Jak zapewnić dostatek żywności w Polsce i na świecie?

Jak zapewnić dostatek żywności ludzkiej populacji?

Bogdan Góralski bogdangoralski@wp.pl

Biblioteka Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego

Wprowadzenie

 • Jest pewne, że zmiana globalnych warunków klimatycznych oczekująca nas w przyszłości i związana z przemieszczeniem powłoki ziemskiej, może wywołać spadek plonów zbóż co najmniej o 50%, co przyniosłoby trudne do przewidzenia skutki w postaci światowej klęski głodu. Jak wskazują moje badania prowadziłoby to do totalnej światowej wojny, która prawdopodobnie przyniosłaby zagładę kultury ludzkiej cywilizacji. W tym kontekście za priorytetowe należy uznać działania na rzecz zwiększenia produktywności  gospodarstw rolnych. Takie zwiększenie może mieć miejsce jedynie przez dekoncentrację własności rolnej w rolnictwie Zachodu-  podzielenia jak najszybciej areałów dużych gospodarstw rolnych na mniejsze dzierżawione i niepodzielne gospodarstwa rolne. Należy także ulepszyć organizację rolnictwa afrykańskiego przez upowszechnienie programu FARMA NA 1 AKRZE i poprawę zaopatrzenia w artykuły do produkcji rolnej. Afrykę można zamienić w światowy spichlerz pod warunkiem masowego wykorzystania sterowców i dronów  w rolnictwie afrykańskim i europejsko-azjatyckim.

Dlaczego potrzebna dekoncentracja?

 • Jak bowiem pokazują badania ekonomiki rolnej, małe gospodarstwa mają większą czystą efektywność techniczną i lepiej wykorzystują kapitał (Sulewski 2008). Inne badania (Rocznik Statystyczny Polski 1967:256 tab.56) wskazują, że małe gospodarstwa o obszarze poniżej 3 ha mają produkcję globalną na hektar o 81% większą niż gospodarstwa o powierzchni  powyżej 15 ha. Jest to potwierdzone przez przedwojenne szwajcarskie badania dochodowości uprawy ziemi omówione  w książce „ Chłopi pod panowaniem bolszewickim” (Przybyłowski 2001:29).

Potrzebny nowoczesny feudalny system rolnictwa

 • To co napisałem powyżej wskazuje na konieczność, wszędzie tam gdzie to możliwe, popierania małych farm rodzinnych i stwarzania im, przez organizowanie zbytu produktów rolnych i zaopatrzenia w tanie środki produkcji, warunków do intensywnej produkcji rolnej. Takie warunki włościańskiemu rolnictwu stwarzał w Polsce feudalny system produkcji rolnej. Należy, odpowiednio go modyfikując, do niego wrócić.
 • Na polskim rolnym rynku też rządzą bandyci
 • Take the cost of fertiliser, for instance. Farmers in America pay a price on delivery of $226 per tonne. But in Zambia the price is $414. Shipping costs explain only a small part of the difference. The rest is accounted for by port duties, bribes, storage fees, fuel costs, the importer’s mark-up and the credit charges racked up as the fertiliser makes its tortuous journey from port to farm (Economist).
 • Potrzeba doradców rolnych
 • Some bottlenecks (wąskie gardła) are not easy to clear. To build a network of rural roads is hard. But small investments can make the whole difference. There are cases where a starving part of a country is cut off from another part with plenty of food for want of a bridge, says David Ameyaw, a Ghana-born American who edited the AGRA report. Money spent on research can also have a big pay-off as it helps governments to gauge which policies work best. Africa has just 70 agricultural researchers for every million people, says AGRA. The comparable figure for Latin America is 550; for North America it is 2,640 (Economist, Farming in Africa. Cold comfort farms).

Najwięcej ziemi ornej w stosunku do liczby ludności jest w Europie i Ameryce Północnej. Jeszcze na początku 20 wieku w rolnictwie USA i Europy znajdowało utrzymanie i zatrudnienie ponad 30% ludności a dziś jest to 2 % populacji. Zmiany kulturowe po Rewolucji Francuskiej oraz ocieplenie klimatu zmniejszające ceny żywności i postęp technologiczny spowodowały zanik warstwy rolników w zachodnim rolnictwie oraz powstanie wielkoobszarowych zmechanizowanych gospodarstw rolnych. Koncentracja własności rolnej spowodowała koncentrację w przemyśle i zanik średnich i małych dynamicznych podmiotów gospodarczych. Koncentracja gospodarki zmniejsza jej efektywność i dynamikę oraz konkurencyjność wraz ze spadkiem efektywności w wykorzystaniu finansowania charakterystycznej dla małych podmiotów gospodarczych, którymi łatwiej efektywnie zarządzać.

Przesunięcie obszaru Rosji, północnej Azji na północ wraz z przesuwającą się powłoką Ziemi zmniejszy drastycznie produkcję rolną tych obszarów. Społeczeństwa krajów z tych obszarów nie będą w stanie się wyżywić ani zakupić żywności na globalnym rynku z powodu drastycznej podwyżki globalnych cen żywności i braku środków transportu do jej przewozów. Grozi to globalną wojną.

Gdy ceny żywności wzrastają biednych nie stać na jej zakup. Jak widać na poniższym rysunku w Rosji i Chinach populacja ludzka jest wrażliwa na podwyżki cen żywności z powodu niskich dochodów i małej powierzchni ziemi ornej oraz groźby pogorszenia się klimatu.

Potrzebna jest technologia przetrwania kryzysu klimatycznego

 • Technologia to sposób realizacji założonego celu uwarunkowany stanem wiedzy i sprawności społecznej (Lem 1974:32-33).

Co to jest technologia przetrwania?

 • Naszym celem jest przetrwanie nadciągającego kryzysu klimatycznego będącego dla nas najważniejszym, nieuchronnym zagrożeniem, dlatego musimy zdobywać wiedzę i sprawność społeczną. Co to znaczy zdobywać wiedzę – rozumiemy, ale co to znaczy być sprawnym społecznie?
 • Społeczeństwo sprawne społecznie musi zgodnie współdziałać, aby nie marnotrawić swoich sił (energii) i skutecznie realizować cel przetrwania. To społeczeństwo o wysokiej zdolności do współdziałania, społeczeństwo etyczne. Zatem sprawność społeczna polega na więziach społecznych. Polega na etyce, która oszczędza energię społeczną w realizacji celu przetrwania.

Nowoczesna Technologia Przetrwania określi wykorzystanie całego dorobku naszej cywilizacji i będzie ona wyglądała  następująco:

 • 1. mechanizmy zapewniające każdemu możliwość zdobywania wiedzy i bogactwa,
 • 2. zorganizowanie pokojowej migracji narodów z przeludnionych zagrożonych kryzysem krain,
 • 3. opracowanie jednolitego systemu etycznego.

Kryzys to rewolucja a rewolucja to zagrożenie życia elit

 • To obecne elity powinny wdrożyć nowoczesną technologię przetrwania aby uniknąć zagrożenia dla swego życia.

Jedynym systemem gospodarczym który może wchłonąć migrujące ludzkie masy jest nowoczesny system feudalny

 • Przydzieli on osadnikom ziemię uprawną, pomoże im się zagospodarować na ziemi, pomoże im w potrzebie,

              co najmniej dwukrotnie zwiększy produkcję rolną z hektara ziemi uprawnej

Why the modern feudal system?

 • Soviet Russia had the problem of too large a peasant population – 120 million peasants to 30 million of the remaining population. It was solved by destroying the peasant layer, creating large farms forcibly and developing the industry with its own capital. This resulted in the disappearance of the most prolific peasant layer and modern depopulation of Russia. Otherwise, the peasant problem was solved by China.
 • Communist China had problems with feeding China, which was why the inefficient agricultural communes were given up by distributing small plots of land to 800 million peasants. The peasant family is now responsible for food production. Thanks to this, China are self-sufficient food and even exports food. State-owned purchase of food was organized, and the prices of agricultural produce were shaped by the free market of surpluses produced by Chinese farmers. Chinese farmers are assigned legally to the land, farming on small plots of land (often 1 hectare per family) are very poor, and their youth is forced to a controlled migration to the cities where the industry giving its employment is created. There is now a trend among Chinese peasants to create voluntary agricultural cooperatives, which is not supported by the authorities.

W rolnictwie rosyjskim dominują wielkoobszarowe specjalizowane zmechanizowane gospodarstwa rolne co powoduje depopulację wśród ludności wiejskiej. W istniejącym systemie  nie można zwiększyć produkcji rolnej z powodu niskiej efektywności produkcyjnej dużych gospodarstw rolnych. Jedynie dekoncentracja rolnictwa rosyjskiego może dwukrotnie zwiększyć produkcję rolną ale problemem jest brak rolników, których trzeba osadzić na małych gospodarstwach rolnych. Nadmiar rolników występuje w sąsiednich Chinach a istniejące przykłady świadczą o dobrej asymilacji rolników chińskich w społeczeństwie rosyjskim. Zorganizowanie migracji rolników chińskich na zachód kontynentu europejskiego może pomóc w depopulacji chińskiej wsi i powiększeniu areałów chińskich gospodarstw rolnych co zmniejszyło by biedę na chińskiej wsi. Jak zacząć ten proces migracji azjatyckich rolników na ziemię będącą w posiadaniu zachodnich latyfundystów?

Impuls może wyjść z Polski w której populacja rolników wymiera i gwałtownie potrzebuje zastrzyku świeżej krwi. Polska posiada niemal bezludne tzw. Ziemie zachodnie odebrane Niemcom po II wojnie światowej. Można na nich osadzić całymi dobrze zorganizowanymi wsiami rolników azjatyckich i zwiększyć produkcję żywności dla jej sprzedaży na wschodzie kontynentu. Powstanie problem zorganizowania życia zachodnich polskich rolniczych prowincji I to zadanie można powierzyć potomkom polskiej szlachty i ziemian, których najpierw trzeba zrehabilitować przed społeczeństwem i oddać im zagrabione przez carat i bolszewików własności np. w postaci  obligacji skarbu państwa polskiego. Uwłaszczenie chłopów polskich ukazem carskim w 1864 roku było przeprowadzone bez odszkodowania dla szlacheckich właścicieli ziemi i było ogromnym błędem, bo spowodowało późniejszą koncentrację własności rolnej w Polsce. Reforma rolna przeprowadzona przez polskich komunistów, która odebrała ziemię użytkowana od wieków przez polska szlachtę i ziemian spowodowała współczesny upadek polskiego rolnictwa ponieważ była przeprowadzona wbrew mechanizmom ekonomicznym kształtującym strukturą rolną i spowodowała jeszcze większą koncentrację i nieefektywność gospodarowania na własności rolnej w Polsce. Tylko rehabilitacja i odbudowanie tradycji polskiej szlachty i ziemian może pomóc odbudować polskie rolnictwo. Wymaga to świadomości konieczności takiego procesu w Polsce w rosyjskiej elicie politycznej, która musiałaby przeprowadzić krytyczna analizę podstaw ideologicznych obecnego państwa rosyjskiego. Podobna krytyczną analizę i rehabilitację systemu feudalnego w Chinach muszą przeprowadzić chińscy komuniści.

Rewolucja chińska trwająca  od upadku rządów dynastii Qing w 1850 roku była spowodowana ogromną podwyżką cen ryżu, która wynikała z pogorszenia klimatu w Chinach od 1850 roku. Pogorszenie klimatu wynikało z procesów przyrodniczych rozpoczętych przemieszczeniem na północ powłoki Ziemi wraz z obszarem Chin i zmiany zasięgu monsunu wschodnioazjatyckiego co spowodowało zmniejszenie ilości opadów atmosferycznych w Azji południowo wschodniej. Chińscy właściciele ziemscy nie byli odpowiedzialni za pogorszenie losu chińskiego ludu w wyniku ogromnej podwyżki cen żywności. Taka podwyżka wynikała z prawideł procesu przyrodniczego i ekonomiki rolnictwa, które to prawidła nie są znane komunistom do dzisiaj. Jednakże feudałowie chińscy i feudałowie innych nacji wykorzystywali władzę ekonomiczną do wywyższania się nad ubogimi i to było naganne w każdej starożytnej tradycji etycznej. Nie można pozwolić aby to wywyższanie bogatych and biednymi powtarzało się w przyszłości. Rewolucje były protestem przeciwko głupocie elity politycznej, jej okrucieństwu i wyzyskowi oraz niesprawiedliwości społecznej a także przeciwko organizmom państwowym zdegenerowanym przez koncentrację własności w rękach wąskiej grupy bogaczy. Karol Marx nie miał wiedzy o przyczynach kształtujących historyczny proces i tym można wytłumaczyć nawoływanie do rewolucji komunistycznej przeprowadzonej przez fanatycznych przywódców komunistycznych czyli Włodzimierza Lenina, Józefa Stalina, Mao Tse Tunga i innych. Te rewolucje nic nie zmieniły i nadal w Rosji i Chinach panuje ogromne rozwarstwienie społeczne. Musimy wyciągnąć wnioski z tych krwawych i pełnych cierpienia rewolucji i przyswoić sobie współczesną wiedzę o przyczynach rewolucyjnych protestów.  Przyczyną rewolucji nie jest walka klas społecznych tylko  zmiany sił grawitacji w otaczającym nas Kosmosie, które powodują ruchy powłoki ziemskiej i regionalne zmiany klimatu na Ziemi. Zmiany klimatu powodują zmniejszenie produkcji rolnej i podwyżkę cen żywności, która powoduje, że ludzie wolą walczyć z bogatymi niż umierać z głodu.

Niniejsza praca usuwa niewiedzę na temat przyczyn podwyżek cen żywności i przyczyn naprzemiennych koncentracji i dekoncentracji własności rolnej, które zależą od procesów kosmicznych w Układzie Słonecznym i poza nim. Znajomość tych procesów musi wpłynąć na racjonalizację decyzji politycznych dzisiejszych władz jeżeli chcą pozostać u władzy w czasie  nadciągającej globalnej podwyżki cen żywności. Globalna podwyżka cen żywności może doprowadzić do fizycznej likwidacji obecnych elit jeżeli nie podejmą one odpowiednich kroków dla złagodzenia  nadciągającego kryzysu żywnościowego, który wyzwoli dziką agresję dotkniętych kryzysem społeczeństw. Należy czym prędzej wrócić do zmodernizowanego nowoczesną etyką systemu feudalnego w rolnictwie i zlikwidować dziedziczenie prywatnej własności. 

Warszawa, dnia 5 Stycznia 2020 roku                                                   Bogdan Góralski

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *