How to build social trust and jobs for migrants in the rural communities of countries of the West

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · 1m · edited: 1s

Public 

 Edit

How to build social trust and jobs for migrants in the village communities  of countries  of the West

https://justpaste.it/fy3n6

How to build social trust and jobs for migrants in the village communities  of countries  of the West

The Polish villages suffers from a lack of jobs, just like the provinces of other Western countries. At the same time, rural communities in the West are against and afraid of the influx of immigrants. This is the reason for stopping the inflow of poorly educated migrants to Western countries. How to overcome those problems lack of need for migrants in the rural communities and villages of the WEST? How to build social trust and jobs for migrants in the village communities  of countries  of the West?

My economic and social plan deals with this problem because it directs large financial resources to the province, to the villages. It is necessary to create a social organization in the provinces that will be able to absorb and make good use of the incoming funds. The provinces are deprived of educated economic specialists. My idea of creating a substantively strong advisory center POL-CAT  for the province requires the creation of local governments cooperating with this center. The local government will report investment needs and the advisory center POL-CAT will advise how to implement them. The idea of creating a single-level economic organization in WEST favors the development of local governments created by local communities receiving half of the personal taxes collected in them. This will increase tax honesty and eliminate illegal work, which is a problem in the provinces. Local governments will immediately use the opportunity to increase employment in local communities because investments will be made to meet their needs. There will be a demand for migrants because the provinces will develop economically and will need low wages workers.

Such changes are not possible with central economic management because the government does not see the needs of local communities and is unable to implement them. I presented the details of my socio-economic plan in articles published on the Internet. Now is a favorable moment to conduct them in Poland and the countries of white man’s civilization.

Jakuszowice, October 3, 2023, 12:58 Bogdan Jacek Góralski

                                                                                        Email:

Jak budować społeczne zaufanie i miejsca pracy dla migrantów we wiejskich społecznościach  Zachodu

Polska prowincja cierpi na brak miejsc pracy podobni jak prowincje innych zachodnich krajów. Jednocześnie wiejska społeczność jest przeciwna napływowi migrantów bo nie wie jak wykorzystać ich pracę. Jest to przyczyną wstrzymywania napływu słabo wykształconych migrantów do krajów Zachodu. Jak przezwyciężyć problemy braku zapotrzebowania na migrantów na wsiach Zachodu?

Jak budować zaufanie społeczne i miejsca pracy dla migrantów w społecznościach wiejskich krajów Zachodu???

Mój plan gospodarczo-społeczny radzi sobie z tym problemem bo kieruje duże środki finansowe  na prowincję. Trzeba stworzyć taką organizację społeczną na prowincji, która będzie w stanie zaabsorbować i dobrze wykorzystać napływające środki finansowe. Prowincje są pozbawione wykształconych specjalistów gospodarczych. Mój pomysł stworzenia silnego merytorycznie centrum doradczego dla prowincji wymaga stworzenia lokalnych samorządów współpracujących z tym centrum. Samorząd lokalny zgłosi potrzeby inwestycyjne a centrum doradcze podpowie jak je zrealizować.  Pomysł stworzenia w Polsce jednoszczeblowej organizacji gospodarczej sprzyja rozwojowi samorządów tworzonych przez wspólnoty lokalne otrzymujące do dyspozycji połowę pobieranych w nich podatków osobistych. Wpłynie to na zwiększenie uczciwości podatkowej i zlikwiduje pracę na czarno, która jest problemem na prowincji. Samorządy lokalne natychmiast wykorzystają okazję do zwiększania zatrudnienia w społecznościach lokalnych bo będą powstawały inwestycje realizujące ich potrzeby. Powstanie popyt na migrantów bo prowincje będą się rozwijały gospodarczo i będą potrzebowały tanich pracowników.

Takie zmiany nie są możliwe przy centralnym kierowaniu gospodarczym bo centrum nie widzi potrzeb społeczności lokalnych i nie jest w stanie ich realizować. Szczegóły mojego planu społeczno- gospodarczego przedstawiłem  w artykułach opublikowanych w Internecie. Teraz jest sprzyjający moment aby je w prowadzić w Polsce i krajach cywilizacji białego człowieka.

Jakuszowice, 3 Października 2023 roku, 12:58      Bogdan Jacek Góralski

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *