A modern loan for an agricultural tenant

A modern loan for an agricultural tenant

In post-revolutionary France, large feudal agricultural estates were divided into small family farms. This was related to the sharp increase in prices of agricultural products and food before the French Revolution. High food prices triggered a rebellion by the King of France’s subjects, a revolution, and the division of feudal estates into small farms. The immediate effect of the changes in the agricultural structure in France was the demand for agricultural credit. Small new agricultural producers were forced to take out loans to be able to produce food. Demand breeds supply, so French Jews organized a lending campaign for peasants on usurious principles. Napoleon responded to Jewish usury by banning agricultural loans. This probably caused the collapse of the least profitable and weakest farms in terms of capital, which resulted in the renewed concentration of agricultural property in post-revolutionary France.

The current global increase in agricultural prices is occurring as regional climate change causes global food demand to increase. The demand for food is constantly increasing due to demographic changes and the decline of agricultural production in regions of the world affected by permanent drought. The solution to the situation is to increase agricultural production in regions of the globe with abundant irrigation, but this cannot be done without changing the current agricultural structure, i.e. deconcentrating large agricultural estates and settling small agricultural producers from overpopulated countries on leases. This would be a return to the modern feudal system of land cultivation, which I have been advocating for the West for many years. The former landowner would turn into a feudal lord and divide his land into small, productive farms allocated to farmers from countries affected by permanent drought. Small farms are 100% more effective in agricultural production than large farms, so the effect would be to double the agricultural production of the West, where large farms dominate. However, the problem of lending to small agricultural producers needs to be solved, and here I propose an old Polish solution. Well, in old Poland, the feudal lord decided whether his serf could take a loan from a banker. The feudal lord knew well the needs and credit capabilities of the serf and the market situation in which he operated, so he knew whether the serf would repay the loan. To prevent the old perversions of the feudal system from returning, I propose transforming large agricultural farms into production cooperatives under the leadership of a feudal lord ruling the agricultural land.

The feudal lord’s earnings would be equal to the average income of his farmers and thus he would be interested in maximizing the income of his tenants.

Jakuszowice, June 20, 2024, 6:17 am                                      Bogdan Jacek Góralski

Nowoczesny kredyt dla rolnego dzierżawcy

W porewolucyjnej Francji doszło do podziału wielkich feudalnych majątków  rolnych na małe gospodarstwa rodzinne. Było to związane z gwałtowną zwyżką cen produktów rolnych i żywności przed rewolucją francuską. Wysokie ceny  żywności wywołały bunt poddanych króla Francji i rewolucję oraz podział feudalnych majątków  na małe farmy. Natychmiastowym efektem zmian struktury rolnej we Francji był popyt na kredyt rolny. Mali nowi producenci rolni byli zmuszeni do zaciągania kredytów aby móc produkować żywność. Popyt rodzi podaż toteż francuscy Żydzi zorganizowali akcję kredytową dla wieśniaków na zasadach lichwiarskich. Napoleon zareagował na lichwę Żydów zakazem udzielania kredytów rolnych. Prawdopodobnie spowodowało to upadek najmniej rentownych i najsłabszych kapitałowo gospodarstw rolnych co spowodowało ponowną koncentrację własności rolnej w porewolucyjnej Francji.

Obecna światowa zwyżka cen produktów rolnych ma miejsce wraz z regionalnymi zmianami klimatycznymi, powodującymi globalny wzrost popytu na żywność. Popyt na żywność ciągle się zwiększa ze zmianami demograficznymi a także z upadkiem produkcji rolnej w regionach globy dotkniętych permanentną suszą. Wyjściem z sytuacji jest zwiększenie produkcji rolnej w rejonach globu o obfitym nawodnieniu ale nie da się tego zrobić bez zmiany dotychczasowej struktury rolnej tj. dekoncentracji wielkich majątków rolnych i osiedlenia na dzierżawach małych producentów rolnych z przeludnionych krajów. Byłby to powrót do nowoczesnego systemu feudalnego w uprawie ziemi, który postuluję od wielu lat dla Zachodu. Dotychczasowy obszarnik zamieniłby się w pana feudalnego i podzielił swoją ziemię na małe efektywne produkcyjnie farmy rolne przydzielane rolnikom z dotkniętych permanentną suszą krajów. Małe farmy są o 100% efektywniejsze w produkcji rolnej od dużych farm więc efektem byłoby podwojenie produkcji rolnej Zachodu w którym dominują wielkie farmy rolne. Trzeba jednak rozwiązać problem kredytowania małych producentów rolnych i tu proponuję dawne polskie rozwiązanie. Otóż w dawnej Polsce pan feudalny decydował czy poddany może wziąć kredyt od bankiera. Pan feudalny dobrze znał potrzeby i możliwości kredytowe poddanego i znał sytuację rynkową w jakiej on funkcjonował, toteż wiedział czy poddany spłaci zaciągnięty kredyt. Po to aby dawne wynaturzenia systemu feudalnego nie powróciły proponuję przekształcić wielkie farmy rolne w spółdzielnie produkcyjne pod wodzą pana feudalnego władającego ziemią rolną.

Zarobki pana feudalnego byłyby równe średniemu dochodowi jego rolników i w ten sposób byłby on zainteresowany w maksymalnym zwiększaniu dochodów swoich dzierżawców.

Jakuszowice, dnia 20 czerwca 2024 roku, godzina 6:17   Bogdan Jacek Góralski

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *