Poland is a blank page that must be written down with the best traditions

Poland is a blank page that must be written down with the best traditions

Dear Internet users,

I am almost 68 years old and I am still learning to get closer to perfection. Perfection is an ideal achieved through evolution. I think that Polish openness to the world and drawing the best examples from it can improve Polish society. The best learning is achieved by apprenticeship with masters. So let’s make sure that all Poles can learn from the masters who will come to our country. We have many unused opportunities in Poland, which will be a field of activity for professionals in every profession coming to Poland. Poland’s new leaders will create opportunities for them to act for our and their common good. Our goal is to bring Poland’s natural and social environment as close to perfection as possible, based on the best global traditions. Will Poland be an example for the world?

Warsaw, May 7, 2024, 10:22

Polska jest białą kartą, którą trzeba zapisać najlepszymi tradycjami

Szanowni Internauci,

Mam prawie 68 lat i ciągle się uczę aby zbliżyć się do doskonałości. Doskonałość to ideał osiągany ewolucyjnie. Myślę, że polskie otwarcie na świat i czerpanie z niego najlepszych wzorów może ulepszyć polskie społeczeństwo. Najlepsza nauka jest osiągana przez praktykę u mistrzów. Sprawmy więc aby wszyscy Polacy mogli się uczyć od mistrzów, którzy przyjadą do naszego kraju. Mamy w Polsce wiele nie wykorzystanych możliwości, które będą polem działania dla napływających do Polski profesjonalistów w każdym zawodzie. Nowi przywódcy Polski stworzą im możliwości działania dla naszego i ich wspólnego dobra. Naszym celem jest jak najbliższe doskonałości środowisko naturalne i społeczne Polski oparte na najlepszych światowych tradycjach. Czy Polska będzie przykładem dla świata?

Warszawa, dnia 7 maja 2024 roku, godzina 10:22 Bogdan Jacek Góralski

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *