Threat to Russia- future Russia will colapse as ancient Rome?

JustPaste.it

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski@bogdangoralski · 15 lis 2022 · edited: 1s Public

Threat to Russia

Since childhood, boys play with weapons and play war, and girls pretending to be tjhe mothers play with dolls. This is probably determined by genetic and hormonal conditions and behavioral patterns from the living environment. Hence, the conclusion is that societies with a male predominance in the population will be more aggressive and war-prone than those with a female predominance. The population of Asia from China to Turkey is characterized by a predominance of young men, and Russia, as a result of malnutrition, is characterized by a predominance of women in the population. This situation results in certain consequences, such as the directions of migration of men from, for example, Central Asia, who will migrate to Russia.
For Vladimir Putin and the Russian elite, aware of the threats resulting from such migrations (e.g. Islamic extremism), there is a need to direct this migration to Western Europe. Otherwise, Russia is threatened with destabilization of the internal situation resulting from the growing overpopulation. For the time being, Asian migrants are being assimilated by the Russian army, where service gives them a chance to obtain Russian citizenship. But actions are being taken to direct migrants from the drought-ridden Central Asia to the west to Europe. Last year’s influx of Asian immigrants from Belarus to Poland, or the war in Ukraine, or the opening of an airport for emigrants in the Kaliningrad region are preparations for sending emigrants from Asia to Western Europe. Western Europe does not have the capacity to accept the mass influx of migrants into its industry requiring education and skills, but it has the capacity to settle migrants on small farms in agriculture. Such a solution would be optimal for Russia and Europe because it would increase agricultural production in Europe. Certainly, the policy of the Russian elites, pushing for opening the western borders for emigration from Asia, is heading in this direction. This would require either good will on the part of the Western elites or a Russia determined to enter into a conflict with the West, seeing it as a chance to maintain its internal peace and forcing changes in European policy by force.

future Russia will colapse as ancient Rome?

Russia, like ancient western Rome, is threatened by an influx of barbarians from the east and south.
The influx of barbarians from the east will be caused by the growing cold, and the exodus from the south will be caused by the growing drought. I predicted this 7 years ago when I wrote an essay called Future Earth’s climate V link: https://justpaste.it/4dqp4 and an essay entitled Future of the European Union and immigrants-link:

                                 https://justpaste.it/3itt6
 The barbarians coming to Russia will first be employed in the Russian army in order to obtain Russian citizenship. Then they will bring their families to Russia, and these families will invite their extended families. There will be a problem where to locate these people and they will be quartered in the villiges, where they will be allocated land and houses of the Russians. When the barbarians will be very numerous, they will take high positions in the army, their political importance will increase and they will demand more power in Russia. They will eventually take over the reins of government and eliminate the native Russians by marginalizing them. It will be almost exactly like in western Rome in the 5th century AD. Putin and the Russian elites want to avoid this scenario and therefore want to divert the flow of refugees from Asia to the rich West of Europe. This war with Ukraine is for this, to gain access to the Black Sea and ports through which a stream of emigrants will be sent around the world.
This is the main goal of Putin’s and the Russian elite’s strategy. If we would like to avoid global nuclear war we need had helped to Russia
manage with barbarian influx. The way how to do it I described in my books and articles on the Internet.
Warsaw, November 15, 2022, 14:44            BJG


Warsaw, November 15, 2022, 10:15 am Bogdan Jacek Góralski

Zagrożenie dla Rosji

Od dzieciństwa chłopcy bawią się bronią i bawią się w wojnę, a dziewczynki udające matki bawią się lalkami. Jest to prawdopodobnie determinowane przez uwarunkowania genetyczne i hormonalne oraz wzorce zachowań ze środowiska życia. Stąd wniosek jest taki, że społeczeństwa z przewagą mężczyzn w populacji będą bardziej agresywne i skłonne do wojen niż te z przewagą kobiet. Ludność Azji od Chin po Turcję charakteryzuje się przewagą młodych mężczyzn, aw Rosji, na skutek niedożywienia, przewagą kobiet w populacji. Sytuacja ta pociąga za sobą określone konsekwencje, jak np. kierunki migracji mężczyzn np. z Azji Centralnej, którzy będą migrować do Rosji. Dla Władimira Putina i elit rosyjskich, świadomych zagrożeń wynikających z takich migracji (np. islamskiego ekstremizmu), istnieje potrzeba skierowania tej migracji do Europy Zachodniej. W przeciwnym razie Rosji grozi destabilizacja sytuacji wewnętrznej w wyniku rosnącego przeludnienia. Na razie migranci z Azji są asymilowani przez rosyjską armię, gdzie służba daje im szansę na uzyskanie rosyjskiego obywatelstwa. Podejmowane są jednak działania mające na celu skierowanie migrantów z dotkniętej suszą Azji Środkowej na zachód do Europy. Ubiegłoroczny napływ azjatyckich imigrantów z Białorusi do Polski, czy wojna na Ukrainie, czy otwarcie lotniska dla emigrantów w obwodzie kaliningradzkim to przygotowania do wysłania emigrantów z Azji do Europy Zachodniej. Europa Zachodnia nie ma możliwości przyjęcia masowego napływu migrantów do swojego przemysłu wymagającego wykształcenia i umiejętności, ale ma możliwości osiedlania migrantów w małych gospodarstwach rolnych. Takie rozwiązanie byłoby optymalne dla Rosji i Europy, ponieważ zwiększyłoby produkcję rolną w Europie. Z pewnością w tym kierunku zmierza polityka rosyjskich elit, forsujących otwarcie zachodnich granic dla emigracji z Azji. Wymagałoby to albo dobrej woli zachodnich elit, albo zdecydowanej Rosji do wejścia w konflikt z Zachodem, upatrującej w tym szansy na utrzymanie pokoju wewnętrznego i wymuszenia siłą zmian w polityce europejskiej.

Rosji, podobnie jak starożytnemu zachodniemu Rzymowi, grozi napływ barbarzyńców ze wschodu i południa. Napływ barbarzyńców ze wschodu będzie spowodowany rosnącym chłodem, a exodus z południa – narastającą suszą. Przewidziałem to 7 lat temu, kiedy pisałem esej zatytułowany „Future Earth’s Climate V” link: https://justpaste.it/4dqp4 oraz esej zatytułowany „Przyszłość Unii Europejskiej i imigrantów” -link:                      https://justpaste .it/3itt6 Przybywający do Rosji barbarzyńcy będą najpierw zatrudnieni w armii rosyjskiej w celu uzyskania rosyjskiego obywatelstwa. Następnie przywiozą swoje rodziny do Rosji, a te rodziny zaproszą swoje dalsze rodziny. Będzie problem, gdzie tych ludzi ulokować i będą kwaterowani na wsiach, gdzie zostaną im przydzielone ziemie i domy Rosjan. Kiedy barbarzyńcy będą bardzo liczni, zajmą wysokie stanowiska w armii, wzrośnie ich znaczenie polityczne i będą domagać się większej władzy w Rosji. W końcu przejmą stery władzy i wyeliminują rdzennych Rosjan poprzez ich marginalizację. Będzie prawie dokładnie tak, jak w zachodnim Rzymie w V wieku naszej ery. Putin i rosyjskie elity chcą uniknąć takiego scenariusza i dlatego chcą skierować napływ uchodźców z Azji na bogaty Zachód Europy. Ta wojna z Ukrainą jest po to, aby uzyskać dostęp do Morza Czarnego i portów, przez które będzie wysyłany strumień emigrantów na cały świat. To jest główny cel strategii Putina i rosyjskich elit. Jeśli chcemy uniknąć globalnej wojny nuklearnej, musimy pomóc Rosji poradzić sobie z napływem barbarzyńców. Sposób jak to zrobić opisałem w swoich książkach i artykułach w Internecie.

Warszawa, 15 listopada 2022, 14:44            BJG 42 visits · 2 online © 2022 JustPaste.it

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *