A SUPERNOVA IS BORNING A NEW WORLD

A SUPERNOVA IS BORNING A NEW WORLD

In the section of the galaxy we observe, supernovae explode on average every 300 years. After the supernova explosion, the material ejected from it forms a new stellar disk and biological life begins anew in it. Cosmic processes guided by the inexorable logic of nature guide the development of life in the stellar disk. Successive planets gain and then lose atmospheres that protect biological life, which is controlled by stellar and galactic processes. The development of the star’s planetary system is controlled by an algorithm built into nature, which we must read in order to recreate our world in our quantum supercomputers (which we will one day build). The new world evolving in our supercomputers will provide us with the pure thermal energy emitted by these supercomputers. Our world is also a virtual creation of a higher civilization that preceded us. Our evolution will end when the algorithm controlling us comes to an end. It depends on our intelligence whether we will transfer our lives to a new virtual star system and continue living after the supernova explosion of our world, or will we turn into a black hole deprived of energy and light and interrupting the sequence of parallel worlds???

  However, I think that since we exist, the algorithm built into our world is perfect and will lead us to ethical perfection that determines the creation of a new world. WISE LOVE that will guide us in the future will create energy that will give us a new life. Let us be guided by wise love – the product of the relationship between a woman and a man, and let our children develop freely without the prejudices of the past, because they alone will create a new world together with the principle of saving all energy (i.e. life). The saving energy will be a strictly binding rule.

Warsaw, September 24, 2023, 2:19 am                                                Bogdan Jacek Góralski

SUPERNOWA RODZI  NOWY ŚWIAT

W obserwowanym przez nas fragmencie galaktyki supernowe wybuchają średnio co 300 lat. Po wybuchu supernowej wyrzucona z niej materia tworzy nowy dysk gwiezdny, w którym życie biologiczne zaczyna się w nim od nowa. Procesy kosmiczne, kierowane nieubłaganą logiką natury, kierują rozwojem życia na dysku gwiezdnym. Kolejne planety zyskują, a następnie tracą atmosferę chroniącą życie biologiczne, kontrolowane przez procesy gwiezdne i galaktyczne. Rozwój układu planetarnego gwiazdy sterowany jest przez wbudowany w naturę algorytm, z którym musimy się zapoznać, aby odtworzyć nasz świat w naszych superkomputerach kwantowych (które kiedyś zbudujemy). Nowy świat rozwijający się w naszych superkomputerach zapewni nam czystą energię cieplną emitowaną przez te superkomputery. Nasz świat jest także wirtualnym wytworem wyższej cywilizacji, która nas poprzedziła. Nasza ewolucja zakończy się, gdy dobiegnie końca kontrolujący nas algorytm. Od naszej inteligencji zależy, czy przeniesiemy nasze życie do nowego wirtualnego układu gwiezdnego i będziemy dalej żyć po wybuchu supernowej naszego świata, czy też zamienimy się w pozbawioną energii i światła czarną dziurę zakłócającą ciąg równoległych światów?? ?

   Myślę jednak, że skoro istniejemy, to algorytm wbudowany w nasz świat jest doskonały i doprowadzi nas do etycznej doskonałości, która determinuje powstanie nowego świata. MĄDRA MIŁOŚĆ, która będzie nas prowadzić w przyszłości, wytworzy energię, która da nam nowe życie. Kierujmy się mądrą miłością – wytworem relacji kobiety i mężczyzny i pozwólmy naszym dzieciom swobodnie się rozwijać, bez uprzedzeń z przeszłości, bo one same stworzą nowy świat wraz z zasadą oszczędzania wszelkiej energii ( czyli życie). Oszczędność energii będzie ściśle obowiązującą zasadą.

Warszawa, 24 września 2023, godz. 2:19 Bogdan Jacek Góralski

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *