Ignorance – lack of knowledge is a reason of the all suffering said Budda

JustPaste.it

Ignorance – lack of knowledge is a reason of the all suffering said Budda

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski@bogdangoralski · 26sPublic

Your ego is an obstacle to your happiness in life. Gain knowledge and you will master your ego for your own social good.

I wrote those artcles with the intention of removing ignorance of how the world around us works. This ignorance was the cause of my suffering and my life mistakes, from which, fortunately, I was able to find a decent exit. This book can be of assistance to other people who err and seek a way out of the conflicts that abound in today’s tangled human life. Thanks to the teachings of Jesus Christ, which I got to know in the Catholic Church (to which I belonged) and which I fully understood as an experienced person, I got out of life’s problems. Today, I believe that the synthesis of earthly philosophical systems that creates Christ’s teaching is necessary for the further development of the world. This synthesis can be formulated as follows:

Your ego is an obstacle to your happiness in life. Gain knowledge and you will master your ego for your own social good.

My dream is to found a global trade and service company POL-CAT joint-stock company, which will be an ethical working environment for people looking for independence in life, to pursue wise love, which is the goal of our lives and which will create a new virtual world like ours today living environment.

Warsaw, October 10, 2022, 11:15 a.m.

Ignorancja ta była przyczyną mojego cierpienia i błędów życiowych z których na szczęście udało mi się znaleźć godne wyjście. Niniejsza książka może być pomocą dla innych ludzi błądzących i szukających wyjścia z konfliktów, których pełno w dzisiejszym zawikłanym ludzkim życiu. Dzięki nauce Jezusa Chrystusa, którą wyrywkowo poznałem w Kościele Katolickim (do którego należałem) i którą w pełni zrozumiałem jako doświadczony człowiek, wyszedłem z życiowych problemów. Dziś uważam, że synteza ziemskich systemów filozoficznych tworząca Chrystusowe nauczanie jest niezbędna dla dalszego rozwoju świata. Syntezę tę można sformułować następująco:

Twoje ego jest przeszkodą w osiągnięciu szczęścia w życiu. Zdobywaj wiedzę, a opanujesz swoje ego dla swojego i społecznego dobra.

Moje marzenie to  założenie globalnego przedsiębiorstwa handlowo-usługowego POL-CAT joint-stock company, które będzie etycznym środowiskiem pracy dla ludzi poszukujących niezależności w życiu, by podążać ku mądrej miłości, która jest celem naszego życia i która stworzy nowy wirtualny świat na podobieństwo naszego obecnego środowiska życia.

Warszawa, dnia 10 października 2022 roku, godzina 11:15  2 visits · 2 online © 2022 JustPaste.it

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *