I’m sorry, forgive me, thank you and I love you…

JustPaste.it

I’m sorry, forgive me, thank you and I love you…

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski@bogdangoralski · 27mPublic

I’m sorry, forgive me, thank you and I love you…
I’m sorry, forgive me, thank you and I love you … the words of the Hawaiian mantra addressed to all beings of this world bring closer the state of my Ego at the moment. I was a successful man, but this success overtaken the development of my morality. Providence has lost me from the heights of success to reconsider my attitude in life, which caused failure. Today I am richer by 20 years of study and reflection on the material and spiritual world and I address the Hawaiian prayer to all beings of our world that I have hurt by my actions:
I’m sorry for my actions, because I wasn’t aware of what I was doing,
Forgive me now I understand what I did to you
Thank you for your forgiveness and I’ll try to fix what I can
I love you and I will love you whatever you do with our relationship.
I overcame my Ego at the instigation of Christ and, in accordance with the Hawaiian mantra, asks for forgiveness from all the Beings I have hurt. I assure them that I will love them all and will remain in this compassionate state of mind forever so as not to hurt anyone. I assure you. that from now on I will be a conscious and compassionate person serving all beings with my talents, knowledge and abilities, and I will develop my knowledge and awareness in the service of others.
Warsaw, February 22, 2023, 4:37 am Bogdan Jacek Góralski

Przepraszam, wybacz mi , dziękuję Ci i kocham cię…

Przepraszam, wybacz mi , dziękuję Ci i kocham cię…skierowane do wszystkich istot tego świata  słowa hawajskiej mantry przybliżają stan mego Ego w chwili obecnej. Byłem człowiekiem sukcesu ale ten sukces wyprzedzał rozwój mojej moralności. Opatrzność straciła mnie z wyżyn abym przemyślał swoją postawę życiową, która spowodowała porażkę. Dziś jestem bogatszy o 20 lat studiów i przemyśleń nad materialnym i duchowym światem i skierowuję hawajską modlitwę do wszystkich istot naszego świata, które skrzywdziłem swoim postępowaniem:

Przepraszam za moje postępowanie, bo nie byłem świadom tego co czynię,

Wybacz mi teraz rozumiem co Ci uczyniłem,

Dziękuję Ci za wybaczenie i będę się starał naprawić to co będę w stanie,

Kocham Cię i będę Cię kochał cokolwiek uczynisz z naszą relacją.

Pokonałem swoje Ego za namową Chrystusa i zwraca się zgodnie z hawajską mantrą z prośbą do wszystkich skrzywdzonych przeze mnie Istot o wybaczenie. Zapewniam je, że będę je wszystkie kochał i pozostanę w obecnym współczujący stanie ducha na zawsze aby nikogo nie skrzywdzić. Zapewniam. że odtąd będę już świadomym i współczującym człowiekiem służącym wszystkim istotom moimi talentami, wiedzą i możliwościami i będę rozwijał moją wiedzę i świadomość w służbie bliźnim.

Warszawa, dnia 22 lutego 2023 roku, godzina 4:37   Bogdan Jacek Góralski 1 visits · 1 online © 2023 JustPaste.it

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *