The civilizational effects of climate change in a nutshell

 Add Account

The civilizational effects of climate change in a nutshell

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski@bogdangoralski · 8h

The civilizational effects of climate change in a nutshell

It can be said that the climate for the globe is constant and changes only in the regions of the globe that are appropriate up to changes in the forces of gravity in the solar system. Earth’s climate changes regionally, which means that in a specific region of the globe, e.g. in Asia, it changes over time. Currently, the Siberian-Asia region experiences a cold climate in the north and a dry climate in the south of the region. Currently, the Canada-USA region experiences a warmer climate in Canada and a dry climate in the south of the North American continent. Regional climate changes cause the decrease or increase of plant vegetation in a given region. This causes migrations of biological organisms looking for better living conditions – migrations of plants, animals and people. One can prepare for regional climate changes by knowing their future. The current state of knowledge on regional climate does not allow it, but the exception is my 20-year-old climate research, the results of which I have published on the Internet in free access.
I don’t see anyone interested in them. The result of politicians’ ignorance of regional climate change will then be revolutions and wars that will bring about the global destruction of civilization.


Warsaw, February 27, 2023, 11:22 am                      Bogdan Jacek Góralski

Cywilizacyjne skutki zmian klimatu w pigułce

Można powiedzieć, że klimat dla globu jest stały i zmienia się tylko w tych regionach globu, które są odpowiednie do zmian sił grawitacji w Układzie Słonecznym. Klimat Ziemi zmienia się regionalnie, co oznacza, że w określonym regionie globu, np. w Azji zmienia się w czasie. Obecnie w regionie syberyjsko-azjatyckim panuje zimny klimat na północy i suchy klimat na południu regionu. Obecnie region Kanada-USA doświadcza cieplejszego klimatu w Kanadzie i suchego klimatu na południu kontynentu północnoamerykańskiego. Regionalne zmiany klimatu powodują spadek lub wzrost wegetacji roślinnej w danym regionie. Powoduje to migracje organizmów biologicznych poszukujących lepszych warunków życia – migracje roślin, zwierząt i ludzi. Znając ich przyszłość, można przygotować się na regionalne zmiany klimatyczne. Obecny stan wiedzy o klimacie regionalnym na to nie pozwala, ale wyjątkiem są moje 20-letnie badania klimatu, których wyniki opublikowałem w Internecie w wolnym dostępie.
Nie widzę nikogo, kto by się nimi interesował. Skutkiem nieznajomości przez polityków regionalnych zmian klimatycznych będą wówczas rewolucje i wojny, które doprowadzą do globalnej zagłady cywilizacji.
Warszawa, 27 lutego 2023, 11:22 Bogdan Jacek Góralski34 visits · 1 online ShareVote: 0 0 0 Save as PDF© 2023 JustPaste.it

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *