The war between the world of women and the world of men is growing and grows need for a mediator

The war between the world of women and the world of men is growing and an urgent need for a mediator grows


The Russia-Ukraine conflict is a war between Western women and Eastern men. It is a military training ground, which is to demonstrate the military potential of both sides and possibly demonstrate the superiority of one side of the conflict. Only the elite of both sides are aware of what is at stake. And the game is about power over the world for women or men. Cannon fodder has no idea what’s at stake. Because Russian soldiers are stunned by Putin’s propaganda about the so-called fascist threat from Ukraine, they can be persuaded that this war is a continuation of the war with Hitler. For now, Ukrainians, motivated by the fight for independence, are effectively resisting Putin’s troops because they are being armed by the West. Putin’s troops do not have such a motivation, so Putin will change the war goals from conquering all of Ukraine and focusing on victory in the east of Ukraine.

The men of the East control most of the Eurasian continent and its economy because they have control over the available energy resources in the world and fight for control of the food market. Both sides of the global conflict know about the impending summit of the climate downturn and summit of economic crisis, which will weaken both sides of the conflict. There is an ideological offensive by Western women to combat the use of fossil fuels that power the strength of the men’s world. It is for this reason the West lies the public opinion unaware of the truth with an ideological campaign about the causes of global warming. The uneducated masses are being convinced for the threat to the Earth’s climate from the burning of fossil fuels. Meanwhile, global warming began at the end of the 18th century, two centuries before the massive exploitation and burning of fossil fuels. My works published on the Internet bring the truth about the causes of global climate change, but they are inconvenient for both sides of the conflict, so they are hidden from the world public opinion – link to my works:

https://justpaste.it/u/bogdangoralski.

My works reveal the causes of climate change and the causes of the conflict between the world of women and the world of men. I present to them a compromise solution that is based on free world trade that will facilitate the conclusion of peace for the opposing parties of the conflict – the establishment of a global, neutral company POL-CAT S.A. dealing with trade and services. I have presented the development assumptions of this company on the Internet:
The third road between capitalism and communism version 19 January 2022 link: https://justpaste.it/7klbj

Jakuszowice, April 20, 2022, 2:00 p.m.                Bogdan Jacek Góralski

JustPaste.it

Wojna świata kobiet ze światem mężczyzn narasta i potrzeba mediatora

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski@bogdangoralski · 5hPublic

Konflikt Rosja -Ukraina to wojna kobiet Zachodu z mężczyznami Wschodu. To poligon wojenny, który ma wykazać potencjał wojskowy obu stron i ewentualnie wykazać wyższość jednej ze stron konfliktu. Tylko elity obu stron są świadome o co toczy się gra. A gra się toczy o władzę nad światem dla kobiet bądź mężczyzn. Mięso armatnie nie ma pojęcia o co toczy się gra. Ponieważ żołnierze rosyjscy są ogłupieni przez propagandę putinowców o tzw. faszystowskim zagrożeniu ze strony Ukrainy, to można im wmawiać że ta wojna to kontynuacja wojny z Hitlerem. Na razie Ukraińcy zmotywowani walką o niepodległość stawiają skuteczny opór wojskom Putina bo są dozbrajani przez Zachód. Wojska Putina nie mają takiej motywacji dlatego Putin zmieni cele wojenne z podbicia całej Ukrainy i skoncentruje się na zwycięstwie na jej wschodzie.

Mężczyźni Wschodu kontrolują większość kontynentu euroazjatyckiego i jego gospodarkę bo mają kontrolę nad dostępnymi zasobami energetycznymi świata i walczą o kontrolę rynku żywnościowego. Obie strony globalnego konfliktu wiedzą o zbliżającym się szczycie kryzysu klimatycznego i ekonomicznego, który osłabi obydwie strony konfliktu. Trwa ideologiczna ofensywa kobiet Zachodu nastawiona na zwalczanie użycia paliw kopalnych, których sprzedaż zasila świat mężczyzn. To z tego powodu Zachód ogłupia nieświadomą prawdy opinię publiczną kampanią ideologiczną o przyczynach globalnego ocieplenia. Wmawia się niewykształconym masom zagrożenie dla klimatu Ziemi ze strony spalania paliw kopalnych. Tymczasem globalne ocieplenie rozpoczęło się pod koniec XVIII wieku,  a więc dwa wieki przed masową eksploatacją i spalaniem paliw kopalnych. Prawdę o przyczynach globalnych zmian klimatu przynoszą moje prace opublikowane w Internecie, ale są one niewygodne dla obu stron konfliktu więc są ukrywane przed światową opinią publiczną-link do moich prac :

 https://justpaste.it/u/bogdangoralski .

Moje prace odsłaniają przyczyny zmian klimatu i przyczyny konfliktu pomiędzy światem kobiet i światem mężczyzn. Przedstawiam w nich kompromisowe rozwiązanie w handlu światowym, które ułatwi zawarcie pokoju zwalczającym się stronom konfliktu- założenie globalnej neutralnej firmy POL-CAT S.A. zajmującej się handlem i usługami. Założenia rozwojowe tej firmy przedstawiłem w Internecie: 

Trzecia droga między kapitalizmem a komunizmem wersja 19 stycznia 2022 r. https://justpaste.it/7klbj

Jakuszowice, 20 kwietnia 2022 roku godzina 14:00                 Bogdan Jacek Góralski 27 visits · 1 online © 2022 JustPaste.it

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *