What does democracy force you to do???

What does democracy force you to do???

Winning the elections gives power over the state for the electoral term and politicians must manage the state in order to be re-elected as leaders. This creates a compulsion to act in such a way as to be well appreciated by society. Meanwhile, society does not have enough knowledge to assess the actions of politicians in power. The electoral term lasts 4 years and it is too short a period to replace the government apparatus, fill it with people and implement a sensible and effective policy. Despite the best intentions, this prevents politicians in leading political parties from quarreling and making it difficult to carry out even the best state reforms. Due to these restrictions, the political activities of the ruling party are limited to ad hoc actions that provide support visible in popularity rankings. There is no time for long-term activities that best serve society. Added to all this is the lack of proper education of politicians regarding the conditions of the global political and economic situation.

My 22 years of independent and independent research have led me to the conclusion that the source of conflicts are the biological instincts that drive people, which, when unrecognized and named, make it difficult to conduct socio-economic policy and develop an appropriate ideology ensuring social peace within countries and international space. Human instincts that impose patterns of behavior have long been recognized by sociologists and they are defined.

My research has proven that the overwhelming force driving human instincts are regional climate changes, which occur under the influence of variable cosmic processes over which we have no influence. The only way to deal with the effects of regional climate crises is to allow such mass migrations of people that the majority of them find themselves in a climate zone favorable for human life. In this way, we will avoid social conflicts, revolutions and wars that threaten human civilization. It seems that the area to which we can move hundreds of millions of people is Central and Western Europe, provided that we introduce a modern feudal system there. This is the only system that can meet the problems presented above. We have a few years left to introduce such a system so that the masses of people migrating under the influence of regional climate changes will find conditions in Europe to peacefully settle the fertile European plains. We need to act immediately and in the long term because this is what the global reason of state requires.

Warsaw, April 25, 2024, 11:48 am Bogdan Jacek Góralski

Do czego zmusza demokracja???

Wygrane wybory dają władzę nad państwem na wyborczą kadencję i politycy muszą tym państwem zarządzać tak aby być ponownie wybranymi na przywódców. Powoduje to przymus takiego działania aby być dobrze ocenianym przez społeczeństwo. Tymczasem społeczeństwo nie ma wystarczającej wiedzy by ocenić działania polityków będących przy władzy. Kadencja wyborcza trwa 4 lata i jest to za krótki okres by wymienić aparat władzy i obsadzić go swoimi ludźmi oraz zrealizować sensowną i efektywną politykę. Mimo najszczerszych chęci uniemożliwia to skłócenie polityków w czołowych partiach politycznych utrudniających przeprowadzenie najlepszych nawet reform państwa. Wobec tych ograniczeń działanie polityczne rządzącej partii ogranicza się do doraźnych działań dających poparcie widoczne w rankingach popularności. Nie ma czasu na działania długofalowe służące społeczeństwu najlepiej. Do tego wszystkiego dochodzi brak odpowiedniego wykształcenia polityków dotyczącego uwarunkowań globalnej światowej sytuacji polityczno-gospodarczej.

Moje 22 letnie samodzielne i niezależne badania doprowadziły mnie do wniosku, że źródłem konfliktów są instynkty biologiczne kierujące ludźmi, które gdy są nierozpoznane i nazwane to utrudniają prowadzenie polityki społeczno-gospodarczej i opracowanie odpowiedniej ideologii zapewniającej spokój społeczny wewnątrz państw i międzynarodowej przestrzeni. Ludzkie instynkty narzucające wzorce postępowania dawno rozpoznali socjolodzy  i są one określone.

Moje badania udowodniły, że przemożną siłą kierującą ludzkimi instynktami są regionalne zmiany klimatu, które zachodzą pod wpływem zmiennych procesów kosmicznych na które nie mamy wpływu. Jedyną drogą do zaradzenia skutkom regionalnych kryzysów klimatycznych jest zezwolenie na takie masowe migracje ludzi, aby ich większość znalazła się w strefie korzystnego dla ludzkiego życia klimatu. Unikniemy w ten sposób konfliktów społecznych, rewolucji i wojen zagrażających ludzkiej cywilizacji. Wydaje się, że takim obszarem do którego możemy przemieścić setki milionów ludzi jest Europa Środkowa, Zachodnia pod warunkiem, że wprowadzimy w niej nowoczesny  system feudalny. Jest to jedyny system, który może sprostać powyżej przedstawionym problemom.  Zostało nam kilka lat na wprowadzenie takiego systemu aby migrujące pod wpływem regionalnych zmian klimatu masy ludzkie znalazły w Europie warunki do pokojowego zasiedlenia żyznych europejskich równin. Trzeba działać natychmiast i długofalowo bo tego wymaga globalna racja stanu.

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2024, godzina 11:48                        Bogdan Jacek Góralski

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *