A modern understanding of the teachings of Christ

A modern understanding of the teachings of Christ

Jesus appeared on Earth to learn from others and to give us a lesson that undoubtedly leads to salvation:

“Take up your cross and follow me if you want to be my disciple” means ignore the pain of existence and treat it as a lesson leading to the perfection of your personality until you find the purpose of your life – service to society and passage to eternity. Christ discovered the sources of this teaching in the philosophical tradition of the East, which he became acquainted with during his stay in Egypt. The basis of this Eastern philosophy was the denial of one’s ego. Christ based his philosophical system on this principle. In barbaric Israel, which was then ravaged by an economic crisis, the teachings of Christ were a revelation that captivated crowds of followers of this innovative philosophy of life. The Jewish elites of that time were terrified by the vision that Christ would take away their spiritual leadership over Israel and Palestine, and they handed Christ over to a humiliating death.

Christ, in accordance with his philosophy, accepted his fate with calm and dignity and united with Omnipotence. However, he left the followers of his teaching a message that the times will come when the Kingdom of Heaven will reign on Earth and He will return in glory as the Savior of the human race.

This is how I understand the principles of Christ’s teaching:

Limit the expansion of your ego and your needs to allow others to fulfill them, and then the pain of existence that haunts you will disappear.

Live with the least energy consumption so that others can benefit from it too.

By limiting your ego, you create a free social space around you that allows other personalities to coexist.

By limiting your ego, you reduce the social distance from other beings. The widespread reduction of social distances means stronger social bonds and an increased importance of ethics limiting the waste of all types of energy.

An egalitarian society that takes full advantage of the predispositions of all members will achieve the goal of evolution. The goal of evolution is society is eternal existence and connection with Omnipotence.

The goal of individual evolution is the education and development of personality until reaching Nirvana, i.e. fusion with Omnipotence.

Warsaw, March 27, 2024, 4:00-9:32 Bogdan Jacek Góralski

Nowoczesne rozumienie nauk Chrystusa

Jezus pojawił się na Ziemi by uczyć się od innych i by przekazać nam naukę niewątpliwie prowadzącą do zbawienia:

„Bierz swój krzyż i podążaj za mną, jeśli chcesz być  moim uczniem” czyli nie zważaj na ból istnienia i traktuj go jako naukę prowadzącą do doskonałości Twojej osobowości, aż odnajdziesz cel swego życia-służbę społeczeństwu i przejście do wieczności. Źródła tej nauki Chrystus odkrył w filozoficznej tradycji Wschodu z którą zapoznał się podczas pobytu w Egipcie. Podstawą tej wschodniej filozofii było wyparcie się swego ego. Na tej zasadzie Chrystus oparł swój system filozoficzny. W barbarzyńskim i ogarniętym wtedy kryzysem gospodarczym Izraelu nauka Chrystusa była objawieniem porywającym za sobą tłumy wyznawców tej nowatorskiej filozofii życia. Ówczesne elity żydowskie były przerażone wizją, że Chrystus odbierze im duchowe przywództwo nad Izraelem i Palestyną i wydały Chrystusa na poniżającą śmierć.

Chrystus zgodnie ze swoją filozofią ze spokojem i godnością przyjął swój los i połączył się z Wszechmocą. Pozostawił jednak wyznawcom swojej nauki przesłanie, że nadejdą czasy gdy na Ziemi zapanuje Królestwo Niebieskie , a On powróci w chwale  Zbawiciela rodzaju ludzkiego.

Oto jak rozumiem zasady nauki Chrystusa:

Sam ograniczaj ekspansję swego ego i swoje potrzeby by pozwolić realizować je również innym, a wtedy zniknie prześladujący Cię ból istnienia.

Żyj kosztem najmniejszego zużycia energii by i inni mogli z niej korzystać.

Ograniczając swoje ego tworzysz wokół Ciebie wolną przestrzeń społeczną pozwalającą na współistnienie innych osobowości.

Ograniczając swoje ego zmniejszasz dystans społeczny do innych istot. Powszechne zmniejszenie dystansów społecznych oznacza silniejsze więzi społeczne i wzrost znaczenia etyki ograniczającej marnotrawienie wszelkich  rodzajów energii.

Egalitarne społeczeństwo wykorzystujące w pełni predyspozycje wszystkich członków osiągnie cel ewolucji. Celem ewolucji jest społeczeństwa jest wieczne istnienie i połączenie się z Wszechmocą.

Celem ewolucji jednostki jest kształcenie się i rozwój osobowości aż do osiągnięcia Nirwany czyli zespolenia z Wszechmocą.

Warszawa, dnia 27 marca 2024 roku, godzina 4:00-9:32   Bogdan Jacek Góralski

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *