Free will and creation of worlds

Free will and creation of worlds

Wolna wola i stwarzanie światów

 

“The importance of human life consists in perfecting oneself that requires less energy than perfecting the world. By improving ourselves, we see a world that is more and more perfect ” Bogdan Góralski.

„Znaczenie życia ludzkiego polega na doskonaleniu siebie. To wymaga mniej energii niż doskonalenie świata. Ulepszając siebie widzimy świat coraz doskonalszym” Bogdan Góralski.

It can be said that the cause of civilizational, material changes in the environment is always someone’s thirst (desire),  someone’s will. Desire is caused by dissatisfaction, imperfection, lack in the experienced world. Desire must be satisfied (eg the thirst, desire of energy), so it is the engine of civilization progress, a drive for improving the living environment. Desire expresses free will, which induces us to formulate wishes independently. Thus, it can be said that it is the free human will that is the product of consciousness and  is the perpetrator of the development of civilization. The free will of the individual expressed in his desire, however, must obtain social acceptance to become a catalyst for progress. Our free will is therefore limited by society – our environment. Society is limited by environmental conditions, by the material world. This material world (like every material thing) before the uprising had to be conceived, i.e. it also had to be the effect of one’s desire, which gained social acceptance. The desire to create a material world was the result of need, and the cause of the need was temptation. Our world therefore serves a purpose, it is needed. Our world is the result of someone’s will and is limited by it. The effect of such thinking is the concept of the infinity of social beings.

Such a concept appears in the works of modern physicists: In other words, physicists are increasingly accepting the concept of an infinite number of realities moving in parallel as the pages of a never-ending book. And an infinite number of versions of each of us, experiencing an infinite number of different personal stories in an infinite number of parallel realities.

Consciousness creates a being that creates a new consciousness, and this newly created consciousness creates a new, more perfect (?) Being( reality). And so without end. And what was in the beginning, I do not know, but maybe it was a Buddhist emptiness filled with an unbroken, eternal consciousness (awareness without desires). To tell the truth, if something has no beginning or end, then it is a wheel.

Our world is a perpetual motion, moved by successive beings.

Heraclitus of Ephesus talks about this:

The universe was not created by any god or by any man, but he was always, is and will always be a living fire (he probably meant energy).

The hierarchical pyramid of devouring organisms (made up of a fixed number of Earth’s atoms) indicates that the matter evolves, creating from the same atoms more and more complex organisms and consciousnesses, which are more and more transforming the environment. What consciousness will arise at the end of the chain of the evolution of earthly matter? Everything is conditioned, everything has its cause. Our world was created for some reason. Our good and bad will results from the primary cause – the origin of the world and should not be evaluated. Good will, however, strengthens society and improves its operation – where is the limit of this efficiency of human society? – in perfection ??? And what is perfect? That which lasts forever. The good will of man will make him immortal.

What is our Self? It is the result of experiences resulting from the sum of events, the sum of conditions from the beginning of our world. If this world has no beginning, i.e. there is an unbroken sequence of mutually conditioned events, ours Self  is eternal, because it recreates with the world. Our self, its good or bad free will, brings changes in the causes and effects of the world, creates the world and remains in it through its actions. Our will in the world without a beginning creates the past and the future – means something that stands between them – the present. In that case, everything is the present, there is no past and future time, since everything relates to the present.

What is time? The notion of Time is the effect of passing away by the living beings. Thanks to passing away, Evolution continues. The days pass because the Earth revolves around its axis and around the Sun. This marks the passage of time. Meanwhile, matter is constantly changing. New star systems are created and time begins with the birth of the star, and yet she will die and will be born again in a different form. Time is a human concept and means passing away. Something that is eternal does not pass away and does not know what means  the time . Matter is a form of energy and  create consciousness, and the knowledge of this consciousness creates new material worlds that create a new self. If time does not exist, space does not exist. Road S = Vt (product of speed and time), when “t” does not exist, then there is no S=road. Everything is at one point, everything happens at one point and in one moment. Our world is a point projection of another world. If our point, our world, creates a new world, it will bring new energy that will sustain this previous existence – a perpetual motion will be created that  sustains the good will. Free will is a function of consciousness, so there must be a continuity of the stream of consciousness, that the creation of worlds be renewed, that the energy that sustains life in successive worlds be reproduced

We must create a social mechanism that will be a source of creative good will in society. I hope that the global company POL-CAT I propose will be a source of constant good will leading to the self-improvement of human beings.

Jakuszowice-Warszawa 2012- 24 August 2018                                          Bogdan Góralski

 

Wolna wola i stwarzanie światów 

„Znaczenie życia ludzkiego polega na doskonaleniu siebie. To wymaga mniej energii niż doskonalenie świata. Ulepszając siebie widzimy świat coraz doskonalszym” Bogdan Góralski.

Można stwierdzić, że przyczyną cywilizacyjnych, materialnych zmian środowiska, jest zawsze czyjeś pragnienie, czyjaś wola. Pragnienie wynika z niezaspokojenia, z odczuwania niedoskonałości, jakiegoś braku przeżywanego świata. Pragnienie musi być zaspokojone (np. pragnienie energii) , więc jest motorem postępu cywilizacyjnego, napędem służącym doskonaleniu środowiska życiowego. Pragnienie wyraża wolną wolę, która skłania nas do niezależnego formułowania życzeń. Zatem można stwierdzić, że to wolna ludzka wola będąca produktem świadomości jest sprawcą rozwoju cywilizacji. Wolna wola jednostki wyrażona w pragnieniu musi jednak uzyskać społeczną akceptację, aby stała się katalizatorem postępu. Nasza wolna wola jest zatem ograniczona przez społeczeństwo-nasze środowisko. Społeczeństwo zaś jest ograniczone przez warunki środowiskowe, przez świat materialny. Ten nasz materialny świat (jak każda materialna rzecz ) przed powstaniem musiał być pomyślany, tzn. też musiał być efektem czyjegoś pragnienia, które zyskało akceptację społeczną. Pragnienie stworzenia materialnego świata było wynikiem potrzeby, a potrzeba pokusy. Nasz świat służy zatem jakiemuś celowi, jest potrzebny. Nasz świat jest efektem czyjejś woli i jest przez nią ograniczony. Efektem takiego myślenia jest koncepcja nieskończoności bytów społecznych.

Koncepcja taka pojawia się w pracach współczesnych fizyków: Innymi słowy, fizycy w coraz większym stopniu akceptują koncepcję nieskończonej liczby rzeczywistości przesuwających się równolegle jak strony niekończącej się książki. I nieskończonej liczby wersji każdego z nas, przeżywających nieskończoną liczbę różnych osobistych historii w nieskończonej liczbie równoległych rzeczywistości .
Świadomość tworzy byt, który tworzy nową świadomość, a ta nowo utworzona świadomość tworzy nowy, doskonalszy (?) byt. I tak bez końca. A co było na początku, tego nie wiem, ale być może to była buddyjska pustka wypełniona niezmąconą, niczego nie pragnącą wieczną świadomością. Prawdę mówiąc, jeżeli coś nie ma początku ani końca, to jest kołem.
Nasz świat to perpetum mobile, poruszane przez kolejne byty.
Mówi o tym Heraklit z Efezu:
Wszechświata nie stworzył żaden bóg ani żaden człowiek, lecz był on zawsze, jest i będzie zawsze żywym ogniem (prawdopodobnie chodziło mu o energię).

Hierarchiczna piramida pożerających się organizmów (zbudowanych ze stałej liczby ziemskich atomów) świadczy o tym, że materia ewoluuje tworząc z tych samych atomów coraz bardziej złożone organizmy i świadomości, co raz bardziej przekształcające środowisko. Jaka świadomość powstanie na końcu łańcucha ewolucji ziemskiej materii? Wszystko jest uwarunkowane, wszystko ma swoją przyczynę. Nasz świat powstał z jakiejś przyczyny. Nasza dobra i zła wola wynika z pierwotnej przyczyny- powstania świata i nie powinna podlegać ocenie. Dobra wola umacnia jednak społeczeństwo i usprawnia jego działanie- gdzie jest granica owej sprawności ludzkiego społeczeństwa? -w doskonałości??? A co jest doskonałe? To co trwa wiecznie. Dobra wola człowieka uczyni go nieśmiertelnym.
Czym jest nasze Ja? Jest efektem doświadczeń wynikających z sumy wydarzeń, sumy uwarunkowań od początku naszego świata. Jeżeli ten świat nie ma początku tzn. istnieje nieprzerwany ciąg wzajemnie uwarunkowanych wydarzeń, nasze Ja jest wieczne, bo odtwarza się wraz ze światem. Nasze Ja, jego dobra lub zła wolna wola, wnosi zmiany w ciągu przyczyn i skutków świata, kreuje więc świat i pozostaje w nim zapisane przez swoje działania. Nasza wola w świecie bez początku kreuje przeszłość i przyszłość-czyli to coś, co stoi pomiędzy nimi-teraźniejszość. W takim razie wszystko jest teraźniejszością, nie ma czasu przeszłego i przyszłego, skoro wszystko odnosi się do teraźniejszości.

Czymże jest czas? Pojęcie Czasu jest efektem przemijania odczuwanego przez istoty żywe. Dzięki przemijaniu trwa Ewolucja. Dnie mijają bo Ziemia obraca się wokół swojej osi i wokół Słońca. To wyznacza nam upływ czasu. Tymczasem materia jest w ciągłej przemianie. Powstają nowe systemy gwiezdne i czas zaczyna się od narodzin gwiazdy, a przecież ona umrze i narodzi się na nowo w innej formie. Czas jest ludzkim pojęciem i oznacza przemijanie. Coś co jest wieczne nie przemija i nie wie czym jest czas. Materia jest formą energii i kreuję świadomość , a wiedza tej świadomości kreuje nowe materialne światy, które tworzą nowe Ja. Jeżeli czas nie istnieje to i przestrzeń nie istnieje. Droga S=Vt (iloczyn prędkości i czasu), gdy „t” nie istnieje, to nie ma drogi. Wszystko jest w jednym punkcie, wszystko dzieje się w jednym punkcie i w jednej chwili . Nasz świat jest punktową projekcją innego świata. Jeżeli ten nasz punkt, nasz świat, wytworzy nowy świat, to wniesie nową energię, która podtrzyma ten poprzedni byt – stworzy się perpetum mobile, które podtrzymuje dobra wola. Wolna wola jest funkcją świadomości, musi więc istnieć ciągłość strumienia świadomości, aby tworzenie się światów było ponawiane, aby odtwarzała się energia, która podtrzymuje życie w kolejnych światach.

Musimy stworzyć mechanizm społeczny, który będzie źródłem twórczej dobrej woli w społeczeństwie. Mam nadzieję, że proponowane przeze mnie globalne przedsiębiorstwo POL-CAT będzie źródłem nie ustającej dobrej woli prowadzącej do samodoskonalenia ludzkich istot.

Jakuszowice , 14 August 2018, 12:47                  Bogdan Góralski

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *