The Earth’s climate mechanism is very simple

The Earth’s climate mechanism is very simple

During 22 years of research on the Earth’s climate mechanism, I found that it is very simple when you take into account the gravitational and electromagnetic interactions of the Solar System.

The Earth’s crust varies greatly in thickness and mass. The continents are over 100 km thick and have a large mass, while the earth’s crust under the oceans is thin (about 10 km) and has a small mass. Additionally, the Earth’s crust of the northern hemisphere contains more heavy continents than the southern hemisphere, which is composed mostly of thin and light ocean plates. The planets orbit around the Sun with different revolution times and periodically group around the Earth, creating linear configurations. Gravitational forces then increase and act in such a way that massive and heavy fragments of the Earth’s crust are attracted by clusters of planets. The Earth’s crust rotates over the Earth’s liquid core and regional climate changes occur at the Earth’s surface. The Sun emits thermal radiation with the same intensity, but the Earth’s surface, rotating relative to the Sun, receives different doses of heat from the Sun.

It is colder at the poles and hotter at the equator. The current configuration of the planets gravitationally pulls the Asian region towards the North Pole, and the North American continent is moving towards the equator. The axis of rotation of the Earth’s crust is probably the Zero Meridian. Therefore, there is a regional cooling of the climate in Asia, and the monsoon rain zones are moving over Asia towards the south. South Asia will be increasingly vulnerable to drought.

North America is moving towards the equator and the rainfall zones there will move towards the north of the continent (recently Mexico and California have been experiencing drought). The cycle of changes in the position of the Earth’s crust lasts about 200 years, and the current trend in the rotation of the Earth’s crust will probably last another 40 years, because it started around 1860.

Regional long-term climate changes are superimposed on short-term weather changes resulting from the changing gravitational influence of the Moon. The Moon’s orbit is oblique (6 degrees) to the Earth’s orbit and in a 14-day cycle the Moon is once above the Earth’s equator and 14 days below the equator. It therefore attracts atmospheric air masses south when it is below the equator (the Moon’s declination is negative), or north when it is above the equator (the Moon’s declination is positive). This causes cyclical 14-day changes in the position of the Earth’s high-pressure and low-pressure zones of the atmosphere, alternating warming and cooling of the weather, and changes in the position of precipitation zones.

Current computer weather models are incorrect because they do not take the above phenomena into account.

Climate research is conducted under the influence of fraudulent, false propaganda about human influence on changes in the Earth’s climate. This propaganda is financed by Western financial elites interested in fooling public opinion and probably benefiting from it, or so they think. My work on climate and the history of climate change is ignored by Western scientists who financially benefit from an alliance with Western financial elites seeking to defend their privileged positions in the world.

Warsaw, April 22, 2024, 10:45 am Bogdan Jacek Góralski

Mechanizm klimatyczny Ziemi jest bardzo prosty

W toku 22 letnich badań nad mechanizmem klimatycznym Ziemi stwierdziłem, że jest on bardzo prosty gdy weźmie się pod uwagę oddziaływanie grawitacyjne i elektromagnetyczne Układu Słoneczego.

Skorupa ziemska ma bardzo zmienną grubość i masę. Kontynenty mają grubość ponad 100 km i dużą masę, a skorupa ziemska pod oceanami jest cienka (ok 10 km) i ma małą masę. Dodatkowo skorupa ziemska północnej hemisfery zawiera więcej ciężkich kontynentów niż południowa hemisfera zbudowana w większości z cienkich i lekkich płyt oceanicznych  Planety krążą po orbitach wokół Słońca z różnym czasem obiegu i okresowo grupują się wokół Ziemi tworząc liniowe konfiguracje. Wzmagają się wtedy siły grawitacji i oddziałują w te sposób, że masywne i ciężkie fragmenty skorupy ziemskiej są przyciągane przez skupiska planet. Skorupa ziemska obraca się nad płynnym jadrem Ziemi i zachodzą regionalne zmiany klimatu na powierzchni Ziemi. Słońce emituje promieniowanie cieplne z jednakową intensywnością ale obracająca się względem Słońca powierzchnia Ziemi otrzymuje różne dawki ciepła od Słońca.

Przy biegunach jest zimniej a przy równiku gorąco. Obecna konfiguracja planet przyciąga grawitacyjnie obszar Azji do bieguna północnego, a kontynent Ameryki Północnej zbliża się ku równikowi. Osią obrotu skorupy ziemskiej jest prawdopodobnie południk Zero. Wobec tego w Azji następuje regionalne oziębienie klimatu, a strefy deszczów monsunowych przesuwają się nad obszarem Azji w kierunku południa. Azja południowa będzie coraz bardziej narażona na suszę.

Ameryka Północna przesuwa się ku równikowi i tam strefy opadów będą się przemieszczały ku północy kontynentu ( ostatnio Meksyk, Kalifornia doznaje suszy). Cykl zmian położenia skorupy ziemskiej trwa około 200 lat, a obecny trend obrotu skorupy ziemskiej potrwa zapewne jeszcze 40 lat, bo zaczął się około 1860 roku.

Na regionalne długookresowe zmiany klimatu nakładają się krótkookresowe zmiany pogody wynikające ze zmiennego grawitacyjnego oddziaływania Księżyca. Orbita  Księżyca jest skośna (6 stopni)  do orbity Ziemi i Księżyc w cyklu 14 dniowym raz jest ponad ziemskim równikiem, a 14 dni poniżej równika. Przyciąga zatem masy powietrza atmosferycznego na południe,  gdy jest poniżej równika (deklinacja Księżyca jest ujemna), lub na północ gdy jest powyżej równika (deklinacja Księżyca dodatnia). Powoduje to cykliczne 14 dniowe zmiany położenia ziemskich wyżowych i niżowych stref atmosfery i naprzemienne ocieplenia i ochłodzenia pogody oraz zmiany położenia stref opadów atmosferycznych.

Obecne komputerowe modele pogody są błędne bo nie biorą powyższych zjawisk pod uwagę.

Badania nad klimatem, są prowadzone pod wpływem oszukańczej, fałszywej propagandy o wpływie człowieka na zmiany klimatu Ziemi. Propaganda ta jest finansowana przez zachodnie finansowe elity zainteresowane w ogłupianiu opinii publicznej i zapewne czerpiące z tego korzyści, lub tak im się tylko wydaje. Moje prace o klimacie i historii zmian klimatu są ignorowane przez zachodnich naukowców czerpiących korzyści finansowe z sojuszu z zachodnimi finansowymi elitami chcącymi obronić swoje uprzywilejowane pozycje w świecie.

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2024, godzina 10:45                       Bogdan Jacek Góralski

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *