Human civilization needs a purpose for further existence

Human civilization needs a purpose for further existence

Every living being needs a purpose for its existence. In nature, the goal of every existence is to produce offspring to maintain its species. Let’s think about what is the purpose of human life?

It is similar in human life and the goal of every individual is to have offspring. Living beings create communities that support the individuals who create them. Currently, human civilization is divided into societies competing for primacy. Each of them has a similar goal: dominating the rest of the world. Intra-social ethics is subordinated to this goal of social organization. With such a goal, it is not possible to unite human civilization and jointly pursue the common goal of evolution, i.e. the creation of a new virtual world – a child of human civilization that will extend its existence into eternity. I outlined this goal in my online publications and to achieve it, I discovered the universal ethical law of saving and respecting every energy resource.

This universal cosmic law regulates the life of the Universe and we should apply it, i.e. use every energy resource sparingly to achieve the goal of evolution. Only intelligent beings who apply this law will be able to create a new virtual world similar to ours, which will give every being a chance to realize the purpose of their life. The purpose of the existence of an individual and a community is similar – to produce offspring. The child of human civilization will be a new virtual world to which we should strive together, applying for further development thanks to the cosmic law I discovered.

Ludzkiej cywilizacji potrzebny jest cel dalszej egzystencji

Każda żywa istota potrzebuje celu swojej egzystencji. W naturze celem każdej egzystencji jest wydanie potomstwa dla podtrzymania swojego gatunku. Zastanówmy się co jest celem ludzkiego życia?

W ludzkim życiu jest podobnie i celem każdej jednostki jest posiadanie potomstwa. Istoty żywe tworzą społeczności, które wspomagają swoim działaniem tworzące je jednostki. W chwili obecnej ludzka cywilizacja podzielona jest na rywalizujące o prymat społeczeństwa. Każde z nich ma podobny cel czyli zdominowanie reszty świata. Takiemu celowi społecznej organizacji podporządkowana jest etyka wewnątrz społeczna. Przy takim celu nie jest możliwe zjednoczenie ludzkiej cywilizacji i wspólne dążenie do wspólnego celu ewolucji czyli stworzenia nowego wirtualnego świata- dziecka ludzkiej cywilizacji, które przedłuży jej istnienie w wieczności. Taki cel zarysowałem w moich internetowych publikacjach i aby go zrealizować odkryłem uniwersalne etyczne prawo-oszczędzanie i poszanowanie każdego zasobu energii.

To uniwersalne kosmiczne prawo reguluje życie Wszechświata i powinniśmy je stosować czyli oszczędnie wykorzystywać każdy zasób energii aby osiągnąć cel ewolucji. Tylko inteligentne istoty stosujące to prawo będą mogły stworzyć nowy wirtualny świat podobny do naszego, który każdej istocie da szansę na realizację celu jej życia. Cel istnienia jednostki i społeczności jest podobny-wydać potomstwo. Dzieckiem ludzkiej cywilizacji będzie nowy wirtualny świat do którego powinniśmy wspólnie zmierzać stosując w dalszym rozwoju odkryte przeze mnie kosmiczne prawo.

Jakuszowice, 30 czerwca 2024 roku, godzina 9:16                     Bogdan Jacek Góralski

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *