An individual’s capabilities are determined by the ethical system and organization of society

 Add Notes Messages Subscribed 49 Shared with you

 bogdangoralski

An individual’s capabilities are determined by the ethical system and organization of society

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · -1s

Public 

 Edit

An individual’s capabilities are determined by the ethical system and organization of society

If a society is well adapted to environmental conditions, an individual’s capabilities are determined by the living environment. In other words, if there are social barriers to an individual’s development, e.g. poor social organization, the individual’s development in a given environment is limited. These social barriers, e.g. in human society, include the lack of equal access to knowledge and development opportunities. Removing barriers to development is a condition for the progress of human society and its further evolution. Even the greatest individuals lose the opportunity to use their natural predispositions in a society limited by social barriers that hinder the evolution of the collective. The greatest contemporary barrier to human civilization is the lack of a universal and uniform ethical system. Basing the ethical system on the principle of respecting and saving all types of energy gives all creatures of our world a chance for further unrestricted evolution. The global social system I propose is to provide all local communities (for optimal use of the conditions and energy given to them) with self-government in development and to provide comprehensive support from the transnational organization POL-CAT joint-stock company, which will be a non-inherited common property of those working in it ie. businessmen and scientists of both sexes.

Only such an organization of life on Earth will overcome prejudices and eliminate discrimination common in our current world.

Warsaw, March 18, 2024, 10:30 a.m. Bogdan Jacek Góralski

Możliwości  jednostki wyznacza system etyczny i  organizacja społeczeństwa

Jeżeli społeczeństwo jest dobrze przystosowane do warunków środowiskowych to możliwości jednostki wyznacza środowisko życia. Inaczej mówiąc jeżeli istnieją bariery społeczne rozwoju jednostki np. zła organizacja społeczna to w danym środowisku  rozwój jednostki jest ograniczony. Te bariery społeczne np. w społeczeństwie ludzkim to  brak równego dostępu do wiedzy i możliwości rozwoju. Usunięcie barier rozwoju jest warunkiem postępu ludzkiego społeczeństwa i jego dalszej ewolucji. Nawet największe indywidualności tracą szansę na wykorzystanie swoich naturalnych predyspozycji w społeczeństwie ograniczonym barierami społecznymi utrudniającymi ewolucję zbiorowości. Największą współczesną barierą ludzkiej cywilizacji jest brak powszechnego i jednolitego systemu etycznego. Oparcie systemu etycznego o zasadę poszanowania i oszczędzania wszelkich rodzajów energii daje szansę na dalszą nieskrępowaną ewolucję wszystkim istotom naszego świata. Proponowany przeze mnie globalny system społeczny polega na zapewnieniu wszystkim lokalnym społecznościom (dla optymalnego wykorzystania danych im warunków i energii) samorządności w rozwoju oraz zapewnieniu kompleksowego wsparcia ze strony ponadnarodowej organizacji POL-CAT joint-stock company, która będzie nie dziedziczoną wspólną własnością pracujących w niej biznesmenów i naukowców obu płci.

Tylko taka organizacja życia na Ziemi przełamie uprzedzenia i usunie dyskryminacje powszechnie występujące w naszym obecnym świecie.

Warszawa, dnia 18 marca 2024 roku, godzina 10:30                    Bogdan Jacek Góralski

1 visits · 1 online

 Share

Vote: 0 0

  0  Save as PDF

© 2024 JustPaste.it

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *