West Banking System as a Result of Antisemitysm

West Banking System as a Result of Antisemitysm

Author Bogdan Góralski

As I have already stated, money is a measure of the social utility of man and material goods. Studies in historical literature confirm my view that the money supply changes over time in response to social needs. The period of growth of the human population due to the abundance of food increases social needs and therefore the hunger for money appears and in response to the demand for money, its supply increases. The Chinese were the first to introduce paper money to meet the demand of the growing Chinese population. It is people who, through their useful work, create the value of money. The issuance of money without mirrored in a useful work expressed in the value of produced goods generates inflation. The global inflationary spiral is triggered by volatile food prices caused by regional changes in the terrestrial climate. The social pressure caused by the rise in food prices forces the authorities to locally issue money that is not covered by locally produced goods, eg increasing prices of exported crude oil or other goods to cover the rising costs of imported food or other basic necessities. The local value of production of goods should at least be balanced with social needs expressed in the local demand for money. The ability to predict regional climate change will help the authorities plan for increasing local activity in the production of goods or in the planning of population movements in direction of to the food-rich regions. This raises the need for a establishment of the global government to solve global social problems.So far, global agreement has been blocked by the West and East Elites. Western political elites are strongly influenced by the Jewish financial lobby, which de facto runs the policy of the West. This situation has been formed in the last 2000 years as a result of anti-Semitism, which forced Jews to take the position of usurers in the Christian world. Borrowing money on interest was forbidden among Jews by the Old Testament and among Christians by the New Testament. The anti-Semitism of Christians resulting from their ideology guided by the ignorance of Jewish history caused the Jews to be forced into positions of despised but necessary lenders for Christian civilization, which thus created Jews as leaders of Western economic life. The current global situation is based on the fact that the East, thanks to its large and cheap labor force, produces cheap industrial goods, which Jews sell dearly to Western civilization, earning money well. The world conflict is at the crossroads of Chinese-Jewish interests because the Chinese people can not overcome the Jewish trade hegemony in the Western world.At the same time, Jews are afraid of Chinese commercial competition, which may take away their privileged position in the world of Western trade. Such a scenario prevents the Chinese-Jewish compromise, which is evident in the current economic conflict between China and the US- the leader of the West led by American Jews.The emergence of world government and global solving of human problems is impossible due to the continuing Jewish-Chinese conflict that results from the strong ethics within the community of both nations. What is needed is Polish ethics, which begins to function only in the face of an external threat, which is the imminent global climate crisis.

Warsaw, 10 January 2019, 20:40 Bogdan Góralski

Usury was not allowed in the Old and New Testaments and was allowed between Jews and Catholics. Therefore, the Western banking system is a cultural phenomenon grown mainly on the basis of the conflict between religions.

sources:https://wolnemedia.net/lichwa-w-rozumieniu-biblii-i-koranu/

https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/766685,jak-ominac-boga-czyli-lichwa-pozyczki-i-banki-wedlug-wielkich-religii.html

Podaż pieniądza zależy od regionalnych zmian klimatu i stanu gospodarki.

Jak już stwierdziłem wcześniej pieniądz jest miarą użyteczności społecznej człowieka i dóbr materialnych. Studia literatury historycznej potwierdzają mój pogląd, że podaż pieniądza zmienia się w czasie w reakcji na potrzeby społeczne. Okres przyrostu ludzkiej populacji związany obfitością żywności zwiększa potrzeby społeczne i w związku z tym pojawia się głód pieniądza a w odpowiedzi na popyt na pieniądz zwiększa się jego podaż. Chińczycy pierwsi wprowadzili pieniądz papierowy zaspokajając popyt rosnącej chińskiej populacji. To ludzie przez swoją użyteczną pracę kreują wartość pieniądza. Emisja pieniądza bez pokrycia w użytecznej pracy wyrażonej wartością wyprodukowanych dóbr rodzi inflację. Globalna spirala inflacyjna jest uruchamiana przez zmienne ceny żywności spowodowane przez regionalne zmiany klimatu ziemskiego. Nacisk społeczny wywołany przez wzrost cen żywności zmusza władze do lokalnej emisji pieniądza nie mającej pokrycia w lokalnie produkowanych dobrach np. zwiększanie cen eksportowanej ropy naftowej lub innych dóbr w celu pokrycia rosnących kosztów importowanej żywności lub innych dóbr pierwszej potrzeby. Lokalna wartość produkcji dóbr powinna być co najmniej zbilansowana z potrzebami społecznymi wyrażonymi lokalnym popytem na pieniądz. Możliwość przewidywania regionalnych zmian klimatu pomoże władzom w planowaniu zwiększania lokalnej aktywności w produkcji dóbr lub w planowaniu przemieszczeń ludności do regionów zasobnych w żywność. Wywołuje to potrzebę powołania światowego rządu dla rozwiązania globalnych problemów społecznych. Jak do tej pory napotyka to opory Zachodniego i Wschodniego Establishmentu. Zachodnie elity polityczne są pod silnym wpływem żydowskiego lobby finansowego, które de facto kieruje polityką Zachodu. Sytuacja ta uformowała się w ciągu ostatnich 2000 lat w wyniku antysemityzmu, który wymusił na Żydach zajęcie pozycji lichwiarzy w chrześcijańskim świecie. Pożyczanie pieniędzy na procent było zabronione wśród Żydów przez Stary Testament a wśród chrześcijan przez Nowy Testament. Antysemityzm chrześcijan wynikający z ich ideologii kierowanej nieznajomością historii żydowskiej spowodował zepchnięcie Żydów na pozycje pogardzanych lecz niezbędnych kredytodawców dla chrześcijańskiej cywilizacji, która tym samym wykreowała Żydów na liderów zachodniego życia gospodarczego. Obecna sytuacja światowa polega na tym, że Wschód dzięki licznej i taniej sile roboczej produkuje tanie dobra przemysłowe, które Żydzi drogo sprzedają Zachodniej cywilizacji doskonale na tym zarabiając. Światowy konflikt przebiega na styku interesów chińsko-żydowskich bowiem Chińczycy nie potrafią przełamać handlowej hegemonii żydowskiej w świecie zachodnim.Jednocześnie Żydzi obawiają się chińskiej konkurencji handlowej, która może odebrać im uprzywilejowana pozycję w świecie zachodniego handlu. Taki scenariusz wydarzeń uniemożliwia chińsko-żydowski kompromis co jest widoczne w obecnym konflikcie gospodarczym pomiędzy Chinami i USA- liderem Zachodu kierowanym przez Żydów amerykańskich. Powstanie światowego rządu i globalne rozwiązywanie ludzkich problemów jest nie możliwe z uwagi na trwający konflikt żydowsko-chiński, który wynika z silnej etyki wewnątrz wspólnotowej obu narodów. Potrzebna jest polska etyka, która zaczyna funkcjonować dopiero w obliczu zewnętrznego zagrożenia, którym jest nadciągający globalny kryzys klimatyczny.

Warszawa, 10 January 2019, 20:40 Bogdan Góralski

Lichwa była nie dozwolona w Starym i Nowym Testamencie a była dozwolona pomiędzy żydami a katolikami . Wobec tego zachodni system bankowy jest zjawiskiem kulturowym wyrosłym głównie na gruncie konfliktu między religiami.

Sources:https://wolnemedia.net/lichwa-w-rozumieniu-biblii-i-koranu/

https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/766685,jak-ominac-boga-czyli-lichwa-pozyczki-i-banki-wedlug-wielkich-religii.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *