Conflict of systems- improved remarks on the reasons for the global crisis.

JustPaste.it

Conflict of systems- improved remarks on the reasons for the global crisis.

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · 21s

Public

Conflict of systems-remarks on the reasons for the global crisis.

Acceptance in Polish culture the foreign patterns characterized the Sarmatian curiosity of the world. The Poles have produced a kind of culture in their geographical environment, which is adapted to the realities of our lives. Sarmatian openness to foreign cultures arising in different environments is long-standing trends in the globalization of the culture of Polish society wishing to expand knowledge about the world’s cultural resources. The traditions brought to Poland bring a different view of the world, which in the modern age changes dramatically fast. Rapidly increased the population of European countries. This resulted in migration an excess of population to other continents.

A growing number of people in cities has enabled the rapid development of the productivity of townspeople-burgeois to meet the needs of feudal provinces. This resulted in a conflict of feudalism and capitalism.

In the feudal aristocratic society, a social position depended on the number of subjects that providing taxes.

The greater the number of subjects was leasing the land the greater the wealth of lord. Therefore higher productivity of arable land resulted in higher profits to an aristocrat. It was a system supporting population growth and increase the production of agriculture. It was a system of socially distinguished.

Under capitalism, the social position the townspeople-the burgeois depended on the accumulated capital. Profit was increasing when productivity raise by reducing employment and associated costs.

These two production systems were linked in one organism feudalist state.

The crisis of European feudalist states in the eighteenth and nineteenth centuries was due to climate shocks and a steep rise in food prices and rapid population growth. The political opposition accused the aristocratic elite as responsible for the downturn and has allowed coming to power the bourgeois- middle class. No account of the role of climatic factors in the causes of the crisis of the state has resulted in the rejection of the feudal system as optimal for the state of the predominantly agricultural economy.

There has been enfranchisement of the peasants and the deconcentrating of agricultural properties. The new political elite have begun to introduce the principle of profit in the cultivation of land.

This resulted in a tendency to reduce employment in agriculture and resulted in a rise in the share of agricultural machinery in agriculture. This caused a further strengthening of the capitalists and industries associated with them producing for agriculture. The effect was to reduce the number of farmers who still were the basis for society. It has resulted in the growth of the population in cities. Masses of people migrating from rural areas were employed in the industry. The capitalist system of land cultivation and climate change have contributed to the concentration of land ownership and a further reduction in the number of people employed in agriculture.

Today in agriculture of the U.S. and European industrialized countries runs about 2-3% of the number of employees which translates into a demographic and crisis of demand. The countryside does not reproduce the population like they used to be and the shrinking population of the city suffer from a lack of demand from rural areas. Production, fleeing from rising costs from of vanishing demand, moves to a populous Asia, where there is full of cheap labor in the feudal villages. The US and Europe have been depopulated –lack of well-educated immigrants and there is no demand for food produced here. Expensive means of transport and complex distribution system of food block in the demand of food buyers in poor countries in the tropics where drought reduces food production. These countries are the majority of oil producers and to cover the rising costs of food imports need to increase in oil prices. This leads in turn to increased agricultural production costs causing a spiral of inflation.

This closed circle has no choice but to restore the feudal system of agriculture in the U.S. and Europe. If we had returned to feudal system in agriculture  based on a lease of land  it would have been increased the village population, the increased in agricultural production, increased demand in rural areas and lowered food prices which would  protect us against the coming cool climate. Farmers should be imported from the overcrowded African and Asian countries.

These changes will begin in Poland, in a country where agriculture is the most destroyed by the senseless policy of the Communists. Does the problem arise of what to do with increasing production as a result of these changes in agricultural production?

Put the surplus of agricultural production to the starving countries and develop in the production of distributed energy. Biogas production is the most promising prospective branch of energy production that will ensure the absorption of the surplus of the wastes agricultural production providing adequate incomes for farmers. This will improve the economies and demographics of industrialized societies and will remove their development barriers. This will allow the extinguishing of the current global financial and economic crisis and the harmonious development of our civilization in the future world.

Warsaw, 23th of October 2011       Bogdan Góralski

Konflikt systemów gospodarczych przyczyną obecnego kryzysu

Conflict of systems-remarks on the reasons for global crisis

Konflikt systemów – uwagi o przyczynach globalnego kryzysu.
Akceptacja w kulturze polskiej obcych wzorców charakteryzowała sarmacką ciekawość świata. Polacy wytworzyli w swoim środowisku geograficznym swoistą kulturę, dostosowaną do realiów naszego życia. Sarmacka otwartość na obce kultury pojawiające się w różnych środowiskach to  trend w globalizacji kultury polskiego społeczeństwa pragnącego poszerzać wiedzę o światowych zasobach kulturowych. Przywiezione do Polski tradycje wnoszą odmienne spojrzenie na świat, który w dobie nowożytnej zmieniał się dramatycznie. Gwałtownie wzrosła populacja krajów europejskich. Spowodowało to migrację nadmiaru populacji na inne kontynenty.
Rosnąca liczba mieszkańców miast umożliwiła szybki rozwój produktywności mieszczan-burżuazji, aby zaspokoić potrzeby feudalnych prowincji. Doprowadziło to do konfliktu feudalizmu i kapitalizmu.
W feudalnym społeczeństwie arystokratycznym pozycja społeczna zależała od liczby poddanych, którzy płacili podatki. Im większa liczba poddanych dzierżawiła ziemię, tym większy był majątek pana. Dlatego wyższa produktywność ziemi uprawnej skutkowała wyższymi zyskami dla arystokraty. Był to system wspierający wzrost liczby ludności i zwiększający produkcję rolną. Był to system wyróżniony społecznie.
W kapitalizmie pozycja społeczna mieszczan – burżuazji zależała od zgromadzonego kapitału. Zysk wzrastał, gdy produktywność wzrastała poprzez redukcję zatrudnienia i powiązanych kosztów.
Te dwa systemy produkcyjne były połączone w jeden organizm feudalistyczny.
Kryzys europejskich państw feudalistycznych w XVIII i XIX wieku był spowodowany kryzysami klimatycznymi i gwałtownym wzrostem cen żywności oraz gwałtownym uprzednim wzrostem liczby ludności. Opozycja polityczna oskarżyła elitę arystokratyczną o odpowiedzialność za kryzys i dopuściła do władzy burżuazję-średnią klasę. Brak uwzględnienia roli czynników klimatycznych w przyczynach kryzysu państwa spowodował odrzucenie ustroju feudalnego jako optymalnego dla stanu gospodarki rolniczej.
Nastąpiło uwłaszczenie chłopów i dekoncentracja dóbr rolniczych. Nowa elita polityczna zaczęła wprowadzać zasadę zysku w uprawie ziemi.
Skutkowało to tendencją do redukcji zatrudnienia w rolnictwie i skutkowało wzrostem udziału maszyn rolniczych w rolnictwie. Spowodowało to dalsze umacnianie się kapitalistów i związanych z nimi przemysłów produkujących dla rolnictwa. Efektem było zmniejszenie liczby rolników, którzy nadal są podstawą społeczeństwa. Spowodowało to wzrost liczby ludności w miastach. W przemyśle zatrudnione były masy ludzi migrujących ze wsi. Kapitalistyczny system uprawy ziemi i zmiany klimatyczne przyczyniły się do koncentracji własności ziemi i dalszego zmniejszenia liczby zatrudnionych w rolnictwie.
Dziś w rolnictwie Stanów Zjednoczonych i krajów uprzemysłowionych Europy pracuje około 2-3% liczby pracowników, co przekłada się na kryzys demograficzny i kryzys popytu. Wieś nie odradza się tak jak kiedyś, a zmniejszająca się populacja miasta cierpi z powodu braku popytu ze strony obszarów wiejskich. Produkcja, uciekając przed rosnącymi kosztami wynikającymi z zanikającego popytu, przenosi się do zaludnionej Azji, pełnej taniej siły roboczej. Stany Zjednoczone i Europa zostały wyludnione – brak dobrze wykształconych imigrantów i nie ma popytu na produkowaną tu żywność. Drogie środki transportu i skomplikowany system dystrybucji żywności blokują popyt ze strony nabywców żywności w biednych krajach tropików, gdzie susza ograniczyła produkcję żywności. Kraje te stanowią większość producentów ropy naftowej i aby pokryć rosnące koszty importu żywności, muszą podnosić ceny ropy. To z kolei prowadzi do wzrostu kosztów produkcji rolnej, powodując spiralę inflacji.
Ten zamknięty krąg nie ma innego wyjścia, jak przywrócić feudalny system rolnictwa w USA i Europie w oparciu o dzierżawę ziemi, który zwiększy liczbę ludności wiejskiej i spowoduje wzrost produkcji rolnej, zwiększony popyt na obszarach wiejskich i niższe ceny żywności, co będzie chronić nas przed nadchodzącym chłodnym klimatem i zmniejszeniem urodzaju. Rolnicy muszą być importowani z przeludnionych krajów afrykańskich i azjatyckich.
Te zmiany zaczną się w Polsce, w kraju, w którym rolnictwo jest najbardziej zniszczone przez bezsensowną politykę komunistów. Czy pojawia się problem, co zrobić ze zwiększeniem produkcji w wyniku tych zmian w produkcji rolnej?
Przekażmy nadwyżki produkcji rolnej głodującym krajom i rozwijajmy się w wytwarzaniu rozproszonej energii. Produkcja biogazu jest najbardziej perspektywiczną gałęzią produkcji energii, która zapewni absorpcję nadwyżek odpadów z produkcji rolnej zapewniającej odpowiednie dochody rolników. Poprawi to gospodarkę i demografię społeczeństw uprzemysłowionych oraz usunie ich bariery rozwojowe. Umożliwi to wygaszenie obecnego globalnego kryzysu finansowego i gospodarczego oraz harmonijny rozwój naszej cywilizacji w przyszłym świecie.

1 visits · 1 online

© 2024 JustPaste.it

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *