The tragedy of the Jewish uprisings continues to this day

JustPaste.it

The tragedy of the Jewish uprisings continues to this day

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski@bogdangoralski · 2sPublic

The tragedy of the Jewish uprisings continues to this day

The beginning of our era brought drought in Palestine and the Middle East. It caused the decline of agriculture, inflation and economic crisis in Palestine, which was under the occupation of Rome. The citizens of Palestine, impoverished by the crisis, were unable to pay the taxes imposed by Rome. Poverty fueled social aggression, violence and persecution in Palestine. Jesus Christ was one of the leaders of the social movements counteracting the crisis in Palestine. His leadership skills and the plan of action he created to overcome the crisis caused the poor inhabitants of Palestine to gather around him. He was seen as the Messiah, someone who would oppose the Romans who occupied Palestine by force and were blamed for the crisis and excessive taxes. Jesus Christ, with his peaceful social message, chose a different way to help the people of Palestine. He instructed them to trust God and voluntarily accept suffering and persecution and calmly wait for an improvement in their fate. Submission to the will of God brought him death at the hand of the Jewish elites, the people of Palestine and the Romans. The judgments of Heaven caused the survival of the ideology based on the pronunciation of Christ’s sacrifice and caused three armed Jewish uprisings against the Romans because Jews  did not accept the teachings of Christ. Uprisings against the Roman legions caused the complete destruction of the country and, as a consequence, the exodus of Jews around the world and their persecution. After 2,000 years of the Exodus, the Jews re-founded the state of Israel. Today, the climate crisis will again cause drought in the region of Israel, which will cause overpopulation and social and political crisis in the Middle East. In my online publications, I have been warning about the impending climate crisis and its consequences for many years, and present global ways out of it. Will anyone benefit from my advice and KNOWLEDGE about global issues?
Jakuszowice, February 21, 2023, 11:07 am Bogdan Jacek 

Tragedia powstań żydowskich trwa do dziś Początek naszej ery przyniósł suszę w Palestynie i na Bliskim Wschodzie. Spowodowało to upadek rolnictwa, inflację i kryzys gospodarczy w Palestynie, która znajdowała się pod okupacją rzymską. Zubożeni przez kryzys obywatele Palestyny nie byli w stanie zapłacić podatków nałożonych przez Rzym. Bieda napędzała społeczną agresję, przemoc i prześladowania w Palestynie. Jezus Chrystus był jednym z przywódców ruchów społecznych przeciwdziałających kryzysowi w Palestynie. Jego zdolności przywódcze i opracowany przez niego plan działania w celu przezwyciężenia kryzysu sprawiły, że wokół niego skupili się biedni mieszkańcy Palestyny. Był postrzegany jako Mesjasz, ktoś, kto przeciwstawi się Rzymianom, którzy przemocą okupowali Palestynę i byli obwiniani za kryzys i nadmierne podatki. Jezus Chrystus ze swoim pokojowym przesłaniem społecznym wybrał inną drogę pomocy mieszkańcom Palestyny. Pouczył ich, aby ufali Bogu i dobrowolnie przyjmowali cierpienia i prześladowania oraz spokojnie czekali na poprawę losu. Poddanie się woli Bożej przyniosło mu śmierć z rąk elit żydowskich, ludu Palestyny i Rzymian. Sądy Niebios spowodowały przetrwanie ideologii opartej na wymowie ofiary Chrystusa i spowodowały trzy zbrojne powstania Żydów przeciwko Rzymianom, ponieważ Żydzi nie przyjęli nauki Chrystusa. Powstania przeciwko legionom rzymskim spowodowały całkowite zniszczenie kraju, aw konsekwencji exodus Żydów na całym świecie i ich prześladowania. Po 2000 latach Exodusu Żydzi ponownie założyli państwo Izrael. Dziś kryzys klimatyczny ponownie spowoduje suszę w regionie Izraela, co spowoduje przeludnienie i kryzys społeczny i polityczny na Bliskim Wschodzie. W swoich publikacjach internetowych od wielu lat ostrzegam przed zbliżającym się kryzysem klimatycznym i jego konsekwencjami oraz przedstawiam globalne sposoby wyjścia z niego. Czy ktoś skorzysta z moich rad i WIEDZY o problemach globalnych? Jakuszowice, 21 lutego 2023, 11:07 Bogdan Jacek Góralski 1 visits · 1 online © 2023 JustPaste.it

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *