How to learn people to be honest?

You have to show them that being honest pays !!!

Trzeba pokazać im, że bycie uczciwym jest opłacalne!!!

Let’s go back to antiquity

Assuming that the resurrection of Jesus Christ and all the extraordinary events in Jewish history were attempts by Heaven to contact the human world … Assuming that the resurrection of Jesus Christ and all the extraordinary events in Jewish history were attempts by Heaven to contact the human world, we come to the question, were these extraordinary events described in the Bible correctly interpreted? Jewish efforts to live up to scientific ethics were modified by miraculous events in Jewish history that made them believe they were God’s chosen people to convey an ethical message to the rest of the world. The only problem was how to be ethical among unethical people? Ancient Jewish ethics was a synthesis of all neighboring civilizations’ spiritual quests, including those of India and China. The crowning glory of this old Jewish ethic was the message of Jesus Christ, which was the pinnacle of human ethical thought. Christ’s Resurrection was a sign from Heaven, pointing to the special meanings of the message and attitude of Jesus Christ.

Christianity has continued Jews ancient ethics

The book “Revolution in Judea: Jesus and the Jewish resistance” by Hyam Maccoby

Why I love this book???

That book has opened my eyes to many problems inside the ancient Jewish community and the Jewish resistance phenomenon against Roman power. Jesus Christ was the leader of the rise of the Pharisees against Roman Power, which is why Romans killed Him.

The ideological difference between the cruel Greek intellectual elite of the Roman Empire and Jewish philosophical humanists was huge. It caused the  Jews’ persecution in the early phase of Christianity. Jews in that time had had the highest developed ethical system among ancient communities consisted of all the ethical heritage of all ancient world. This moral system of ancient Jews was present in the teaching of Jesus Christ,  and Jews were innocent of Jesus Christ’s death. He was the leader of Pharisees, and they loved Him. The resurrection of Jesus Christ was the sign from Eternity (Heaven) to us that the time has come to fulfill his teaching because his teaching is the end of human ethical achievements. In my opinion, we are far from realizing the tips of Jesus Christ.

Insight into the ancient history of Jews and their problems was possible thanks to Hyam Jacoby’s book.

Jakuszowice, 29 August 2018, 8:00                                   Bogdan Góralski

Christianity has continued an ancient Jewish ethical system, but Christianity failed to teach people the principles of Christ’s ethics. We have seen this in cruel Christian history, and we see it now.

The best way to teach people the right behavior is to show them how to be honest humans. We need to show them that being a moral human is profitable. The POL-CAT global trade and services enterprise will show the people of all the world the honest way of human behavior, bringing them profits. It is the most comfortable and the cheapest form of teaching Christ’s ethics.

Jesus Christ was a Pharisee and the adored leader of the Pharisees’ peaceful rebellion. There is a view in the Gospels that the Pharisees contributed to the crucifixion of Christ. It is an illogical and most likely false view developed in the Hellenization of Christianity. This view was the fruit of the hostility between the Jewish and dominant Greek intellectuals in ancient Rome where early Christianity was thriving.

Christianity misinterpreted the Resurrection sign and commanded the worship of Christ as God, forgetting the essence of his message. Based on the principles of Jewish ethics, the Church of Christ developed and grew during the crisis and fall of the Roman Empire because Christian communities modeled on Jewish communities were protection against poverty and lawlessness of the declining Roman empire. During the fall of Rome, the Church of Christ became an institution supporting the power of emperors and slowly forgot about Christ’s ethics. Today, the Church of Christ is a global conservative financial institution and combating social and scientific progress.

The growth of the human population and climate crises caused armed conflicts between ancient empires and modern powers. Democracy exacerbated international conflicts by putting politicians to defend national interests. Christ’s ethics (and its source) has been forgotten, treating it as an unnecessary burden. Christian churches have become part of a political system that keeps society under the control of church prohibitions and orders.

Let us go back to the source, to ancient Israel from 20 centuries ago, to make an ethical leap forward and restore old Jewish ideals and universal principles of organizing society that I think fit each community’s needs.

The ethical output of the Jews is the synthesis of all earthly ethical systems. We need to come back to it and reflect on its meaning for all of us and the future of our civilization.

Perhaps we can work out an everyday ethical basis for all people.

Warsaw, September 5, 2018, Bogdan Góralski

Wróćmy do starożytności

Zakładając, że zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa i wszystkie niezwykłe zdarzenia w historii Żydów były próbami kontaktu Niebios z ludzkim światem … 

Zakładając, że zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa i wszystkie niezwykłe zdarzenia w historii Żydów były próbami kontaktu Niebios z ludzkim światem dochodzimy do pytania, czy te niezwykłe zdarzenia opisane w Biblii były właściwie zinterpretowane? Żydowskie usiłowania życia w zgodzie z naukowo wypracowaną etyką były modyfikowane przez cudowne zdarzenia w historii Żydów, które niosły im przekonanie że są narodem wybranym przez Boga do niesienia etycznego przesłania dla pozostałego świata. Powstawał tylko problem jak być etycznym pośród nieetycznych ludzi?

Starożytna żydowska etyka była syntezą duchowych poszukiwań wszystkich sąsiadujacych cywilizacji w tym cywilizacji Indii i Chin. Ukoronowaniem tej żydowskiej starożytnej etyki było przesłanie Jezusa Chrystusa stanowiace szczyt ludzkiej myśli etycznej. Zmartwychwstanie Chrystusa było znakiem od Niebios wskazujacym specjalne znaczenia przesłania i postawy życiowej Jezusa Chrystusa.

Jezus Chrystus był faryzeuszem i uwielbianym przywódcą powstania faryzeuszy. W Ewangeliach obecny jest pogląd, że to faryzeusze przyczynili się do ukrzyżowania Chrystusa. Jest to nielogiczny i najprawdopodobniej fałszywy pogląd powstały w czasach hellenizacji chrześcijaństwa. Pogląd ten był owocem wrogości między intelektualistami żydowskimi i greckimi dominujacymi w starożytnym Rzymie w którym rozwijało się wczesne chrześcijaństwo.

Chrześcijaństwo źle zinterpretowało znak Zmartwychwstania i nakazało uwielbienie Chrystusa jako Boga zapominajac o istocie jego przesłania. Kościół Chrystusowy oparty na zasadach etyki żydowskiej rozwijał się i rósł w czasie kryzysu i upadku Cesarstwa Rzymskiego, dlatego, że wspólnoty chrześcijan wzorowane na żydowskich gminach były ochroną przed biedą i bezprawiem upadajacego imperium Rzymu. W czasie upadku Rzymu Kościół Chrystusowy stał się instytucją wspierajacą władzę cesarzy i powoli zapominał o etyce Chrystusowej. Dziś Kościół Chrystusowy to globalna konserwatywna finansowa instytucja wspierająca wszelką reakcję i zwalczająca społeczny postęp.

Rozwój liczebny ludzkiej populacji i kryzysy klimatyczne powodowały konflikty zbrojne pomiędzy starożytnymi imperiami i nowożytnymi potęgami. Demokracja wzmogła konflikty międzynarodowe stawiajac przed politykami zadania obrony narodowych interesów. Zapomniano o etyce Chrystusowej (i jej źródle) traktujac ją jako zbędny balast. Kościoły chrześcijan stały się częścią systemu politycznego trzymajacego społeczeństwa w ryzach zakazów i nakazów kościelnych.

Sądzę, żę powinniśmy wrócić do źródła, do starożytnego Izraela sprzed 20 wieków aby dokonać etycznego skoku naprzód i przywrócić starożytne żydowskie ideały i uniwersalne zasady organizowania społeczeństwa, które jak myślę, są dopasowane do potrzeb każdej społeczności.

Dorobek etyczny Żydów jest syntezą wszystkich ziemskich systemów etycznych. Trzeba do niego wrócić i zastanowić się nad jego znaczeniem dla nas wszystkich i dla przyszłości naszej cywilizacji.

Może nam się uda wypracować wspólną wszystkim ludziom podstawę etyczną.

Chrześcijaństwo kontynuowało starożytny żydowski system etyczny, ale chrześcijaństwo nie nauczyło ludzi zasad etyki Chrystusa. Widzieliśmy to w okrutnej historii chrześcijaństwa i widzimy to teraz. Najlepszym sposobem na nauczenie ludzi właściwego zachowania jest pokazanie im, jak być uczciwymi ludźmi. Musimy im pokazać, że bycie uczciwym człowiekiem się opłaca. Globalne przedsiębiorstwo handlowo-usługowe POL-CAT pokaże ludziom na całym świecie uczciwy sposób postępowania, który przyniesie im zyski. To najwygodniejsza i najtańsza forma nauczania etyki Chrystusa. 

Warszawa, dnia 5 września 2018 roku, Bogdan Góralski 1 visits · 1 online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *