Dlaczego trzeba wprowadzić nowoczesny system feudalny w krajach zachodnich i Azji?

Dlaczego trzeba wprowadzić nowoczesny system feudalny w krajach zachodnich i Azji?

Mam na myśli nowoczesny feudalizm, a nie feudalizm z przeszłości.
Współczesny feudalizm oznacza podział dużych gospodarstw na małe gospodarstwa z długoterminową dzierżawą ziemi i nowoczesnym podziałem zysków. Landlord (obszarnik) otrzymywał by jedynie wynagrodzenie w wysokości przeciętnego zysku swoich dzierżawców.

Dlaczego system feudalny?

Rosja Sowiecka miała problem ze zbyt dużą populacją chłopską – 120 milionów chłopów do 30 milionów pozostałej populacji. Rozwiązano go mordując warstwę chłopską, siłą tworząc duże gospodarstwa i rozwijając przemysł. Spowodowało to zniknięcie najbardziej przedsiębiorczej warstwy chłopskiej i współczesne wyludnienie Rosji. Obecnie Rosja importuje żywność wartości 50 mld USA rocznie której nie potrafią wyprodukować państwowe giganty rolne. Powrót do nowoczesnego systemu feudalnego jest ratunkiem dla Rosji.

Podobnie wymordowano warstwę właścicieli ziemskich w Chinach w czasie rewolucji chińskiej i pozakładano komuny wiejskie, które okazały się nieefektywne w produkcji żywności. Komunistyczne Chiny miały problemy z permanentnym głodem i wyżywieniem Chin, dlatego nieefektywne komuny rolnicze podzielono w latach 80. XX wieku na  małe działki rolne dla  800 milionom chłopów. Ziemia nadal jest w posiadaniu komun wiejskich, które dzierżawią ją  rodzinom chłopskim odpowiedzialnym za produkcję żywności. Dzięki temu Chiny są samowystarczalne, a nawet eksportują żywność. Zorganizowano państwowy skup żywności, a ceny produktów rolnych kształtuje wolny rynek nadwyżek produkowanych przez chińskich rolników. Chińscy rolnicy są przywiązani przez prawo chińskie do ziemi i gospodarując  na niewielkich działkach (często 1 hektar na rodzinę) są bardzo ubodzy, a ich młodzież jest zmuszona do kontrolowanej migracji do miast, w których powstaje przemysł dający jej zatrudnienie. Obecnie wśród chińskich chłopów panuje tendencja do tworzenia dobrowolnych spółdzielni rolniczych, co nie jest wspierane przez władze, które obawiają się zwyżki cen żywności w niezależnych  spółdzielniach chłopskich oferujących swe produkty bezpośrednio na wielkomiejskich rynkach.
Chiny otworzyły się na zagraniczne inwestycje, które tworzą miejsca pracy dla młodych Chińczyków. Zagraniczne firmy przynoszą technologie i kapitał potrzebny do rozpoczęcia produkcji. Państwo chińskie dysponuje ogromnym kapitałem należącym do zmuszonych do oszczędzania na starość \Chińczyków. Gwałtowna industrializacja, dzięki taniej sile roboczej i zagranicznemu kapitałowi, przynosi Chinom rozwiązanie problemu nadmiaru ludności chłopskiej. Banki państwowe inwestują w infrastrukturę kraju, tworząc podstawy rozwoju i wzrostu zatrudnienia młodzieży chińskiej. Pozostali chłopi produkują wystarczającą ilość żywności, aby wyżywić rosnącą populację Chin. Wyraźna jest ekspansja Chińczyków na tereny wyludnionej rosyjskiej Syberii, co może w przyszłości stać się przyczyną konfliktu rosyjsko-chińskiego.
Polityka rozwoju Chin i Azji stwarza konkurencję dla zachodnich ośrodków przemysłowych, skąd odpływa produkcja na bardziej zaludniony Wschód. Polityka ta może szybko załamać się z powodu nadchodzącego kryzysu klimatycznego, który ograniczy produkcję rolną w Chinach i Azji. Chińscy i azjatyccy rolnicy uprawiają ziemię ze względu na rosnącą populację na coraz mniejszych działkach, a kryzys klimatyczny, który będzie polegał na ochłodzeniu klimatu i zmniejszeniu opadów, ograniczy ich produkcję tak, że nie będą w stanie wyżywić się i utrzymać. Spowoduje to społeczny bunt w Azji, Chinach, który zakłóci produkcję dóbr niezbędnych dla reszty świata i doprowadzi do globalnego załamania gospodarczego. Jedynym wyjściem z przyszłej sytuacji kryzysowej jest przeniesienie nadmiaru azjatyckich chińskich rolników na prawie bezludne obecnie rolnicze obszary Europy, do Stanów Zjednoczonych, które mogą wchłonąć setki milionów emigrantów chłopskich. Populacje rolników w Europie i USA stanowią obecnie ok. 2% populacji tych krajów, co wskazuje na ogromną depopulacje wsi i wyludnianie regionów wiejskich. W tej sytuacji przesiedlenie azjatyckich rolników na ziemie Europy i USA wyzwoli impuls demograficzny, który ożywi europejskie i amerykańskie rolnictwo oraz pobudzi popyt na towary przemysłowe wytwarzane przez lokalny przemysł. Jednocześnie przesiedlenia rzesz migrantów spowoduje napływ taniej siły roboczej i  ograniczy konkurencję przemysłu gospodarek azjatyckich i rozwiąże problem przeludnienia w Azji i zaludnienia Europy, umożliwiając rozwiązanie  problemów emerytalnych w Europie. Powoduje to konieczność powrotu w Europie i Stanach Zjednoczonych do ustroju feudalnego, który może sprostać problemom organizacji rolnictwa i funkcjonowania krajów zachodnich w nowych warunkach społecznych, powstałych po przesiedleniu setek milionów oszczędnych i pracowitych azjatyckich migrantów chłopskich.

Tania i zyskowna (ceny żywności znacznie zwiększą się ) produkcja rolna Europy i Ameryk pozwoli na odejście od dotowania produkcji rolnej i uzdrowi światowe rolnictwo co będzie ratunkiem w nadchodzącym kryzysie klimatycznym i żywnościowym. Wprowadzenie nowoczesnego systemu feudalnego w krajach Azji poprawi byt azjatyckich mas chłopskich ciemiężonych przez stary system feudalny.


Jakuszowice, 1 maja 2013 r Bogdan Góralski

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *