Problematyka rozwoju i upadku imperiów a zmiany klimatu

Problematyka rozwoju i upadku imperiów a zmiany klimatu.

Bogdan Góralski

Biblioteka Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego

1.Wstęp

Historia rozwoju i upadku kolejnych imperiów intryguje  badaczy od dawna a niniejsza praca wnosi ważny wkład w rozwiązanie tej zagadki. Logiczna koncepcja regionalnych zmian klimatu związanych z przemieszczeniem powłoki ziemskiej pozwala na wyjaśnienie przyczyn rozwoju i klęski każdego zamkniętego granicami imperium. Imperium  rozwijało się podczas korzystnych zmian środowiskowych w danym regionie będącym kolebką imperium. Wzrastało podczas podbojów zależnych od biologicznej siły elity imperium i podbitych narodów. Zwykle wielkie migracje ludzi związane z regionalnymi zmianami klimatu wyznaczały kres danego imperium. Aby uniknąć krachu naszej ludzkiej cywilizacji w nadchodzącym globalnym kryzysie klimatycznym i możliwej wyniszczającej globalnej wojnie należy otworzyć wszystkie granice i pozwolić na swobodny ruch ludzi.

Contents

Skupi to uwagę polityków na organizacji życia gospodarczego wewnątrz krajów zasilonych rzeszami migrantów i zmniejszy parcie na ekspansję  zagraniczną. Zmiany te powinny być  wyprzedzone przez globalne porozumienie określające cele i zasady globalnej migracji ludzi i towarów. W toku mego życia opracowałem zasady nowego globalnego porządku ekonomiczno-politycznego i przedstawiłem je w pracach zatytułowanych:

 The Third Way between capitalism and communism i,  

More science, ethics, culture for the modern and future world.

Mam nadzieję, że lektura tych prac opublikowanych w wolnym dostępie w Google Books pozwoli na zrozumienie logiki naszych dziejów co zaowocuje dalszym globalnym ewolucyjnym rozwojem naszej cywilizacji.

2. Mechanizm wzrostu i upadku imperiów

Glob ziemski dzieli się na dwie półkule: północną i południową. Północna hemisfera jest zbudowana z większej liczby grubych płyt kontynentalnych i jest cięższa niż południowa hemisfera zbudowana głównie z cienkich płyt oceanicznych. Na glob ziemski oddziałują siły grawitacjo Kosmosu  i mocniej przyciągają północną hemisferę ze zmienną siłą powodując jej ruch względem płaszczyzny ekliptyki. Jest to możliwe ze względu na płynną warstwę pośrednią pomiędzy sztywną powłoką Ziemi a stałym jądrem ziemskim. Powłoka ziemska ślizga się po płynnej warstwie pośredniej pod wpływem przyciągania zmiennych sił grawitacji.

Ziemskie strefy klimatyczne są nieruchome względem płaszczyzny ekliptyki bo są zależne od bilansu promieniowania słonecznego padającego na powierzchnię Ziemi pod różnym kątem. Wobec tego ruch powłoki ziemi względem stref klimatycznych powoduje regionalne zmiany klimatu w różnych częściach globu. Ruch powłoki ziemskiej powoduje zmienne naprężenia w skorupie ziemskiej, to zbliżającej się do równika,  to oddalającej się  od niego. Te zmienne naprężenia powodują trzęsienia ziemi, których rozkład w czasie został zbadany w Basenie Morza Śródziemnego i w Polsce w okresie 750 BC- AD 2000.

Stwierdzono prawie sinusoidalny rozkład trzęsień ziemi z maksimami I minimami co około 400 lat. Czyli co około 400 lat obszar przyległy do Morza Śródziemnego zbliża się do równika, a potem oddala od niego,  co powoduje różne skutki w różnych częściach globu. Ruch powłoki ziemi pod nieruchomymi strefami klimatycznymi powoduje zmiany położenia stref opadów atmosferycznych i stref suszy co przynosi określone skutki społeczne i występowanie cyklu kosmiczno-społecznego zobrazowanego na rysunku poniżej.

Wielcy przywódcy religijni kreują się w czasach kryzysu społeczno-gospodarczego powodowanego przez susze wynikające z  ruchu powłoki ziemskiej w stronę równika.

W czasach Chrystusa I Mahometa Palestyna i Półwysep Arabski weszły prawdopodobnie, po okresie zwiększonych opadów sprzyjających przyrostowi ludności, w strefę całorocznej suszy rozciągajacej się pomiędzy równoleżnikami 20-30 stopnia szerokości geograficznej. Nastąpiło to  w związku z ruchem powłoki ziemskiej do równika (potwierdzonym na powyższym wykresie przez maksimum trzęsień ziemi).

Trzeba tu wspomnieć o wiarygodnych badaniach stwierdzających, że obszar Iranu przesunał się wciagu ostatnich 5 tysięcy lat ze strefy klimatycznej opadów latem do strefy opadów zimą. Odpowiada to liniowemu ruchowi powłoki ziemskiej w kierunku równika w rejonie Iranu o około 25 stopni szerokości geograficznej  tj. od strefy opadów latem pomiedzy 5-20 równoleżnikiem do strafy opadów zimą pomiędzy 30-50 równoleżnikiem. Obszar Iranu znajduje się obecnie pomiędzy 30-40 równoleżnikiem co oznacza przesunięcie do równika w czasie ostatnich 5000 lat o około 25 stopni szerokości geograficznej czyli około 3000 km. Powłoka ziemska w rejonie Iranu przesunęła się ku południowi w czasie ostatnich 5000 lat o około 3000km, ale prawdopodobnie ruch tem miał różne fazy na kierunku północ -południe oraz wschód -zachód. Zmienne kierunki ruchu obszaru Iranu wynikają z badań pozornego położenia północnego bieguna magnetycznego, który nieustannie zmienia pozorną lokalizację na powierzchni Ziemi. Zmienna lokalizacja północnego bieguna magnetycznego wynika z nieustannego ruchu powłoki ziemskiej względem płaszyzny ekliptyki.

 Podczas wzrostu imperium arabskiego upadło zachodnie cesarstwo rzymskie zniszczone przez najazd Germanów wypieranych z północnej Europy przez chłód i najazd Mongołów . Podobne zjawisko wzrostu trzęsień ziemi nastepowało stopniowo w okresie AD 1250-1800 na terenie |Polski,  co oznacza, że i obszar Anatolii zblizał się w tym czasie do równika. Prawdopodobnie oznaczało to przejście Anatolii w stręfę całorocznej suszy. Rodziło to określone skutki gospodarczo -społeczne dla Imperium Osmanów takie jak kryzys wewnetrzny zwiazany z brakiem żywności, rozkład imperium  i pojawienie się pod koniec kryzysu postaci Mustafa Kemala Atatürka.-tureckiego reformatora społecznego. Kryzys Imperiów Osmanów był spowodowany przez suszę (co zostało stwierdzone w licznych pracach o klimacie Anatolii) i był sprzężony z wejściem obszaru Rosji   w strefę opadów całorocznych pomiędzy równoleżnikami 50-60 co spowodowało rosyjską ekspansję imperialną i jej rozwój także w kierunku zachodnim co spowodowało rozbiory  Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Tak wiec widzimy, że to oddziaływanie Kosmosu na ziemskie środowisko przyrodnicze powoduje określone skutki psychologiczno-społeczne, które kończą trwanie kolejnych imperiów i powstawanie następnych. Bogatsi o tę wiedzę powinniśmy dostrzegać, że obszar EuroAzji ponownie zbliża się do równika ( co powoduje skutki nazwane “global warming”) bo rośnie liczba trzęsień ziemi w  Rejonie Morza Śródziemnego obserwowanych przez obserwatoria sejsmologiczne na całym globie. Powinnismy zatem przygotowywać się do zmiany rozkładu sił biologicznych na naszym globie związanego z kolejnym przemieszczeniem stref klimatycznych.

Moją teorię zmian klimatu ziemskiego i wyjaśnienie powyżej opisanych zjawisk znajdziecie  w mojej książce zatytułowanej “The new look at the Earth’s climate mechanism and the Cosmo-geophysical system of the Earth”, oraz książce “Historia naturalna i zmiany klimatu”   opublikowanych w wolnym dostepie w Google Books i Academia.edu.

Poniżej znajduje się fragment książki z 2013 roku zatytułowaanej Historia naturalnaa i zmiany klimatu oraz mojej pracy z 2020 roku zatytułowanej More science, ethics, culture for the modern and future world, opublikowanej w wolnym dostępie w Google Books i Academia.edu.

 3. Climate change and people’s migrations

Climate change has triggered migrations of peoples whose chronology is a record of Earth’s climate cycles. Here is a history of the crises that ended in movements:

•                   -Approx. 12th century BC marked the migration of people, which ended the reign of Mycenaean civilization and began the so-called dark ages. As a result, the Etruscans appeared in Italy, Egypt and Palestine were attacked by the so-called peoples of the sea.

• -In the VIII, VII century BC, during the drought in the Asian steppes, the Scythians occupied eastern Europe. At the same time, the Great Greek colonization marked out, which expelled the Greek population to emigrate.

•                   -Approx. 4th century BC the journey of the Celts from northwestern Europe towards the Adriatic Sea, the Black Sea began, which indicates a growing cooling.

•                   -At the beginning of our era in Palestine has marked itself the significant socio-economic crisis that provoked the civil war in Galilee, Judea (which was called the War of Varus), and the uprising in 66 and 132 AD. It testifies to a crisis (rapid drying of the climate)  that caused the exodus of Jews from Palestine to all world.

• The next migration of peoples began in the 4th century CE Huns invasion of Europe. Germanic peoples migrated south to the lands of the Roman Empire, leading to its downfall.

• In the VIII-IX centuries, the Viking expansion continued towards the south of Europe, which may indicate problems with feeding the population of Northern Europe and the climate crisis.

• In the 12th century, Mongols arrived in Europe because of the drought in the Asian steppes.

In the fourteenth century, it got cold, and in Europe were epidemics, hunger, and peasant uprisings.

• The extinction of the Vikings in Greenland since 1400. The Little Ice Age lasted until the 19th century. The peak of chilling in Europe was in the 17th century. It resulted in the great migration Europeans to the continents of both the Americas and Asia continued at the time. The great State of Poles-the Polish-Lithuanian Commonwealth and the Ottoman Empire collapsed then.

3.1.Climate disaster in the years 2013-2100

By the geophysical and historical data (migrations of people are indicative of climate crises), we know that the climate cycle repeats every 400 years. We can, therefore, expect that another major crisis will occur in 2013-2100. We should prepare for it. It will be a climate disaster – a sharp change in the distribution of climate zones, which will drastically reduce global food production. It will bring revolutions, wars, and supra-regional population migrations. There is still time to protect yourself against this. It requires knowledge and ethics on a global scale. Otherwise, dark ages will come.

4. Conclusions

We must adapt to regional climate change and, like our ancestors, migrate to climate-friendly regions of the globe. To do this, we must open borders and modify state systems to accept migrants and establish a new ethical system uniting all beings.

Warsaw, 27 September 2020 Bogdan Góralski

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *