Elites of the future revolution 2024-2030

 Add Account

Elites of the future revolution 2024-2030

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · 32s

Public 

 Edit

Elites of the future revolution


In addition to the desperate masses, revolutionary elites are taking part in the revolution. These include people to whom the previous political system did not give them the right to vote and prevented them from being ennobled. During the French Revolution, the bourgeois elites, underestimated in the previous system rewarding the noble, came to the fore. The rebellious bourgeoisie probably included a considerable share of representatives of persecuted Protestants and Jews, who were probably the elite of the revolutionary elite. They feared the bankruptcy of the monarchy and introduced by force a new order consistent with their real political power resulting from their significant numbers and wealth. The introduction of the new order was made possible thanks to the popular revolution resulting from protests against the rapidly deteriorating living conditions caused by the climate and economic crisis. Bourgeois elites took advantage of this popular revolt to overthrow the monarchy and destroy the previous elites associated with the monarchical and Catholic state. Therefore, the causes of the conflict include religious and ideological antagonisms and starving masses. Thanks to the revolution, Protestants and Jews gained equal rights in French society.

The Russian Revolution, which was a derivative of the French Revolution, in which the conflict at the end ran between Orthodoxy and Judaism. The Jews knew the course of the French Revolution and were waiting for a favorable course of events to overthrow the tsarism that persecuted them. Hunger protests of the Russian peasantry and bourgeoisie resulting from the climate crisis and the world war caused by European aristocratic elites led to the takeover of revolutionary power by desperate Jews who wanted equal rights and an improvement in their fate. A communist state was established, which was to lead to the creation of an ideal classless society according to the concept of Karl Marx.

There was to be no religion dividing nations and no property being a source of class stratification.

So we see again that the attitude towards the Orthodox religion caused antagonism between the elites and the masses.

A conflict arose between the goal-conscious revolutionary elite and the ideologically suppressed majority of the nation. The nation wanted to accumulate property and worship Christ, and the elite of the system did not allow it because it undermined its foundations. This contradiction was one of the causes of the Solidarity revolution in Poland, which again led to enormous social stratification in terms of material wealth and restored the influence of the Catholic Church. So we see that in the background of all social conflicts there is the problem of attitudes towards religion, which divides people. It seems advisable to work towards unifying religious attitudes within Christianity and then work towards dialogue with other religions to reach an agreement that will bring peace in this conflictual field. This field is a pretext to articulate the aggression that appears among people solely due to the deterioration of living conditions caused by rising food prices. Christ understood this and that is why he left us the message to share bread in remembrance of him. This is the most humanitarian appeal ever made to us. Hungry people are willing to do any abominations to satisfy their needs. In the revolution, they kill the current elites, blaming them for the crisis, and nothing will stop them. Therefore, the words of Jesus Christ about sharing bread should become the only religion of the world’s elites if they want to stay alive when the revolution breaks out. The only policy of the elites should be to adopt solutions leading to an increase in global food production, so that there will be something to share when the climate crisis will worsening and food prices become more expensive. This is the only path leading to world peace and ensuring the development of our civilization. A new elite must be created that recognizes the timeless meaning of Christ’s teachings and puts them into practice. This elite will lead the world community towards a new revolution, which will then take place only in the field of spirituality and culture.

Warsaw, April 5, 2013 Bogdan Góralski

Elity przyszłej rewolucji

W rewolucji, oprócz zdesperowanych mas, biorą udział elity rewolucyjne. Należą do nich ludzie, którym poprzedni system polityczny nie dawał prawa głosu i uniemożliwiał ich nobilitację. Podczas rewolucji francuskiej doszły do głosu elity burżuazyjne, niedoceniane w poprzednim systemie premiującym szlachetnie urodzonych. W zbuntowanej burżuazji prawdopodobnie niemały udział stanowili przedstawiciele prześladowanych protestantów i żydów będący prawdopodobnie elitą z elit rewolucyjnych. Obawiali się oni bankructwa monarchii i wprowadzili przemocą nowy porządek zgodny z ich rzeczywistą siłą polityczną wynikającą ze znacznej liczebności i bogactwa. Wprowadzenie nowego porządku było możliwe dzięki ludowej rewolucji wynikającej z protestów przeciwko pogarszającym się gwałtownie warunkom życia spowodowanym kryzysem klimatyczno-gospodarczym.Burżuazyjne elity wykorzystały tę powszechną rewoltę do obalenia monarchii i wyniszczenia poprzednich elit związanych z monarchicznym i katolickim państwem. W podłożu przyczyn  konfliktu widzimy zatem antagonizmy religijne, światopoglądowe i głodujące masy. Protestanci i żydzi zyskali dzięki rewolucji równe prawa w społeczeństwie francuskim.

Rewolucja rosyjska, będąca pochodną rewolucji francuskiej, w której konflikt przebiegał pod koniec  na linii prawosławie-judaizm. Żydzi znali przebieg rewolucji francuskiej i wyczekiwali korzystnego biegu wydarzeń aby obalić prześladujący ich carat. Protesty głodowe chłopstwa i mieszczaństwa rosyjskiego wynikające z kryzysu klimatycznego oraz wywołanej przez europejskie elity arystokratyczne wojny światowej doprowadziły do przejęcia władzy rewolucyjnej przez zdesperowanych Żydów pragnących równouprawnienia i poprawy swego losu. Powstało państwo komunistyczne, które miało doprowadzić do powstania idealnego społeczeństwa bezklasowego według koncepcji Karola Marksa.

Miało nie być religii dzielącej narody i własności będącej źródłem rozwarstwienia klasowego.

Tak wiec widzimy znowu, że stosunek do religii prawosławia powodował antagonizm elit i mas.

Powstał konflikt pomiędzy świadomą celu elitą rewolucyjną i stłamszoną ideologicznie większością narodu. Naród chciał jak dotąd gromadzić własność i oddawać cześć Chrystusowi a elita systemu na to nie pozwalała bo podważało to jego podstawy. Sprzeczność ta była jedną z przyczyn rewolucji Solidarności w Polsce, która ponownie doprowadziła do ogromnego rozwarstwienia społecznego względem bogactwa materialnego i przywróciła wpływy Kościoła Katolickiego. Widzimy więc, że w tle wszelkich konfliktów społecznych przewija się problem stosunku do religii, który dzieli ludzi. Wydaje się celowe działanie w kierunku ujednolicenia postaw religijnych w ramach chrześcijaństwa a następnie działanie w kierunku dialogu z innymi religiami by wypracować porozumienie, które przyniesie spokój na tym konfliktowym polu. Pole to jest pretekstem do artykułowania agresji pojawiającej się wśród ludzi wyłącznie z powodu pogorszenia się warunków życia spowodowanego rosnącymi cenami żywności. Chrystus to rozumiał i dlatego pozostawił nam  przesłanie aby dzielić się chlebem na jego pamiątkę. Jest to najbardziej humanitarny apel  jaki wystosowano do nas w dziejach. Ludzie głodni są skłonni do wszelkich bezeceństw aby zaspokoić swoje potrzeby. W rewolucji wycinają aktualne elity obwiniając je za kryzys i nic im w tym nie przeszkodzi. Dlatego słowa Jezusa Chrystusa o dzieleniu się chlebem powinny stać się jedyną religią elit światowych jeżeli chcą one pozostać przy życiu gdy wybuchnie rewolucja. Jedyną polityką elit powinno być przyjęcie rozwiązań prowadzących do  zwiększenia światowej produkcji żywności, aby było się czym dzielić gdy przyjdzie kryzys klimatyczny i drożyzna żywności. Jest to jedyna droga prowadząca do pokoju światowego zapewniająca rozwój naszej cywilizacji. Musi powstać nowa elita uznająca ponadczasową wymowę nauk Chrystusa i stosująca je w praktyce. Elita ta poprowadzi społeczność światową w kierunku nowej rewolucji, która wtedy  odbędzie się tylko na polu duchowości i kultury.

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2013 roku                                           Bogdan Góralski

nauka

1 visits · 1 online

 Share

Vote: 0 0

  0  Save as PDF

© 2024 JustPaste.it

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *