The myth of Adam and Eve according to Bogdan Góralski

The myth of Adam and Eve according to Bogdan Góralski

The lusty Eve, seeing Adam’s penis, gave herself to Adam and disturbed the idyll of carefree sex, giving birth to a child who destroyed the harmony between of Adam and Eve by the child’s needs. Sex was the cause of the birth of a child, it was an apple broken from the tree of knowledge of good and evil due to the lust of ending Paradise idyll. Apple-sex with Eve was a sin, the cause of the deterioration of Adam’s and Eve’s relationships, that was caused by maternal instinct to care for offspring. This collapse (caused by the appearance of a child) in the relations of Adam and Eve was for Adam the end of paradise. Adam and Eve began to perceive the good and bad sides of their relationship, which finally ended the Paradise idyll. The mythical snake was the penis of Adam, who aroused the lust of Eve. This myth revives in every human relationship young lovers and paradise turns into a marital hell causing social repercussions.

Let us now take into consideration the situation of young married couples in Poland. The average young man has to work 12 hours a day to ensure well being his wife and child. Working 12 hours a day, he hardly sees his wife and hardly sees the child. The young man turns into a robot that provides the family with the means of subsistence. It is the result of his copulation with Ewa. As the work gets tired, Adam begins to feel the growing frustration of such a family situation.

Aversion to Eve and sex with her as a source of frustration is born. Meanwhile, a strong bond is born between Ewa and the child who still stays  together. Adam begins to be perceived as an intruder between Eve and the child who is the alien separating the child from the mother. The child begins to feel aversion to the father rarely appearing at home. Eve begins to feel aversion to Adam, who neglects her while constantly tired of work beyond strength. The family ties are broken and Adam is separated from the family. He is embittered about how much he sacrificed to the family and how little he gets from her. He does not get neither love nor respect for work for the family. He gets a renunciation from Eve and a reluctance from a child who is emotionally connected only with his mother. All this is the effect of sex with Eve, that is, breaking an apple from the tree of knowledge of good and evil – it is an exile from paradise.

No wonder then that young men in Poland do not want to be associated with women and do not want to eat the forbidden fruit from the tree of knowing good and bad. They do not want to have sex with women. There become a bond between frustrated men who often become homosexual. A male homosexual mafia is created – an organization of supporting men.

In response, a women’s mafia is created to fight homosexuals and men’s mafias. Social conflict is exacerbated and the struggle for sources of money in the economy continues. There is no question of mercy and forgiveness. What are the conclusions from this ???

I am sure that it is necessary to create young people better conditions for life so that they can enjoy the young life.We need to create new jobs and make the equal of the wages of employees in the enterprise to make better use of the strength of young employees and let them enjoy the fullness of life. We need to create a flexible remuneration system that rewards performance and innovation at work.

All these conditions will be provided in the global company POL-CAT, which will ensure a  compromise between sexes that will be the beginning of a return to paradise.

The methods of operation of POL-CAT are presented briefly in the following text-link:

POL-CAT joint-stock company

I am asking for comments and improvement of the presented proposals for POL-CAT.

Jakuszowice, 23 -24 August 2018,  7:45                   Bogdan Góralski

 

Mit Adama i Ewy według Bogdana Góralskiego

Pożądliwa Ewa, widząc Adamowego penisa, oddała się Adamowi i zakłóciła idyllę beztroskiego seksu rodząc dziecko, które zniweczyło swoimi potrzebami  harmonię związku Adama i Ewy. Seks był przyczyną narodzin dziecka, był jabłkiem zerwanym z drzewa poznania dobrego i złego za przyczyną pożądania kończącego rajską idyllę. Jabłko-seks z Ewą był grzechem, przyczyną pogorszenia stosunków Adama i Ewy zmuszonej instynktem macierzyńskim do opieki nad potomstwem. Ta zapaść (wywołana pojawieniem się dziecka) w stosunkach Adama i Ewy była dla Adama końcem raju. Adam i Ewa zaczęli postrzegać dobre i złe strony ich związku co zakończyło definitywnie rajską idyllę. Mityczny wąż był penisem Adama, który wzbudził pożądliwość Ewy. Mit ten odżywa w każdym ludzkim związku młodych kochanków i raj zamienia się w małżeńskie piekło wywołując społeczne reperkusje. Weźmy teraz pod uwagę sytuację młodych małżeństw w Polsce. Przeciętny  młody mężczyzna musi pracować 12 godzin dziennie aby zapewnić  byt żonie i dziecku. Pracując 12 godzin dziennie prawie nie widzi żony i nie widzi dziecka. Młody mężczyzna zamienia się w robota dostarczającego rodzinie środki utrzymania. Jest to efektem jego kopulacji z Ewą. W miarę postępującego zmęczenia pracą Adam zaczyna odczuwać rosnącą frustrację taką sytuacją rodzinną.

Rodzi się niechęć do Ewy i seksu z nią jako źródła frustracji. Tymczasem rodzi się silna więź pomiędzy Ewą i dzieckiem stale przebywających razem. Adam zaczyna być postrzegany jako intruz pomiędzy Ewą a dzieckiem stanowiący tego obcego oddzielającego dziecko od matki. Dziecko zaczyna czuć niechęć do ojca rzadko pojawiającego się w domu. Ewa zaczyna odczuwać niechęć do Adama, który ją zaniedbuje będąc ciągle zmęczony pracą ponad siły. Zostają zerwane więzi rodzinne i Adam wyobcowuje się z rodziny. Jest rozgoryczony tym jak wiele ofiarował rodzinie a jak mało od niej dostaje. Nie dostaje ani  miłości ani szacunku za pracę dla rodziny. Dostaje wyrzekania od Ewy i niechęć płynącą od dziecka, które jest związane emocjonalnie tylko z matką. Wszystko to jest efektem seksu z Ewą czyli zerwania jabłka z drzewa poznania dobrego i złego -jest to wygnanie z raju.

Nic dziwnego zatem, że młodzi mężczyźni w Polsce nie chcą się wiązać z kobietami i nie chcą spożywać zakazanego owocu z drzewa poznania dobrego i złego. Nie chcą uprawiać seksu z kobietami. Rodzi się więź pomiędzy sfrustrowanymi mężczyznami, którzy często stają się homoseksualistami. Tworzy się męska homoseksualna mafia-organizacja wspierających się mężczyzn.

W odpowiedzi tworzy się kobieca mafia zwalczająca homoseksualistów i męską mafię. Konflikt społeczny zaognia się i trwa walka o źródła pieniędzy w gospodarce. Nie ma mowy o litości i przebaczeniu. Jakie płyną z tego wnioski???

Jestem pewien, że trzeba stworzyć młodym ludziom lepsze warunki do życia aby mogli się nim cieszyć. Tworzyć nowe miejsca pracy i zrównać płace zatrudnionych  w przedsiębiorstwie aby lepiej wykorzystać siły młodych pracowników i pozwolić im cieszyć się pełnia życia. Stworzyć elastyczny system wynagradzania premiujący wydajność i innowacyjność w pracy.

Wszystkie te warunki będą zapewnione w globalnym przedsiębiorstwie POL-CAT, które zapewni kompromis płci będący początkiem powrotu do raju.

Sposoby działania POL-CAT przedstawiam krótko w poniższym tekście-link:

POL-CAT joint-stock company

Proszę o uwagi i ulepszenie przedstawionych propozycji dla POL-CAT.

Jakuszowice, 23 -24 August 2018                                                        Bogdan Góralski

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *