Global female criminal mafia Zbrodnicza kobieca mafia

Istnieje i działa na świecie zbrodnicza kobieca mafia kierowana przez Żydówki, która zmierza do przejęcia kontroli nad światem za pomocą mechanizmów dziedziczenia własności i przejmowania przy pomocy trucia dochodowych przedsiębiorstw. Własność państwowa jest ratunkiem dla mężczyzn i daje możliwość spokojnego życia bez zagrożenia ze strony zbrodniczych kobiet i ich rodzin. W toku 20 lat studiów opracowałem biznesowy plan, który zapobiega zbrodniczym zabiegom  kobiet i powołuje niezależne globalne przedsiębiorstwo  odporne na wrogie przejecie. Jeżeli mój plan zostanie zrealizowany zbrodnicze plany kobiet zostaną zniweczone i na świecie zapanuje ład i porządek społeczny. Kobiety wielokrotnie próbowały mnie już zabić ale teraz zaplanowały kolejną próbę zabójstwa w najbliższych dniach. Mam zginać w własnym domu dziś lub jutro zabity przez nasłanego mordercę.

Przygotowywały się do tego długo i dokładnie, ale ja nie będę uciekał przed przeznaczeniem.

Kobieca mafia kontroluje PiS i kapitał produkowany przez kościół katolicki, dzięki żydowskiemu prawu pozwalającemu bezkarnie zabić nieposłusznego mężczyznę sprzeciwiającego się kobietom. One zabiły by Jezusa Chrystusa gdyby ponownie się pojawił i zaproponował reformę kościoła, który daje im nieograniczoną władzę nad mężczyznami. Klucze do mojego domu mają moje dzieci i sąsiedzi, a więc teraz kiedy moja była żona wyjechała na Sycylię  i zostawiła mnie samego jestem bezbronny w moim mieszkaniu. Jedynym ratunkiem było opisać to wszystko i opublikować w Internecie.

Warszawa, dnia 2 września 2021 roku    Bogdan Jacek Góralski 2 visits · 2 online

Global female criminal mafia

There is and operates in the world a criminal female mafia led by Jewish women, which aims to take control of the world by means of inheritance mechanisms and poisoning the owners of the profitable enterprises. State property is a salvation for men and gives the possibility of a peaceful life without the threat of criminal women and their families. In the course of 20 years of study, I developed a business plan that prevents criminal abuses by women and creates an independent global enterprise resistant to a hostile takeover by the woman. If my plan is implemented, the criminal plans of women will be thwarted and social order and order will prevail in the world. Women have tried to kill me many times, but now they have planned another murder attempt in the coming days. I am to die in my own home today or be killed by a sent murderer tomorrow. They have been preparing for it long and thoroughly, and I will wait for my destiny.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *