The result of Russian and American imperialism

https://justpaste.it/c3coj

 bogdangoralski 

The result of Russian and American imperialism

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · 1s

Public 

 Edit

The result of Russian and American imperialism

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · 1 gru 2022

 Edit

The war in Ukraine was provoked by American and Russian imperialism

The US government seeks to provoke a war in Eurasia that will allow profits from the sale of arms. Only this will save the American economy and divert the attention of American society from the great internal problems and ideological crisis within American society. America will fight Russia until the death of the last Ukrainian, and then the Pole. Are we Poles the dumbest suckers?

Nor Russian nor American elites can  of improving of modern global order. Nor post communist nor capitalist system are the method which satisfied global community. My ideas which I described in the work entitled “The Third Way between capitalism and communism”-link: https://justpaste.it/9bl3n  are the best exit to global community. I establish in imy work the new global order- concentration of global trade and services in apolitical POL-CAT joint-stock company and free market in global production.
My way is the best way for maintain global peaceful order. I wonder if common sense or blind hatred will triumph?

Warsaw, December 1, 2022, 6:04                                               Bogdan Jacek Góralski

Wojna na Ukrainie została sprowokowana przez amerykański i rosyjski imperializm

Rząd USA stara się sprowokować wojnę w Eurazji, która pozwoli czerpać zyski ze sprzedaży broni. Tylko to uratuje amerykańską gospodarkę i odwróci uwagę społeczeństwa amerykańskiego od wielkich problemów wewnętrznych i kryzysu ideologicznego w społeczeństwie amerykańskim. Ameryka będzie walczyć z Rosją aż do śmierci ostatniego Ukraińca, a potem Polaka. Czy my Polacy jesteśmy najgłupszymi frajerami?

Ani rosyjskie, ani amerykańskie elity nie są w stanie poprawić współczesnego ładu globalnego. Ani system postkomunistyczny, ani kapitalistyczny nie są metodą, która zadowala globalną społeczność. Moje idee, które opisałem w pracy “Trzecia droga między kapitalizmem a komunizmem”-link: https://justpaste.it/9bl3n są najlepszym wyjściem dla globalnej społeczności. Ustanawiam w swojej pracy nowy porządek globalny – koncentrację światowego handlu i usług w apolitycznej spółce akcyjnej POL-CAT oraz wolny rynek w produkcji globalnej.
Moja droga jest najlepszym sposobem na utrzymanie globalnego porządku pokojowego. Ciekawe czy zwycięży zdrowy rozsądek czy ślepa nienawiść?

101 visits · 1 online

 Share

Vote: 0 0

  0  Save as PDF

© 2023 JustPaste.it

1 visits · 1 online

 Share

Vote: 0 0

  0  Save as PDF

© 2023 JustPaste.it

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *