Assumptions of the new organization of the Polish State and The future Polish defense strategy

Contents

Assumptions of the new organization of the Polish State

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · Nov 9, 2018

The excerpt below is a part of my book entitled Historia naturalna i zmiany klimaty.published on the Internet.

 Assumptions of the new organization of the Polish State

The political and economic system of Poland will be base on a single-tier organization.  The parish of the renewed Polish Church or other religious community, supported by the free-market research, procurement, distribution, and finance center POL-CAT, will be the basic self-governing political, economic and spiritual level.

The POL-CAT Center will guarantee the moral, ethical and religious order of Poland, ensuring equality and conditions for the development of all religions and the regulator of economic life, ensuring that young people have an equal start to their careers. POL-CAT will be a profitable company and Polish youth’s property allocating all income for financing science serving Polish parishes and religious communities. The remaining units of the state will remain unchanged to allow for slow evolutionary optimization of the socio-economic system.

It means reconnecting the reformed Church and religious communities to a state system subordinated to ethics conserving all energies and practiced as Christ’s principles of love, even of enemies and sharing of bread and wine. The purpose of such a system will be the development and dissemination of ethics and knowledge, and the creation of the basis of harmonious progress in the peace of Polish and world civilization of life, which will create a new virtual world on the similarity of our planet – the part of the virtual Kosmos.

 Jakuszowice, on July 30, 2015 at 3:45, Bogdan Góralski

Założenia nowej organizacji Państwa Polskiego

Ustrój polityczny i gospodarczy Polski będzie oparty na jednopoziomowej organizacji. Parafia odnowionego Kościoła polskiego lub innej wspólnoty wyznaniowej, wspierana przez wolnorynkowe centrum badań, zakupów, dystrybucji i finansów POL-CAT, będzie podstawowym samorządnym poziomem politycznym, ekonomicznym i duchowym. Centrum POL-CAT zagwarantuje porządek moralny, etyczny i religijny Polski, zapewniając równość i warunki rozwoju wszystkich religii oraz będzie regulatorem życia gospodarczego, zapewniając młodym ludziom równy start w karierze. POL-CAT będzie dochodową firmą i majątkiem polskiej młodzieży przeznaczającej cały dochód na finansowanie nauki służącej polskim parafiom i wspólnotom wyznaniowym. Pozostałe jednostki państwa pozostaną niezmienione, co pozwoli na powolną ewolucyjną optymalizację systemu społeczno-gospodarczego. Oznacza to ponowne przyłączenie zreformowanego Kościoła i wspólnot religijnych do systemu państwowego podporządkowanego etyce zachowującej wszelkie siły i praktykowanej jako zasady Chrystusowej miłości, nawet do wrogów i dzielenia się chlebem i winem. Celem takiego systemu będzie rozwój i upowszechnianie etyki i wiedzy oraz stworzenie podstaw harmonijnego postępu w pokoju polskiej i światowej cywilizacji życia, która stworzy nowy wirtualny świat na podobieństwo naszej planety i układu słonecznego- części wirtualnego Kosmosu.

The Polish and Chinese raison d’état in the above strategy must strive for its implementation. It is necessary to understand that this is the only peaceful way to save us from depopulation and the degradation of Poland and Europe that has left us. It is an opportunity for China to reduce internal pressure on foreign economic expansion, which is currently the only way to avoid current and future Chinese problems. A strong and rational Polish authority is needed, which will not withdraw from the necessary reforms of Polish economic and social policy. There is a need for a strategic Chinese-Polish agreement that is very much needed by the world.
Warsaw, 23 November 2018 Bogdan Góralski

The future Polish defense strategy

 

Poland has not yet developed an effective defense strategy. The military agreement with the USA and cooperation with UE  is a temporary operation of the current Polish political elite. I think that the partnership with China is also an adequate safeguard for Polish interests. For China, the most critical strategy is to reduce the rural population and increase the area of the remaining agricultural farms. It will allow China to increase the profitability of agricultural production and enrich the rural community. The climate crisis in the nearest future may destabilize the internal situation in China. Poland should be a promoter of demographic change in Europe that needs hands to work in the industry and agriculture. Cooperation with China and the settlement of Chinese farmers on free Polish arable land will allow an impulse to start mass resettlement of Asians to Europe.

The agricultural land in the EU is mostly in the hands of banks. Those who govern European banks forced the EU to subsidize agricultural production to increase their profits. Those who run European banks are responsible for the lack of necessary reforms in European agriculture and the economy. The same situation is in the USA.  The same banking circles are responsible for the world’s climatic policy. I wonder who governs European and American banks?

 

The Polish and Chinese raison d’état in the above strategy must strive for its implementation. It is necessary to understand that this is the only peaceful way to save us from depopulation and the degradation of Poland and Europe that is possible for us. It is an opportunity for China to reduce internal pressure on foreign economic expansion, which is currently the only way to avoid current and future Chinese problems. A strong and rational Polish authority is needed, which will not withdraw from the necessary reforms of Polish economic and social policy. There is a need for a strategic Chinese-Polish agreement that is very much needed by the world.

Przyszła polska strategia obronna

 Polska nie wypracowała jeszcze skutecznej strategii obronnej. Porozumienie wojskowe z USA i współpraca z UE to tymczasowe działanie obecnej polskiej elity politycznej. Uważam, że partnerstwo z Chinami jest także odpowiednią ochroną polskich interesów. Dla Chin najważniejszą strategią jest zmniejszenie populacji wiejskiej i zwiększenie powierzchni pozostałych gospodarstw rolnych. Pozwoli Chinom zwiększyć opłacalność produkcji rolnej i wzbogacić społeczność wiejską. Kryzys klimatyczny w najbliższej przyszłości może zdestabilizować sytuację wewnętrzną w Chinach. Polska powinna być promotorem przemian demograficznych w Europie, która potrzebuje rąk do pracy w przemyśle i rolnictwie. Współpraca z Chinami i osiedlenie się chińskich rolników na wolnych polskich gruntach ornych da impuls do rozpoczęcia masowych przesiedleń Azjatów do Europy. Grunty rolne w UE znajdują się głównie w rękach banków. Ci, którzy rządzą europejskimi bankami, zmusili UE do dotowania produkcji rolnej, aby zwiększyć ich zyski. Ci, którzy kierują europejskimi bankami, są odpowiedzialni za brak niezbędnych reform w europejskim rolnictwie i gospodarce. Taka sama sytuacja jest w USA. Te same kręgi bankowe są odpowiedzialne za światową politykę klimatyczną. Zastanawiam się, kto zarządza bankami europejskimi i amerykańskimi? Polska i chińska racja stanu w powyższej strategii muszą dążyć do jej realizacji. Trzeba zrozumieć, że to jedyny pokojowy sposób, który uchroni nas przed wyludnieniem i degradacją Polski i Europy, jaki jest dla nas możliwy. To szansa dla Chin na zmniejszenie wewnętrznej presji na zagraniczną ekspansję gospodarczą, co jest obecnie jedynym sposobem uniknięcia obecnych i przyszłych problemów Chin. Potrzebna jest silna i racjonalna polska władza, która nie wycofa się z niezbędnych reform polskiej polityki gospodarczej i społecznej. Istnieje potrzeba strategicznego porozumienia chińsko-polskiego, które jest bardzo potrzebne światu.

Warszawa, 23 listopada 2018 Bogdan Góralski

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · Nov 23, 2018 · edited: Nov 26, 2018


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *