A new management system in the era of the Internet and AI

JustPaste.it

A new management system in the era of the Internet and AI

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · 14h · edited: 3s

Public

A new management system in the era of the Internet and AI

Economic system definition:

https://pl.wikipedia.org/wiki/System_gospodarczy

ECONOMIC SYSTEMS AND THEIR EVOLUTION.

MICRO- AND MESO-ECONOMIC ASPECTS

https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/SE_156.pdf

The basic and ultimate goal of economic activity is to meet needs, and these can be satisfied by producing products, i.e. goods and services. The production of these requires economic resources, which can be broadly divided into land, capital, and labor (sometimes technology is also added ) [2] .

Old economic systems are evolving towards a natural economy in which land, capital, and labor will be owned by working people who satisfy social needs.

Currently, the economic system of capitalism dominates, which involves generating profit in the production of goods and services. It causes social stratification, alienation of elites, and reduction of social capital.

The natural economy will be based on production without profit aimed at providing society with the means of subsistence. It assumes equalization of elites and working people of work teams in the benefits from economic activity. In the era of universal information, thanks to AI and the Internet, there will be great migrations of working people and elites to regions rich in land, a favorable climate, and monetary and social capital. The social capital provided by the modern natural economy will enable the unification of the global economy and the universal realization of people’s dreams of a dignified life.

Robert Putnam argued that social capital exists

a product of the political community. Creating her

citizens who stand out for their virtues

such as solidarity, trust, tolerance,

respect for the common good, thanks

committed, they can formulate and achieve

common goals. According to Putnam, it’s possible

and individual arrangements are necessary

interests with the goals of the political community.

Thanks to this, individual goals do not stand still

contrary to the common good.

The basic components of social capital are trust and norms of reciprocity.

file:///C:/Users/Bogdan/Downloads/Kapital_spoleczny.pdf

The natural economy system will be based on the mutual trust of elites and social masses caused by the universal egalitarianism of work teams producing goods and services without profit. 

Jakuszowice, June 29, 2024, 16:53 Bogdan Jacek Góralski

Nowy system gospodarowania w dobie Internetu i AI

System gospodarczy definicja:

https://pl.wikipedia.org/wiki/System_gospodarczy

SYSTEMY GOSPODARCZE I ICH EWOLUCJA.

ASPEKTY MIKRO- I MEZOEKONOMICZNE

https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/SE_156.pdf

Podstawowym i ostatecznym celem działalności gospodarczej jest zaspokajanie potrzeb, a te mogą być zaspokojone poprzez wytwarzanie produktów, czyli towarów i usług. Do produkcji wspomnianych niezbędne są zasoby gospodarcze, które zasadniczo możemy podzielić na: ziemię, kapitał i pracę (czasem dodaje się także technologię)[2].

Dawne systemy gospodarcze ewoluują w kierunku gospodarki naturalnej w której ziemia, kapitał i praca będą  własnością ludzi pracy zaspokajających potrzeby społeczne.

Obecnie dominuje system gospodarczy kapitalizmu polegający na wytwarzaniu zysku w produkcji towarów i usług. Powoduje on rozwarstwienie społeczne, alienację elit i zmniejszenie kapitału społecznego.

Gospodarka naturalna będzie oparta na produkcji bez zysku mającej na celu dostarczenie społeczeństwu środków do życia. Zakłada ona zrównanie elit i ludzi pracy zespołów pracowniczych w korzyściach z działalności gospodarczej. W dobie powszechnej informacji dzięki AI i Internetowi nastąpią wielkie migracje ludzi pracy i elit do regionów zasobnych w ziemię o korzystnym klimacie  i kapitał pieniężny oraz społeczny. Kapitał społeczny zapewniony dzięki nowoczesnej gospodarce naturalnej umożliwi ujednolicenie globalnej gospodarki i powszechną realizację ludzkich marzeń o godnym życiu.

Robert Putnam twierdził, że kapitał społeczny jest

wytworem wspólnoty politycznej. Tworzący ją

obywatele, którzy wyróżniają się cnotami

takimi jak: solidarność, zaufanie, tolerancja,

poszanowanie dobra wspólnego, dzięki

zaangażowaniu potrafią formułować i osiągać

wspólne cele. Zdaniem Putnama możliwe

i konieczne jest uzgadnianie indywidualnych

interesów z celami wspólnoty politycznej.

Dzięki temu cele indywidualne nie stoją

w sprzeczności z dobrem ogółu.

Podstawowymi składowymi kapitału społecznego są zaufanie i normy wzajemności.

file:///C:/Users/Bogdan/Downloads/Kapital_spoleczny.pdf 

 System naturalnej gospodarki naturalna będzie oparty na wzajemnym zaufaniu elit i mas społecznych spowodowanym powszechnym egalitaryzmem zespołów pracowniczych produkujących bez zysku towary i usługi. 

Jakuszowice, 29 czerwiec 2024, godzina 16:53   Bogdan Jacek Góralski

63 visits · 1 online

© 2024 JustPaste.it

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *