to break this closed circle of historical mechanism?

Consciousness shapes being by Bogdan Jacek Góralski

Knowledge about the interconnection of climate crises, wars and revolutions is becoming widespread.
Consumptionism is  passing away and the drive to learn begins to dominate.
The young revolutionary generation is aware of the operation of the historical mechanism.
The young revolutionary generation is taking away all privileges from the elites and making them subservient.
The young generation is learning and maturing to take power in an egalitarian society.
Society is evolving and its knowledge and ethics are growing.
The ethics and knowledge of an evolving society are building a new virtual parallel world.
The purpose of evolution is fulfilled and we are the gods of the new wirtual world.
Warsaw, April 20, 2024, 17:20 Bogdan Jacek Góralski

Przewrotne życie

Od początku dziejów opisany poniżej mechanizm historyczny powtarza się:

Byt określa świadomość by Karol Marks

Regionalny kryzys klimatyczny po okresie dobrobytu przynosi niezadowolenie społeczne.

Kiepski los wyzwala agresywne postawy wobec elit świata przynoszącego nieszczęście.

Zagrożone elity prowokują wojny aby wykrwawić agresywne społeczeństwa.

Agresja wobec elit powoduje rewolucję  i eliminację dotychczasowego establishmentu.

Nowe elity po stabilizacji władzy konsumują owoce zwycięstwa rewolucji i degenerują się.

Przychodzi kryzys klimatyczny, drożyzna żywności i rośnie nowe rewolucyjne pokolenie.

Schemat historyczny powtarza się przy każdym kolejnym kryzysie klimatycznym.

Jak przerwać to zamknięte koło mechanizmu historycznego?

Świadomość kształtuje byt by Bogdan Jacek Góralski

Wiedza o sprzężeniu kryzysów klimatycznych, wojen i rewolucji upowszechnia się.

Przemijają postawy konsumpcyjne i zaczyna dominować pęd do nauki.

Młode rewolucyjne pokolenie jest świadome działania mechanizmu historycznego.

Młode rewolucyjne pokolenie odbiera wszelkie przywileje elitom i czyni je służebnymi.

Młode pokolenie uczy się i dojrzewa do objęcia władzy w egalitarnym społeczeństwie.

Trwa ewolucja społeczeństwa i rośnie jego wiedza i etyka.

Etyka i wiedza ewoluującego społeczeństwa buduje nowy wirtualny równoległy świat.

Cel ewolucji jest spełniony i jesteśmy bogami nowego świata.

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2024, 17:20     Bogdan Jacek Góralski

16 visits · 16 online

 Share

Vote: 0 0

  0  Save as PDF

© 2024 JustPaste.it

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *