The Masonic mafia is trying to run the world

 Add Notes Messages Subscribed 50 Shared with you

 bogdangoralski

The Masonic mafia is trying to run the world

User avatar

mgr inż.Bogdan Góralski @bogdangoralski · 1s

Public 

 Edit

The Masonic mafia is trying to run the world

Yesterday I watched, or rather listened to, a TV program about Freemasonry narrated by Tadeusz Cegielski, a professor of history at the University of Warsaw and apparently the head of the university’s Freemasons. I worked for 16 years at the Institute Library, and then at the Faculty of History of the University of Warsaw, and I met prof. Tadeusz Cegielski. At some point, when I was already advanced in my research on the connections between climate change and the historical process, I sent several of my works to Polish historians, prof. Tadeusz Cegielski offered me scientific supervision over my scientific work. The promise ended with an invitation to tea at the university bar and a conversation that ended our cooperation. It was the period when I wrote the work Russian Revolution and the Climate and it was refused to be published in Przegląd Historyczny. Today I think back to my work on the Russian Revolution and the role of the Bolshevik mafia (dominated by desperate Jews) in its bloody end. I wrote there that Jewish rabbis placed a curse on the Bolshevik leaders, although I do not know at what point in the revolution this happened. Jewish rabbis were waiting for the Messiah and did not accept the bloody Bolshevik methods of revolutionary activities. This gives me thoughts and questions about the role of Freemasonry in carrying out the Bolshevik revolution. Undoubtedly, the Bolsheviks were aided by the Freemasons and financed by international capital, American and European, and that is why they gained power over the Russian Revolution and began a bloody terror in Russia, destroying the native Russian intellectual elites who opted for the peaceful evolution of the tsarist political system. There was a moment in the Russian revolution when, after the enfranchisement of the peasants, it seemed that peaceful evolution would be successful and self-governing communal economic and social organizations would be formed throughout Russia with the tsar at the head of the political system. It was the dream of the Russian intelligentsia about the ideal organization of a Russian state that would certainly be economically successful. Unfortunately, Stolypin and his reforms destroyed the self-government of Russian communes, and then the Bolsheviks came to power and killed the entire tsarist family and millions of Russians. The Bolsheviks were guided by the ideology of Karl Marx and believed that the driving force of the historical process was the class struggle for control over the means of production. They believed that social ownership of the means of production would eliminate class struggle. It turned out to be untrue, because the Bolsheviks (read: Freemasons) took control of the means of production and oppressed the rest of society.

In my research, I have proven that the historical process is driven by regional climate changes (Regional climate changes occur under the influence of changing gravitational forces in the solar system), and that humans are biological organisms reflexively controlled by the abundance or lack of food resulting from regional climate changes. My works showed the stupidity of Karl Marx and his theory of class struggle and thus ridiculed the freemasons who promoted Marxism.

That’s why prof. Tadeusz Cegielski did not become my supervisor because my works showed the conceit and stupidity of the Freemasons. The Freemasons are a male hierarchical mafia that fights with the female mafia for power over the world. I am a victim of this fight because I demonstrate the arrogance and stupidity of both sides of the conflict. In my works, I show how to achieve social harmony at the lowest cost and take away the power over people from perfidious women and men. I wonder if regional climate changes in the USA, Russia and China will help me in this task???

Warsaw, April 18, 2024, 4:08 am Bogdan Jacek Góralski

Masońska mafia próbuje kierować światem

Wczoraj oglądałem, a raczej słuchałem w telewizji program o masonerii z narracją Tadeusza Cegielskiego, profesora historii z Uniwersytetu Warszawskiego i podobno szefa uniwersyteckich masonów. Pracowałem przez 16 lat w Bibliotece Instytutu, a potem Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego i poznałem prof. Tadeusza Cegielskiego. W pewnym momencie gdy byłem już zaawansowany w moich badaniach nad związkami zmian klimatu i procesu historycznego i rozesłałem do polskich historyków kilka moich prac prof. Tadeusz Cegielski zaproponował mi opiekę naukową nad moją pracą naukową. Obietnica skończyła się zaproszeniem na herbatę do barku uniwersyteckiego i rozmową, która zakończyła naszą współpracę. Był to okres w którym napisałem pracę Rewolucja rosyjska a klimat i odmówiono jej publikacji w Przeglądzie Historycznym. Dziś wracam pamięcią do mojej pracy o rewolucji rosyjskiej i roli mafii bolszewickiej (w której dominowali zdesperowani Żydzi) w jej krwawym zakończeniu. Napisałem tam, że rabini żydowscy rzucili klątwę na przywódców bolszewików choć nie wiem w jakim momencie rewolucji to się stało. Rabini żydowscy czekali na Mesjasza i nie akceptowali krwawych bolszewickich metod działań rewolucyjnych. Podsuwa mi to myśl i pytania o rolę masonerii w przeprowadzeniu bolszewickiej rewolucji. Niewątpliwie bolszewicy byli wspomagani przez masonów i finansowani przez międzynarodowy kapitał, amerykański i europejski i dlatego zdobyli władzę nad rewolucją rosyjską i rozpoczęli krwawy terror w Rosji wyniszczając rdzennie rosyjskie intelektualne elity optujące za pokojową ewolucją  carskiego systemu politycznego. Był moment  w rosyjskiej rewolucji gdy po uwłaszczeniu chłopów wydawało się, że pokojowa ewolucja uda się i sformują się w całej Rosji  samorządne gminne organizacje gospodarczo-społeczne z carem na czele systemu politycznego. Było to marzenie rosyjskiej inteligencji o  ideale organizacji rosyjskiego państwa, które na pewno odniosłoby  sukces gospodarczy. Niestety Stołypin i jego reformy zniszczyły samorządność gmin rosyjskich, a potem doszli do władzy bolszewicy i zabili całą carską rodzinę i miliony Rosjan. Bolszewicy kierowali się ideologią Karola Marksa i uważali, że siłą kierującą procesem historycznym jest walka klas o władanie nad środkami produkcji. Uważali, że społeczna własność nad środkami produkcji wyeliminuje walkę klas. Okazało się ton nieprawdą, bo władzę nad środkami produkcji przejęli bolszewicy (czytaj masoni) i ciemiężyli resztę społeczeństwa.

W moich badaniach udowodniłem, że procesem historycznym kierują regionalne zmiany klimatu (Regionalne zmiany klimatu zachodzą pod wpływem zmiennych sił grawitacji w Układzie Słonecznym), a ludzie są biologicznymi organizmami sterowanymi w odruchach przez obfitość lub brak pokarmu wynikającą z regionalnych zmian klimatu. Moje prace ukazywały głupotę Karola Marksa i jego teorii walki klas i ośmieszały w ten sposób masonów, którzy lansowali marksizm.

To dlatego prof. Tadeusz Cegielski nie został moim promotorem bo moje prace wykazywały zarozumiałość i głupotę masonów. Masoni to męska hierarchiczna mafia, która walczy z kobiecą  mafią o władzę nad światem. Ja jestem ofiarą tej walki bo wykazuję zarozumiałość i głupotę obu stron konfliktu. W moich pracach pokazuję jak osiągnąć najmniejszym kosztem harmonię społeczną i odebrać perfidnym kobietom i mężczyznom władzę nad ludźmi. Ciekawe czy w tym zadaniu pomogą mi regionalne zmiany klimatu w USA, Rosji i Chinach???

Warszawa, dnia 18 kwietnia 2024, godzina 4:08    Bogdan Jacek Góralski

1 visits · 1 online

 Share

Vote: 0 0

  0  Save as PDF

© 2024 JustPaste.it

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *