Aversion to Christ

Aversion to Christ also results from a lack of understanding of His teachings, which place the highest demands on every being in the ethical improvement needed to live in society.

Aversion to Christ

So many crimes have been committed against humanity in the name of Jesus Christ and in the name of the Christian churches that people who are aware of it cannot calmly think about it and forget about it. The persecution of Jews, Mohammedans, dissenters, inquisition, the conquest of other countries and continents with the cross at the head of bloodthirsty hosts, all the wickedness of the servants of the Church took place with the name of Christ on their lips. In this way, faith in the uniqueness of this figure was spread over 20 centuries. The natural instinct of people who have experienced the ordeal of persecution is resentment or hatred towards the figure of Jesus Christ and everything connected with him.

Recently, Pope Francis said that there is nothing intellectual in the form of Christ. In my opinion, this statement is a great misunderstanding and a cardinal error because the message of Christ can only be understood when examining all human intellectual achievements and knowledge of the principles of all religions. No wonder that ordinary people – simple Christians do not understand Christ’s teaching to this day and, what’s more, do not apply it in their lives. The more that the present Catholic Pope, called to renew the Church, does not understand the fullness and depth of Jesus’ teachings.

For Christ has shown that we must love our enemies and share our bread and wine with those in need. He also ordered to hand over at the end of life the entire property of his life to the local community to gain protection and retirement. It was the first attempt at the practical elimination of human rights of inheritance of property, which carried the message of returning to the cohesiveness of the local organization of the human community.

The prophet Muhammad understood Christ’s message and proclaimed that Christ would come again and bring justice on the Earth at the end of history.

Meanwhile, Mohammedans killed Christians, and Christians killed Mohammedans, so great was the ignorance of the ordinary people about the teachings of both Prophets. The transmission of knowledge about the truths revealed by both thinkers was too complicated and incomprehensible. No wonder many people today are opposed to Christ, Muhammad, and the concept of God who “sent” both of Them to preach the truth about the principles of human and heavenly life. For Christ, all creatures were brothers equal before God, whoever or whatever he was. There are no servants and masters; there is brotherhood and service to the needy so that they find their path to happiness and God because His existence can be proven on the basis of the achievements of modern science.

Aversion to Christ also results from a lack of understanding of His teachings, which place the highest demands on every being in the ethical improvement needed to live in society. Simple physical and mental laziness resulting from the lack of adaptation to modern times’ requirements leads to a practical rejection of Christ’s teachings and aversion to His figure. Such aversion to Christ and an attitude of general laziness are more common in men who stand in opposition to the world of hardworking and humble women adoring Jesus. Jewish law permitting the killing of men for not caring for the family’s maintenance fought against this natural man’s laziness. Jewish law makes access to sex and having a child dependent on efforts to support the family and Jewish community. It creates homosexual attitudes and other deviations. This law also works, thanks to the influence of Frankists (baptized descendants of Sephardic Jews) in the Catholic Church, in the community of Polish Catholics, creating the phenomenon of the Catholic women’s mafia. And this also causes the aversion of Polish men to the figure of Christ.

In my new Poland, fear of this Jewish law, which hinders the Polish economy’s development, will be replaced by an incentive to get rich, supported by the parish and communal organizations and the POL-CAT center. Profitable business will be rewarded with early retirement and carefree life, enabling the development of Polish culture.

Two Jewish communities now running Poland are competing: the Sephardic Catholic Church and the Ashkenazi pro-socialist one. How to reconcile  Jewish communities’ (fighting each other) for the good of Poland? Sephardic-pro-female organizations develop individual profitable trade, and the property is inherited by the woman. The Ashkenazi- pro-male communities develop production and its independent distribution that the man inherits. These are the tactics that differentiate the descendants of Homo sapiens sapiens and homo neanderthals as described in the previous chapter. Poles and Polish women can reconcile them if they understand the foundations of this age-old conflict and restore Slavic rights – i.e., local community law.

Men’s laziness was not present in Obszczina, a local Slavic community that existed because the original Slavs’ living conditions were challenging. These communities lasted the longest in the impoverished east of Europe, in Russia, and the elders’ council ran common property. An independent family worked unanimously under the direction of a man to survive, assisted by the community itself; which community also allocated a non-hereditary plot of land to cultivate, a task to be performed—time to come back to that. Property in Slavic Obszczina was inherited not by a man or a woman but by a community. In Poland, an Obszczina may be a parish or a religious commune. Was Christ a Slav by origin?

This proverbial male laziness, which is the source of all progress, will finally be rewarded. A nationwide company will be established, which will change every lucrative business idea of ​​a Polish citizen into a financial success with social benefit. POL-CAT – economic, distribution, and scientific center, will support and effectively implement all business ideas born in local communities, providing their authors with gratuities proportional to Poland’s results. Every man and woman in their business will also be supported by the parish and collaborative community’s surroundings. The human dream: to lie under a tree and pick tasty fruit from it has not yet been realized. POL-CAT will realize them and share the remaining good fruits with the rest of society. It will come about through understanding and applying the teachings of Jesus Christ. Aversion to him will disappear. There will be a carefree future ahead of us.

Warsaw, April 12, 2015 – March 14, 2016 Bogdan Góralski

Awersja do Chrystusa wynika także z braku zrozumienia Jego nauk, które stawiają najwyższe wymogi każdej istocie w doskonaleniu etycznym potrzebnym do życia w społeczeństwie.

Niechęć do Chrystusa 

W imię Jezusa Chrystusa i w imieniu Kościołów chrześcijańskich popełniono tyle zbrodni przeciw ludzkości, że ludzie  świadomi tego nie mogą spokojnie o tym myśleć i zapomnieć o tym. Prześladowania Żydów, mahometan, innowierców, inkwizycja, podbój innych krajów i kontynentów z krzyżem na czele krwiożerczych zastępów, wszystkie podłości sług Kościoła odbywały się z imieniem Chrystusa na ustach. W taki sposób krzewiono przez 20 wieków wiarę w wyjątkowość tej postaci. Naturalnym odruchem ludzi, którzy przeżyli gehennę prześladowań jest niechęć lub nienawiść do postaci Jezusa Chrystusa i wszystkiego co z nim związane. 

Ostatnio papież Franciszek powiedział, że nie ma nic intelektualnego w postaci Chrystusa. Moim zdaniem stwierdzenie to jest wielkim nieporozumieniem i kardynalnym błędem, bowiem przesłanie Chrystusa można zrozumieć jedynie przy zgłębieniu całego ludzkiego intelektualnego dorobku i znajomości zasad wszystkich religii. Nic dziwnego, że zwykli ludzie – prości chrześcijanie nie rozumieją do dziś Chrystusowej nauki i co więcej, nie stosują jej w życiu. Tym bardziej, że obecny, powołany do odnowy Kościoła, papież katolików nie rozumie pełni  i głębi nauk Jezusa. 

Chrystus bowiem pokazał, że trzeba miłować nieprzyjaciół oraz dzielić się chlebem i winem z potrzebującymi. Kazał także cały dorobek życia przekazywać wspólnocie gminnej za opiekę. Była to pierwsza próba praktycznej likwidacji ludzkich praw dziedziczenia własności, która niosła przesłanie powrotu do spoistości organizacji lokalnej wspólnoty ludzkiej. 

Przesłanie Chrystusa zrozumiał prorok Mahomet i głosił, że na końcu dziejów ponownie przybędzie Chrystus i zaprowadzi na Ziemi sprawiedliwość. 

Tymczasem mahometanie zabijali chrześcijan, a chrześcijanie mahometan, tak wielka była niewiedza prostych ludzi o nauczaniu obu Proroków. Zbyt skomplikowany był przekaz wiedzy o prawdach ujawnionych przez obu myślicieli. Nic dziwnego, że dziś  wielu ludzi czuje awersję do Chrystusa, Mahometa i pojęcia Boga, który “posłał” obu aby głosili prawdę o zasadach ludzkiego i niebiańskiego życia.  Dla Chrystusa wszystkie stworzenia były braćmi równymi przed Bogiem, kimkolwiek bądź czymkolwiek by był. Nie ma równych i równiejszych, jest braterstwo i służba potrzebującym, po to aby znaleźli własną ścieżkę prowadzącą do szczęścia i Boga, bo jego istnienie można udowodnić na bazie osiągnięć współczesnej nauki. 

Awersja do Chrystusa wynika także z braku zrozumienia Jego nauk, które stawiają najwyższe wymogi każdej istocie w doskonaleniu  etycznym potrzebnym do życia w społeczeństwie. Zwykłe lenistwo fizyczne i umysłowe wynikające z braku przystosowania do wymogów współczesności prowadzi do praktycznego odrzucenia nauk Chrystusa i awersji do Jego Postaci. Taka awersja do Chrystusa i postawa ogólnego lenistwa jest częściej spotykana u mężczyzn, którzy stoją w opozycji do świata pracowitych i pokornych kobiet adorujących Jezusa. Żydowskie prawo dozwalające zabijać mężczyzn za brak starania o byt rodziny walczyło z tym przyrodzonym mężczyźnie lenistwem. Prawo żydowskie uzależnia dostęp do seksu od starań o utrzymanie rodziny. Rodzi to postawy homoseksualne i inne dewiacje. To prawo działa także, dzięki wpływom frankistów (ochrzczonych potomków sefardyjskich Żydów) w Kościele katolickim, w społeczności polskich katolików, tworząc zjawisko katolickiej mafii kobiecej. I to również powoduje awersję polskich mężczyzn do postaci Chrystusa. 

W mojej nowej Polsce strach przed tym żydowskim prawem, utrudniającym rozwój polskiej gospodarki, zostanie zastąpiony zachętą do bogacenia się wspomaganą działaniem organizacji parafialnych, gminnych i centrum POL-CAT. Opłacalny  biznes będzie nagradzany wcześniejszą emeryturą i beztroskim życiem umożliwiającym rozwój polskiej kultury. 

Dwie żydowskie społeczności  kierujące obecnie Polską konkurują: sefardyjska w Kościele katolickim i aszkenazyjska prosocjalistyczna. Jak pogodzić ich interesy dla dobra Polski. Wspólnoty sefardyjskie- pro kobiece rozwijają indywidualny zyskowny handel i własność dziedziczy kobieta. Wspólnoty aszkenazyjskie- pro męskie rozwijają produkcję i jej samodzielną dystrybucję, które dziedziczy mężczyzna. To są taktyki różniące potomków homo sapiens sapiens i homo neandertalis jak to opisałem w poprzednim rozdziale. Pogodzić ich mogą Polacy i Polki  jeżeli zrozumieją podstawy tego odwiecznego konfliktu i przywrócą słowiańskie prawa – min. prawo lokalnej wspólnoty. 

Lenistwa mężczyzn nie było w obszczinie, słowiańskiej wspólnocie lokalnej istniejącej dlatego, że warunki bytowe pierwotnych Słowian były bardzo trudne. Wspólnoty te przetrwały najdłużej na ubogim wschodzie i rada starszych kierowała wspólną własnością. Samodzielna rodzina zgodnie pracowała pod kierownictwem mężczyzny aby przeżyć, wspomagana przez samą wspólnotę, która także przydzielała jej nie dziedziczną działkę ziemi do uprawy, czyli zadanie do wykonania. Czas do tego wrócić.  Własność w obszczinie słowiańskiej była dziedziczona nie przez mężczyznę czy kobietę, tylko wspólnotę. Obszcziną w Polsce może być parafia, gmina wyznaniowa. Czy Chrystus był Słowianinem z pochodzenia? 

To przysłowiowe męskie lenistwo, będące źródłem wszelkiego postępu, zostanie wreszcie nagrodzone. Powstanie ogólnopolska firma, która każdy intratny pomysł biznesowy polskiego obywatela przekuje uczciwie, czyli z korzyścią społeczną, w finansowy sukces. POL-CAT- finansowo-dystrybucyjno-naukowe centrum, wesprze i zrealizuje skutecznie wszelkie pomysły biznesowe rodzące się we wspólnotach lokalnych, zapewniając ich autorom gratyfikacje proporcjonalne do rezultatów uzyskiwanych w całej Polsce. Każdego mężczyznę i kobietę w ich biznesie będzie wspierało także  otoczenie parafialno-gminnej wspólnoty. Ludzkie marzenie: leżeć pod drzewem i zrywać z niego smaczne owoce nie zostało jeszcze zrealizowane. POL-CAT je zrealizuje i podzieli się pozostałymi  dobrymi owocami z resztą społeczeństwa. Stanie się to dzięki zrozumieniu i zastosowaniu nauk Jezusa Chrystusa. Zniknie niechęć do Niego. Przed nami będzie beztroska przyszłość. 

Warszawa, dnia 12 kwietnia 2015 – 14 marca 2016 roku                           Bogdan Góralski

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *