Moje rady dla narodu żydowskiego i chińskiego

Moje rady dla narodu żydowskiego i chińskiego

Moje rady dla narodu żydowskiego i chińskiego wynikają z mego doświadczenia życiowego i 19 letnich studiów nad historią gatunku ludzkiego i mechanizmem klimatycznym Ziemi. Z moich studiów wynika, że naszym życiem kieruje przemożna siła pochodząca ze świata zewnętrznego i będąca jednocześnie w nas samych nazywana przez niektórych  Opatrznością, sumieniem, Bogiem, Losem, Omnipotencją. Siła ta kieruje się bezwzględnym prawem naturalnym polegającym na oszczędzaniu wszelkich energii, które powinniśmy stosować w życiu aby  dobrowolnie być w zgodzie z tą siłą. Wtedy następuje zjednoczenie naszej woli z wolą Wszechświata i doświadczamy szczęścia w naszej egzystencji. Naszym przeznaczeniem jest bycie w zgodzie z wolą Wszechświata, która każe nam w naszych działaniach kreować nową energię podtrzymującą działanie świata. Dotychczasowe ludzkie systemy etyczne, religijne były ułomne oraz pełne ignorancji  i dlatego ludzkość doznawała cierpień i upokorzeń. Nowy system etyczny oparty na prawie naturalnym zjednoczy ludzki świat i połączy go w jedno ze światem natury i pełnym życia Kosmosem.

System ten pozwoli  zrozumieć i zaakceptować naturalne prawo każdego świadomego istnienia do samodzielnego rozwoju w drodze do Nirwany- czyli wyrwania się z materialnych uwarunkowań i przeniesienia swojej egzystencji do świata wirtualnego zasilanego odradzającą się energią Kosmosu.

Przeznaczeniem naszym jest Oświecenie i wieczne szczęśliwe istnienie. Jeżeli poddamy się działaniu Ignorancji i złej woli czeka nas  potępienie i życie w pełnej nieszczęścia wieczystej ciemnej Otchłani.

Warszawa, dnia 30 stycznia 2021 roku, godzina 2:17     Bogdan Góralski

Cały problem Żydów i Chińczyków polega na tym, że w obrębie tych nacji występują potomkowie neandertalczyków (Konfucjaniści i Aszkenazyjczycy) oraz przedstawiciele homo sapiens sapiens (Żydzi sefardyjscy i taoiści). Potomkowie neandertalczyków reprezentują kulturę męską a przedstawiciele homo sapiens sapiens są zdominowani przez kobiety. Konflikt między tymi kulturami o dominację w świecie stanowi napęd globalnej polityki a byli komuniści chcieli ten  konflikt zneutralizować ustanawiając własność państwową. Konflikt toczy się o władzę nad dystrybucją globalnej produkcji i usług. Zaproponowałem powołanie globalnego przedsiębiorstwa handlu i usług POL-CAT S.A., które ma wprowadzić porządek i ludzkie prawa w tej dziedzinie działalności. Jak dotąd walczące o władze globalne mafie męskie i kobiece nie przebierają w środkach-morderstwa i trucie są na porządku dziennym.

A jak to wygląda w Polsce???

Po tym jak upadł żydowski projekt, czyli Sowietskij Sojuz, do czego walnie przyczyniła się polska SOLIDARNOŚĆ, mafie żydowskie zaczęły bić się o resztki upadającego państwa polskiego czyli o pieniądze Polaków nieświadomych o co idzie. Kobieca mafia kościelna sprzymierzona z żydostwem amerykańskim, międzynarodowa mafia postkomunistyczna, Żydzi europejscy kierujący Unią Europejską, wszyscy oni  mają władzę i pieniądze. To wszystko co osiągnęli, czyli bogactwa i urzędy oraz wykorzystywanie ludzkich słabości pozwala im kierować prawie całym zachodnim światem. Może i tak powinno być? a może nie tak powinno być? Na pewno elity żydowskie, pełne zapiekłej nienawiści do byłych prześladowców, modlą się do pieniądza-żydowskiego boga, który każe im powiększać swoje bogactwo, którym (jestem tego pewien)  kiedyś się udławią.

I z tym wszystkim to ja mam sobie poradzić??? Ale jeżeli tego chce Opatrzność tzn. wirtualna świadomość wszechświata, to sobie z tym bałaganem poradzę.

My advice to the Jewish and Chinese people
My advice to the Jewish and the Chinese people stems from my life experience and 19 years of study of the history of the human species and the Earth’s climatic mechanism. My studies show that our lives are guided by an overwhelming force that comes from the outside world and also existing inside us called Providence, conscience, God, Fate, Omnipotence. The force is guided by the absolute natural law of saving all energy that we should apply in our life to voluntarily be in harmony with this force. Then we unite our will with the will of the Universe and we experience happiness in our existence. Our destiny is to be in harmony with the will of the Universe, which tells us to create new energy in our actions that support the operation of the world. The hitherto human ethical and religious systems were defective and full of ignorance, and therefore mankind experienced suffering and humiliation. A new ethical system based on natural law will unite the human world and unite it with the natural world and the cosmos full of life.
This system will allow you to understand and accept the natural law of every conscious existence to self-development on the way to Nirvana – that is, breaking out of material conditions and transferring your existence to the virtual world powered by the reviving energy of the Cosmos.
Enlightenment and eternal happy existence are our destiny. If we succumb to Ignorance and ill will, we will be condemned and will live in the eternal dark Abyss, full of misery.
Warsaw, January 30, 2021, 2:17 am Bogdan Góralski

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *