Needed institutional support for human ethical behavior

 Add Notes Messages Subscribed 47 Shared with you bogdangoralski

Needed institutional support for human ethical behavior

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski@bogdangoralski · 1sPublic  Edit

Needed institutional support for human ethical behavior

Good and evil are imprecise concepts. We know from the history of the world that good can bring bad results and evil can bring good results. People are not able to assess the effects of their good or bad behavior, so we must adopt a different criterion to guide human behavior. The doctrine of saving all energy is an objective criterion because it allows us to choose the best course of action for the world, which will bring the least damage.
The following is a quote from my 2013 book “Natural History and Climate Change”, which is a contribution to the final conclusion.

“Poles (unfortunately not all) in the middle of the 20th century thought about the meaning of Christianity:
The psychological foundation of Christian morality is the conviction that the inclination towards good and evil as well as altruistic and selfish drives are inherent in all people. The advantage of one over the other is the result of a free human decision. Man is a flawed being, but he is able to rise to the heights of moral perfection by the effort of his will. Christian morality opposes the duty of love of one’s neighbor and self-control, which overcomes negative inclinations, to the undoubted propensity of people to evil and excessive selfishness. Individual internal effort aimed at improving spiritual and moral qualities is the essence of true progress, and at the same time the basis for improving people’s coexistence with each other (Krzyżanowski 1948:31).
Individual, moral, human actions should be supported by social institutions. We must realize that love of neighbor is not an end in itself. It is only a means to the end which is the development of society. Love of neighbor plays a utilitarian role and in order to be cultivated, it must bring benefits to people, not only sacrifices. Let’s love others so that we can live better ourselves. People will reciprocate. The basis of Christianity is the words of Christ: “Take up your cross and follow me.” It is an invitation to voluntary suffering leading to perfection, to immersing yourself fully in the world, contrary to the words of the Buddha teaching how to avoid suffering by avoiding the world.
Saint John said that in the beginning was the Word. And yet the word is language, and language is a social product, so in the beginning there was a society living in some world that used language. And society, in order to live in peace, developed ethics and knowledge. And created a new world. In the beginning there was an ethical, wise society. And before him was an environment permeated with wisdom. And so on and on and on and on.
The development of Christian doctrines was turbulent and brought many sufferings and human sacrifices.
The religious division of the Germans dates back to the 16th century. Protestantism (in Prussia) is a collective term encompassing many non-Catholic Christian denominations. According to Protestants, the priest is not a necessary intermediary between God and man, and the condition for salvation is not participation in the sacraments given by the Church, but – according to Luther – strong faith in the merits of Christ described in the gospels. Thus, Protestants could free themselves from spiritual and material dependence on the clergy, which in Protestant churches deals exclusively with preaching in order to moralize people, while in Catholicism its main task is to administer the sacraments (Krasuski 1978:31).”

Man is not able to overcome the evil of the surrounding world by the effort of his will.
Therefore, an institution supporting his positive activities is needed. A new social environment is needed that will support man in his pursuit of positive action – an environment that supports the tendency existing in man to save all energy. That is why I want to establish the POL-CAT joint-stock company, which will deal with restoring the cosmic order in the global human community.

Warsaw, March 31, 2023, time 16:51  Bogdan Jacek Góralski

Potrzebne wsparcie instytucjonalne dla ludzkich etycznych zachowań

Dobro i zło to pojęcia nieprecyzyjne. Wiemy z historii świata, że dobro może przynieść złe skutki, a zło może przynieść dobre rezultaty. Ludzie nie są w stanie ocenić skutków swojego dobrego lub złego zachowania, dlatego musimy przyjąć inne kryterium kierujące ludzkim zachowaniem. Doktryna oszczędzania całej energii jest kryterium obiektywnym, ponieważ pozwala nam wybrać najlepszą dla świata drogę działania, która przyniesie najmniejsze szkody.
Poniżej znajduje się cytat z mojej książki „Natural History and Climate Change” z 2013 roku, który jest przyczynkiem do ostatecznego wniosku.

„Polacy (niestety nie wszyscy) w połowie XX wieku myśleli o znaczeniu chrześcijaństwa:
Psychologicznym fundamentem moralności chrześcijańskiej jest przekonanie, że skłonność do dobra i zła oraz popędy altruistyczne i egoistyczne są właściwe wszystkim ludziom. Przewaga jednego nad drugim jest wynikiem wolnej decyzji człowieka. Człowiek jest istotą ułomną, ale wysiłkiem woli potrafi wznieść się na wyżyny doskonałości moralnej. Moralność chrześcijańska przeciwstawia obowiązek miłości bliźniego i panowanie nad sobą, które przezwycięża negatywne skłonności, niewątpliwej skłonności człowieka do zła i nadmiernemu egoizmowi. Indywidualny wysiłek wewnętrzny zmierzający do poprawy jakości duchowych i moralnych jest istotą prawdziwego postępu, a zarazem podstawą poprawy współżycia ludzi ze sobą (Krzyżanowski 1948:31).
Indywidualne, moralne, ludzkie działania powinny być wspierane przez instytucje społeczne. Musimy uświadomić sobie, że miłość bliźniego nie jest celem samym w sobie. Jest tylko środkiem do celu, jakim jest rozwój społeczeństwa. Miłość bliźniego pełni rolę utylitarną i aby była pielęgnowana, musi przynosić ludziom korzyści, a nie tylko ofiary. Kochajmy innych, abyśmy sami mogli żyć lepiej. Ludzie odwzajemnią się. Podstawą chrześcijaństwa są słowa Chrystusa: „Weź swój krzyż i naśladuj mnie”. Jest zaproszeniem do dobrowolnego cierpienia prowadzącego do doskonałości, do pełnego zanurzenia się w świecie, wbrew słowom Buddy uczącym, jak unikać cierpienia unikając świata.
Święty Jan powiedział, że na początku było Słowo. A jednak słowo jest językiem, a język jest produktem społecznym, więc na początku istniało społeczeństwo żyjące w jakimś świecie, które używało języka. A społeczeństwo, aby żyć w pokoju, rozwinęło etykę i wiedzę. I stworzył nowy świat. Na początku istniało etyczne, mądre społeczeństwo. A przed nim było środowisko przesiąknięte mądrością. I tak w kółko i w kółko.
Rozwój doktryn chrześcijańskich był burzliwy i niósł ze sobą wiele cierpień i ofiar ludzkich.
Podział religijny Niemców sięga XVI wieku. Protestantyzm (w Prusach) to zbiorcze określenie obejmujące wiele niekatolickich wyznań chrześcijańskich. Według protestantów kapłan nie jest koniecznym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem, a warunkiem zbawienia nie jest uczestnictwo w sakramentach udzielanych przez Kościół, ale – zdaniem Lutra – mocna wiara w zasługi Chrystusa opisane w Ewangeliach. W ten sposób protestanci mogli uwolnić się od duchowej i materialnej zależności od duchowieństwa, które w kościołach protestanckich zajmuje się wyłącznie przepowiadaniem w celu moralizowania ludzi, podczas gdy w katolicyzmie jego głównym zadaniem jest udzielanie sakramentów (Krasuski 1978:31).”

Człowiek wysiłkiem woli nie jest w stanie przezwyciężyć zła otaczającego go świata.
Dlatego potrzebna jest instytucja wspierająca jego pozytywne działania. Potrzebne jest nowe środowisko społeczne, które będzie wspierało człowieka w dążeniu do pozytywnego działania – środowisko, które wspiera istniejącą w człowieku tendencję do oszczędzania wszelkiej energii. Dlatego chcę powołać spółkę akcyjną POL-CAT, która zajmie się przywracaniem kosmicznego ładu w globalnej społeczności ludzkiej.

Warszawa, 31 marca 2023, godz. 16:51 Bogdan Jacek Góralski1 visits · 1 online ShareVote: 0 0 0 Save as PDF© 2023 JustPaste.it

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *