“Man needs gardens and libraries to live” Marcus Tullius Cicero

 Add Notes Messages Subscribed Shared with you

 bogdangoralski

“Man needs gardens and libraries to live” Marcus Tullius Cicero

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · 1s

Public 

 Edit

“Man needs gardens and libraries to live” Marcus Tullius Cicero
“Man needs libraries and gardens to be happy” is the claim of Marcus Tullius Cicero
is my current credo. Trapping this quote, I say that a person needs knowledge, food and ethical work to be happy. It’s hard not to notice that people from the city are especially eager to own a plot of land in the countryside. It is true that they build comfortable houses there, incurring expenses that force them to work hard in the city, which deprives them of the opportunity to permanently enjoy the charms of life in the countryside in the bosom of nature. Because when they build a comfortable house on the plot and fulfill their dreams, they no longer enjoy it and look for other incentives.
Garden and library for happiness. Daily work in your garden, which, when you love it, gives you food and a useful activity as well as time to deepen your knowledge thanks to the Internet. It seems to me that this solution is the optimal solution for modern man.
A garden cultivated using natural methods using modern tools provided cheaply by the POL-CAT joint-stock company, life in a clean and well-developed natural environment, a modern feudal system building infrastructure that facilitates life in the countryside, knowledge provided via the Internet in open access, communication using modern media, remote additional work via the Internet, local government run by the smartest residents – this is what I need today, and probably not only me.
All this can be achieved by consciously striving towards this ideal of human life. Let’s look at today’s world and assess whether the ideals of the wise Roman are fulfilled today???
Warsaw, May 10, 2024, 7:21 p.m. Bogdan Jacek Góralski

„Człowiek potrzebuje do życia ogrodów i bibliotek” Marek Tulliusz Cyceron

„Człowiek potrzebuje do szczęścia bibliotek i ogrodów” to twierdzenie Marka Tulliusza Cycerona

jest moim aktualnym credo. Trawestując ten cytat stwierdzam, że człowiekowi do szczęścia potrzeba wiedzy, pożywienia i etycznego zajęcia. Trudno nie zauważyć, że szczególnie ludzie z miasta charakteryzują się pędem do posiadania działki ziemi na wsi. Co prawda budują tam wygodne domy wpędzając się w wydatki, które zmuszają ich do wytężonej pracy w mieści co zabiera im możliwość stałego cieszenia się urokami życia na wsi na łonie natury. Bo kiedy zbudują na działce wygodny dom i spełnią swoje marzenia przestaje ich to cieszyć i szukają innych podniet.

Ogród i biblioteka dla szczęścia. Codzienna praca w swoim ogrodzie, która gdy się ją pokocha, daje pożywienie i pożyteczne zajecie oraz czas na pogłębianie wiedzy dzięki Internetowi. Wydaje mi się, że to rozwiązanie jest optymalnym wyjściem dla współczesnego człowieka.

Ogród uprawiany naturalnymi metodami przy pomocy nowoczesnych narzędzi dostarczanych tanio przez POL-CAT joint-stock company, życie w czystym i dobrze zagospodarowanym naturalnym środowisku, nowoczesny system feudalny budujący infrastrukturę ułatwiającą życie na wsi, wiedza dostarczana przez Internet w wolnym dostępie, komunikacja przy wykorzystaniu nowoczesnych mediów, zdalna dodatkowa praca przez Internet, lokalny samorząd kierowany przez najmądrzejszych mieszkańców to jest to czego mi dzisiaj potrzeba i chyba nie tylko mnie.

To wszystko można osiągnąć zmierzając świadomie do tego ideału życia człowieka. Spójrzmy na dzisiejszy świat i oceńmy czy ideały mądrego Rzymianina są dziś spełnione???

Warszawa, dnia 10 maja 2024, godzina 19:21               Bogdan Jacek Góralski

1 visits · 1 online

 Share

Vote: 0 0

  0  Save as PDF

© 2024 JustPaste.it

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *