HOW DO POLISH MAFIAS CHARGE TRIBUTE?

How do Polish mafias charge tribute?

For 13 years I have been running the POL-CAT trading company dealing with wholesale tools. I sold the tools with small margins, mainly to traders, but this did not give the company a chance for development. I tried to sell tools with higher margins but to end recipients, i.e. manufacturing companies. In manufacturing companies, however, there was an access barrier in the form of demanding a bribe in exchange for a purchase order. I did not want to pay bribes, so a boycott of my company was announced and my recipients stopped buying from me. At the same time, an attempt was made to take over my company and it was then that I was presented with an offer to take black money for the maintenance and development of commercial activities.

Fortunately, I refused to take black money and closed my trade.

Today, after 20 years of observing what is happening in the Polish market, I know how it works. The Polish supply market is controlled by female and male mafias who fight each other. The women’s mafia manages the money flowing in a large stream from the Catholic Church and invests it in women-controlled businesses. These companies pay tribute in the form of donations for religious worship. An entrepreneur who does not pay tribute to the Catholic Church is killed and the business is taken over by the entrepreneur’s wife or children.

The men’s mafia finances its activities by means of corruption money collected in bribes by the boss of purchasing department of a given company. Most of the supply departments of large companies are managed by men, and they collect tribute, the amount of which amounts to over 10% of the value of the purchase order. This money is invested in commercial enterprises that are private outbuildings of large companies. Trading companies – outbuildings (run by men) are strategic suppliers of supplies to mother companies and at the same time supply the free market. The political fight waged in Poland by PiS (controlled by the female mafia) and PO (controlled by the male mafia) is a fight for access to the state supply market and the money flowing from there. Recently, PiS has filled all the stools of company CEOs and decides from whom to buy the supplies needed by Poland, and is certainly buying them from its female-controlled companies.

My proposal for a new socio-economic order in Poland, expressed in my previous online articles, aims to organize the Polish market and make it friendly for traders and producers. The rules of the anti-corruption company POL-CAT Spółka Akcyjna ensure that the Polish supply market will be governed by fair rules.

This will affect the ethics of Polish society and will give all Polish citizens a chance to lead a dignified life. Such a Poland will open its borders and accept millions of immigrants from all over the world who contribute to the ethical, scientific, and economic development of Poland.

Jakuszowice, September 8, 2022, time 3:35 Bogdan Jacek Góralsk

Jak polskie mafie pobierają haracz?

Przez 13 lat prowadziłem przedsiębiorstwo handlowe POL-CAT zajmujące się hurtową sprzedażą narzędzi. Narzędzia sprzedawałem z niewielkimi marżami głównie handlowcom ale to nie dawało szansy na rozwój firmy. Próbowałem sprzedawać narzędzia z wyższym marżami ale do końcowych odbiorców tj. firm produkcyjnych. W firmach produkcyjnych  jednak pojawiała się bariera dostępu w postaci żądania łapówki w zamian za zlecenie zakupu. Łapówek nie chciałem płacić,  a więc ogłoszono bojkot mojej firmy i moi odbiorcy przestali u mnie kupować. Jednocześnie próbowano przejąć moją firmę i wtedy właśnie przedstawiono mi ofertę wzięcia czarnych pieniędzy na podtrzymanie i rozwój działalności handlowej.

Na szczęście odmówiłem wzięcia czarnych pieniędzy i zamknąłem działalność handlową.

Dziś po 20 latach obserwacji tego co się dzieje na polskim rynku mam wiedzę jak on funkcjonuje. Polski rynek zaopatrzeniowy jest kontrolowany przez zwalczające się mafie kobiecą i męską. Kobieca mafia dysponuje pieniędzmi płynącymi szeroką strugą z Kościoła Katolickiego i inwestuje je w przedsiębiorstwa kontrolowane przez kobiety. Przedsiębiorstwa te płacą haracz w postaci darowizny na cele kultu religijnego. Przedsiębiorca nie płacący haraczu Kościołowi Katolickiemu jest zabijany i firmę przejmują żona lub dzieci przedsiębiorcy.

Mafia męska finansuję swą działalność za pomocą haraczu pobieranego w łapówkach odbieranych przez zaopatrzeniowca danej firmy. Większością działów zaopatrzenia wielkich firm kierują mężczyźni i to oni pobierają haracz, którego wysokość sięga ponad 10 % od wartości zlecenia zakupu. Pieniądze te są inwestowane w przedsiębiorstwa handlowe będące prywatnymi przybudówkami wielkich firm. Firmy handlowe – przybudówki  (prowadzone przez mężczyzn) są strategicznymi dostawcami towarów zaopatrzeniowych do firm-matek i jednocześnie zaopatrują wolny rynek. Walka polityczna prowadzona w Polsce przez PiS (kontrolowany przez kobiecą mafię) i  PO (kontrolowane przez męską mafię) to walka o dostęp do państwowego rynku zaopatrzeniowego i pieniądze stamtąd płynące. Ostatnio PiS obsadził wszystkie stołki prezesów firm i decyduje od kogo kupować środki zaopatrzeniowe potrzebne Polsce i na pewno kupuje je od swoich firm kontrolowanych przez kobiety.

Moja propozycja nowego porządku społeczno-gospodarczego w Polsce wyrażona w moich poprzednich internetowych artykułach zmierza do uporządkowania polskiego rynku i uczynienia go przyjaznym dla handlowców i producentów. Zasady antykorupcyjnego przedsiębiorstwa POL-CAT Spółka Akcyjna dają pewność, że polski rynek zaopatrzeniowy będzie kierowany uczciwymi zasadami.

Wpłynie to na poziom etyki polskiego społeczeństwa i da wszystkim mieszkańcom Polski szansę na prowadzenie godnego życia. Taka Polska otworzy swoje granice i przyjmie miliony imigrantów z całego świata, którzy przyczynia się do rozwoju etycznego, naukowego i gospodarczego Polski.

Jakuszowice, September 8, 2022, time 3:35                                        Bogdan Jacek Góralski 

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *