So that everyone works for themselves. Aby każdy pracował na siebie

So that everyone works for themselves

My socio-economic system is designed so that everyone works for themselves.

My socio-economic system is designed so that there are no longer exploiters, capitalists exploiting workers, and everyone works for their own needs using their talents and accumulated knowledge. Each person will satisfy their needs with their own work in a commission system established for everyone, the principles of which I have described in my online publications. In every workplace, only effective work will be rewarded according to its measurable results. Both employees and their manager will earn as much as they achieve together.  Exploitation will disappear and managers will be appointed by teams of workers who want to earn good money. Employee teams will be motivated to work efficiently and to acquire high professional qualifications ensuring high quality of work results.

Warsaw, April 22, 2024, 7:34 am Bogdan Jacek Góralski

Aby każdy pracował na siebie

Mój system społeczno-gospodarczy jest tak zaprojektowany, aby  każdy pracował na siebie.

Mój system społeczno-gospodarczy jest tak zaprojektowany, aby już nie było wyzyskiwaczy, kapitalistów eksploatujących pracowników i każdy pracował na własne potrzeby za pomocą uzdolnień i zgromadzonej wiedzy. Każdy człowiek będzie zaspokajał potrzeby własną pracą w ustalonym dla wszystkich systemie prowizyjnym, którego zasady opisałem w moich internetowych publikacjach. Na każdym miejscu pracy tylko efektywna praca będzie wynagradzana  stosownie do jej wymiernych rezultatów. Zarówno pracownik jak i jego kierownik zarobią tyle ile wypracują razem. Zniknie wyzysk, a kierownicy będą mianowani przez zespoły pracowników chcących dobrze zarabiać. Załogi pracownicze będą zmotywowane do wydajnej pracy i do zdobywania wysokich kwalifikacji zawodowych zapewniających wysoką jakość efektów pracy.

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2024, godzina 7:34           Bogdan Jacek Góralski

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *