Wpływ kryzysów klimatycznych na przeszłe i przyszłe zachowanie ludzkich populacji. Technologia przetrwania.

Bogdan Góralski

Biblioteka Instytutu Historycznego UW

Wpływ kryzysów klimatycznych na przeszłe i przyszłe zachowanie ludzkich populacji. Technologia przetrwania.

1. Wstęp

Otacza nas przeogromny wszechświat, zachęcając do podjęcia eksploracji. Sięgamy do odległych gwiazd, nie znając naszego globu i jego środowiska społecznego. Ludzkość od początku dziejów rozwijała się liczebnie, a związane z tym problemy były przyczynami wojen i rewolucji zaburzających rozwój naszej cywilizacji. Nie znamy praw rządzących procesami społecznymi i powodujących cykliczne ciemne epoki w naszych dziejach: epoki wojen, grabieży, stagnacji kultury, nauki i nawrotów barbarzyństwa. Poznanie tych praw i opanowanie naszych zachowań pozwoli stworzyć globalną cywilizację.

Od szeregu lat prowadzę badania nad wpływem zmian środowiskowych na nasze życie. Jednym z podstawowych elementów środowiska jest zespół zjawisk fizykochemicznych, określanych jako klimat ziemski. W moich pracach wykazuję, że zmiany klimatu zachodzące nieustannie w dziejach Ziemi są odbiciem ewolucji wszechświata. Ziemia i jej klimaty zmieniają się cyklicznie podczas ewolucji planety i jej systemu gwiezdnego. Ponieważ, jak wykazałem poniżej, zmiany klimatu warunkują nasze zachowania, można stwierdzić, że harmonia procesów wszechświata steruje naszymi odruchami. Regionalne zmiany klimatu są odpowiedzialne za złożony proces rozwoju kolejnych cywilizacji naszego globu, upadających podczas okresowych, masowych migracji, wymuszonych zmianami klimatu. Przeprowadzona przeze mnie analiza historyczna skłania do wniosku, że najprawdopodobniej w XXI wieku czeka nas katastrofa klimatyczna, która może zagrozić rozwojowi ludzkiej społeczności i która może w efekcie wywołać tzw. wieki ciemne. Aby się przed tym uchronić, powinniśmy badać mechanizm zmian klimatu. Pozwoliłoby to na prognozę czasu nadejścia zagrożenia i przygotowanie się do kataklizmu. Dodatkowo poznanie mechanizmu klimatycznego Ziemi wpłynęłoby niewątpliwie na wzrost efektywności produkcji rolnictwa światowego, co rozwinęłoby skokowo naszą cywilizację i wyeliminowało głód z życia miliarda ludzi. Dotychczasowe badania ziemskiego mechanizmu klimatycznego nie umożliwiają wglądu w całość tego skomplikowanego zjawiska. Potrzebne jest multidyscyplinarne podejście do tego złożonego zagadnienia i powołanie międzynarodowego zespołu badawczego, który rozwiąże problem warunkujący przyszłość naszej cywilizacji, problem przyczyn i skutków zmian klimatu.


2. Zmiany klimatu w historii Ziemi

Nagłe kataklizmy środowiskowe, prawdopodobnie klimatyczne, powtarzające się co kilkadziesiąt milionów lat, radykalnie redukowały liczebność populacji roślin i zwierząt na Ziemi. Te wielkie wymierania obrazuje tzw. krzywa Sepkoskiego[1]. Załamania krzywej Sepkoskiego występujące w odstępach 60 mln lat, odwzorowują spadek liczby organizmów żyjących na Ziemi. Od ostatniej masowej zagłady na przełomie kredy i trzeciorzędu upłynęło 62 mln lat. Czy powinniśmy obawiać się kolejnej zagłady?

Badania historii klimatu Ziemi prowadzone przez Prof. Klausa Pfeilstickera z Instytutu Fizyki Środowiska Uniwersytetu w Heidelbergu dowodzą, że zimne epoki wielokrotnie występowały w dziejach Ziemi[2]. W archaiku było na Ziemi gorąco, ale w neoproterozoiku klimat stopniowo ochładzał się. W paleozoiku temperatury były zbliżone do współczesnych. Począwszy od permo-karbońskiego gwałtownego oziębienia, temperatura na Ziemi rosła do końca jury. Do końca permu wszystkie kambryjskie kontynenty stopniowo zlewały się ponownie w jedną całość, kolejno zderzając się ze sobą. Ślady tych zderzeń na powierzchni skorupy ziemskiej to pasma górskie hercynidów i Ural. Intensywna tektonika permo-karbońska doprowadziła do ochłodzenia wody morskiej i klimatu Ziemi. Od kredy zaczęło się ochładzać. Oziębiało się powoli do końca eocenu, a na początku oligocenu temperatura gwałtownie obniżyła się. Na początku czwartorzędu temperatura osiągnęła poziom współczesny. Milion lat temu ochłodziło się znacznie i w północnej hemisferze pojawiły się lodowce. Wielokrotne okresy lodowe trwały około 100 000 lat każdy i były przerywane trwającymi około 10 000 lat okresami ciepłymi. Współcześnie żyjemy w takim ciepłym okresie – interglacjale, zwanym holocenem. Trwa on już właśnie 10 000 lat i prawdopodobnie się kończy. Czy nadejdzie kolejna epoka lodowa?

Okresy termiczne z dziejów Ziemi korelują z jednostkami stratygraficznymi, wyznaczanymi przez występowanie odpowiednich gatunków fauny i flory. Zagłada starych gatunków i pojawienie się nowych stało się podstawą do wyznaczania granic stratygraficznych. Oznacza to, że przejścia od ciepła do zimna oraz od zimna do ciepła powodowały na Ziemi masowe zagłady gatunków. Gwałtowne wyginięcie zmiennocieplnych dinozaurów, organizmów dostosowanych do ocieplającego się klimatu ery mezozoicznej, świadczy o wystąpieniu katastrofy klimatycznej, która spowodowała ich zagładę. Od początku ery kenozoicznej wystąpił okres termiczny, charakteryzujący` się stopniowym oziębianiem klimatu. Ekspansja stałocieplnych ssaków świadczy o ich dobrym przystosowaniu do zmiennego temperaturowo środowiska. Ewolucja ssaków, wyposażonych w mechanizm termoregulacji, pozwalała na opanowanie środowisk o różnych charakterystykach temperaturowych. Pojawiły się dwie populacje naczelnych – Homo neandertalis i Homo sapiens, różniące się przystosowaniem do życia w klimacie polarnym.


3. Zmiany pola grawitacyjnego wokół Ziemi

Glob ziemski wiruje wokół osi, której nachylenie do ekliptyki nieustannie się zmienia pod wpływem sił grawitacji. Ziemia wraz z innymi planetami obraca się wokół Słońca. Układ Słoneczny wiruje wraz z Drogą Mleczną, która zmienia swe położenie w kosmosie. Okresowe zmiany nachylenia ziemskiej osi do płaszczyzny ekliptyki powodują deformacje globu ziemskiego, które stwierdzili naukowcy amerykańscy. Dokładne pomiary satelitarne kształtu Ziemi wykryły, że do 1997 r. glob ziemski był rozciągany wzdłuż osi, a od 1997r. był ściskany[3]. Zmiany kształtu Ziemi, wynikające prawdopodobnie ze zmiennych oddziaływań grawitacyjnych, powodują naprężenia w skorupie ziemskiej zbudowanej ze sztywnych płyt litosfery, pływających w morzu magmy płaszcza ziemskiego. Płyty kontynentalne i oceaniczne kontaktują się ze sobą w strefach subdukcji i szczelinach ryftowych, w których dochodzi do kumulacji naprężeń tektonicznych rozładowujących się podczas trzęsień ziemi. Czasowy rozkład trzęsień ziemi nie jest przypadkowy, wyraźny jest 400-letni cykl zmian częstości wstrząsów w obrębie skorupy ziemskiej. W trakcie tego cyklu widać kilkudziesięcioletnie i krótsze podcykle (patrz rys. nr 3). Czterystuletni cykl grawitacyjno-sejsmiczny zaznaczono na wykresie (rys. nr 1), sporządzonym na podstawie katalogów trzęsień ziemi, opracowanych przez geofizyków włoskich i polskich. Wstrząsy sejsmiczne zarejestrowane w okresie od 750 r. p.n.e. do roku 2000 n.e. tworzą fale częstości trzęsień ziemi, które są odpowiedzialne, jak wykażę później, za zmiany klimatu Ziemi.


4. Co ogrzewa i oziębia Ziemię?

Ziemię niezmiennie ogrzewa Słońce, a okresowo oziębiają oceany. Zmiany klimatu wynikają więc z ziemskich procesów.


4.1. Ziemski bilans energii promieniowania Słońca

Ciepło występujące na Ziemi pochodzi z promieniowania krótkofalowego dochodzącego ze Słońca oraz z energii pochodzącej z rozpalonego wnętrza Ziemi. Całkowita ilość energii z wnętrza Ziemi nie jest znana. Więcej ciepła otrzymują oceany, gdzie skorupa ziemska jest cieńsza, mniej zaś kontynenty. Jednak wieczna zmarzlina, występująca w miejscach nie ogrzewanych przez ciepłe prądy oceaniczne, świadczy, że ciepło Ziemi w ziemskim systemie klimatycznym jest prawie nie znaczące.

The National Centre for Atmospheric Science (NCAS) jest brytyjską jednostką badawczą, dostarczającą niezbędnej wiedzy o klimacie i atmosferze rządowi brytyjskiemu oraz uniwersytetom. Opracowany przez naukowców brytyjskich bilans energii słonecznej otrzymywanej ze Słońca objaśnia, że energia promieniowania otrzymywana przez Ziemię ze Słońca jest równa  energii wypromieniowanej przez Ziemię w przestrzeń kosmiczną[4].

Zatem powstaje pytanie: skąd się biorą na Ziemi epoki zimne, skoro ilość promieniowania dochodzącego i wychodzącego jest stała ? Musi być jakiś element ziemskiego systemu klimatycznego, który generuje do atmosfery zmienne ilości ciepła. Zmiany klimatu muszą wynikać z ziemskich procesów. Lądy mają generalnie małą pojemność cieplną, bo szybko się powierzchniowo nagrzewają w dzień i szybko stygną w nocy. Oceany mają ogromną pojemność cieplną, ponieważ promieniowanie słoneczne dociera do głębokości 200 m, a ich powierzchnia zajmuje 70% powierzchni globu ziemskiego.

Jak wynika z wyliczeń, sporządzonych za pomocą krzywej hipsograficznej, około 50% objętości wszechoceanu to wody o temperaturach poniżej 3ºC[5]. Tylko płytkie wody powierzchniowe do głębokości kilkudziesięciu metrów mają temperatury do 25ºC. Od powierzchni oceanu zaczyna się spadek temperatury wody. Na głębokość 500-1000 m przypada centrum warstwy, zwanej termokliną, gdzie temperatura wynosi 8ºC – 10ºC. Wody oceaniczne zachowują naturalną równowagę termiczną, układając się warstwami od najzimniejszych (najgęstszych) na dole do najcieplejszych na górze. Najniższa warstwa zbiorników oceanicznych zawiera wody o temperaturze 1ºC – 2ºC, które pochodzą z rejonów polarnych, gdzie zimne wody powierzchniowe mają większą gęstość i opadają na dno. Oceany są zimne w głębi, a na temperaturę ich stykających się z atmosferą partii ogromny wpływ wywierają zjawiska upwellingu – wypływu zimnych wód oceanicznych na powierzchnię. Ocean jest więc ogromnym zbiornikiem zimna, które jest uruchamiane przez procesy upwellingu. Zimne wody oceaniczne okresowo chłodzą atmosferę, co wywołuje zmiany klimatu.

4.2. Okresowe zmiany upwellingu

Co zmienia natężenie upwellingu, wywołując na Ziemi na przemian epoki ciepłe i zimne ?

Rozkład stref temperaturowych powierzchni oceanu ziemskiego jest zróżnicowany. Są strefy zimnych wód w rejonach podbiegunowych oraz międzyzwrotnikowa strefa wód podgrzanych do ponad 20ºC przez Słońce. Co stałoby się, gdyby nastąpił masowy upwelling oceaniczny, powodujący oziębienie powierzchni oceanu w rejonach przyrównikowych? 

Oceanolodzy uważają, że upwelling jest powodowany przez wiatry wiejące nad oceanem. Tymczasem podczas studiów nad tym zagadnieniem stwierdziłem, że proces wypływu zimnych wód głębinowych na powierzchnię oceanu pojawia się tylko na obszarach o dużej aktywności sejsmicznej i narasta wtedy, gdy rośnie liczba trzęsień dna oceanicznego. Analiza zjawiska El Niño i La Niña, globalnego fenomenu klimatycznego wywołanego okresową zmianą temperatury wód morskich u wybrzeży Ekwadoru i Peru, potwierdziła moje przypuszczenia. El Niño występuje zawsze, gdy trzęsienia dna morskiego w Basenie Peruwiańskim zanikają, a La Niña występuje zawsze, gdy liczba trzęsień dna morskiego rośnie. Upweling (La Niña) jest zatem powodowany przez trzęsienia dna w rejonie rowu oceanicznego (Rów Peruwiański, Rów Atakamski) w strefie subdukcji u zachodnich wybrzeży Ameryki Południowej.


Rys. nr 1. Aktywność sejsmiczna w strefie zasięgu El Niño latach 1974-2003 [6]

Upweling powoduje unoszenie chłodnych wód oceanicznych, a wraz z dennymi wodami cząstek mineralnych osadów, które użyźniają wody przypowierzchniowe. Skutkuje to bujnym wzrostem planktonicznego życia roślinnego, powodując wydzielanie aerozoli siarczanowych do atmosfery. Decydują one o powstawaniu chmur nad oceanami, ponieważ są zarodkami kondensacji pary wodnej w atmosferze[7]. Tak więc okresy zwiększonej liczby trzęsień ziemi i upwelingu są jednocześnie okresami oziębienia wód oceanicznych, zwiększonego zachmurzenia i opadów deszczu na lądach, oziębienia atmosfery oddzielanej od Słońca powłoką chmur.

4.2.1. Zmiany temperatury powierzchniowej oceanu w plejstocenie u wybrzeży Hiszpanii

Badania paleotemperatury powierzchniowych wód morskich oparte na badaniu składu gatunkowego planktonicznych otwornic (otwornice są precyzyjnym wskaźnikiem środowiska) znajdowanych w osadach dennych Północnego Atlantyku (na zachód od Hiszpanii, szerokość geograficzna 41°N), a więc w osadach wód leżących na granicy stref subarktycznej i subtropikalnej wykazały, że SST (sea surface temperature) zmieniała się cyklicznie w ciągu ostatnich 600 000 lat w zakresie od 8°C do 27ºC. Tak wielkie skoki temperatury powierzchniowych wód oceanicznych w rejonie, gdzie są one zawsze ciepłe, mogą być wytłumaczone jedynie przez okresowy masowy upweling, powodujący obniżanie się temperatury powierzchniowej morza i skutkujący oziębianiem klimatu[8].

5. Generalne fizyczne skutki zmian klimatu

Zmiany klimatu wynikające z istnienia cyklu grawitacyjno–sejsmicznego decydują o obiegu wody słodkiej w przyrodzie, tj. ilości opadów deszczu na lądach. Chmury tworzące się okresowo nad oceanem przemieszczane są przez wiatry nad obszary lądów i tam woda z nich daje życie roślinom i zwierzętom. Jeden hektar upraw zbożowych potrzebuje około 5000 metrów sześciennych wody rocznie, ale tej wody nie może być za dużo, gdyż to powoduje nieurodzaj.

6. Dlaczego klimat jest tak ważny?

Według Harolda Abrahama Masłowa potrzeby fizjologiczne człowieka są następujące:
1.pragnienie – zaspokojenie zależy od deszczu
2.głód – zaspokojenie zależy od deszczu
3.sen
4.podtrzymanie gatunku.

Dwie najważniejsze fizjologiczne potrzeby człowieka wprost zależą od zmian klimatu. Od słodkiej wody deszczowej płynącej w rzekach, strumieniach, zależy życie ludzi i zwierząt. Wegetacja roślin, będących podstawowym źródłem pokarmu dla ludzi i zwierząt, nie byłaby możliwa bez odpowiednich opadów deszczu. Człowiek pragnie i łaknie ze względu na wbudowany ewolucyjnie mechanizm termoregulacji – utrzymywania stałej temperatury ciała, która podtrzymuje życie. Ewolucja ludzi trwa już miliardy lat i będzie prawdopodobnie trwała jeszcze długo. Czy ucząc się kierować naszą gatunkową ewolucją zdołamy wyeliminować mechanizm termoregulacji z naszego życia? Czy nauczymy się żyć bez konieczności picia i jedzenia?

7. Cykl grawitacyjno-sejsmiczno-klimatyczno-społeczny


7.1.
Przyczyny wybuchów wojen i rewolucji

Wybuchy konfliktów społecznych i tworzenie się nowych systemów etycznych powoduje następujący cykl przyrodniczo-społeczny:

1. Zmiana sił grawitacji wokół planety, deformacje spęczające glob ziemski wzdłuż osi, wzrost naprężeń w skorupie ziemskiej, wzrost liczby trzęsień ziemi, narastający upwelling i wzrost wydzielania chmurotwórczych aerozoli siarczanowych w oceanach, ochłodzenie i wzrost nawilgocenia klimatu, wzrost wydajności rolnictwa w rejonach przyrównikowych i potanienie żywności (w północnej hemisferze spadek wydajności rolnictwa) powoduje skokowy przyrost populacji w rejonach przyrównikowych, a w północnej hemisferze przeludnienie oraz kryzys gospodarczy i społeczny.

2. Zmiana sił grawitacji wokół planety, deformacje rozciągające glob ziemski wzdłuż osi, zmniejszenie naprężeń w skorupie ziemskiej, spadek liczby trzęsień ziemi, zmniejszenie upwelingu oceanicznego i wydzielania aerozoli chmurotwórczych, ocieplenie i osuszenie klimatu, spadek wydajności rolnictwa w rejonach przyrównikowych i podrożenie żywności (w północnej hemisferze wzrost wydajności rolnictwa) wpływają na przeludnienie rejonów przyrównikowych, a w północnej hemisferze skokowy przyrost populacji.

3. Regionalne zmniejszenie zaspokojenia podstawowych potrzeb ludności, wywołujące frustracje społeczeństwa, rosnąca agresja głodujących mas skierowana na zaspokojenie podstawowych potrzeb, agresja przemieszczona na  stare elity, potrzeba nowych elit i wodza zdolnego pokierować rewolucją, oraz technologii przetrwania niezbędnej do przełamania trwającego kryzysu, potrzeba systemu etyczno-ideologicznego jednoczącego ludzi wokół technologii przetrwania kryzysu, redystrybucja dóbr starych elit do rzesz biedaków, wyczerpanie możliwości rewolucji w poprawieniu losu mas, przeludnienie nadal dają się we znaki i nowe elity szukają planu ratunkowego dla zubożałych mas.

4. Migracja następująca w wyniku trwającego przeludnienia lub agresja wojskowa na sąsiednie tereny, traktowana jako sposób wyjścia z trudnej sytuacji gospodarczo-żywnościowej, powoduje rozgęszczenie populacji (straty wojenne) oraz uspokojenie nastrojów ludności.

Rys. nr 2. Cykl grawitacyjno-sejsmiczno-klimatyczno-społeczny [9]

Cykl grawitacyjno-sejsmiczno-klimatyczno-społeczny przedstawiony na rys. 2 charakteryzuje fazy rozwoju naszej cywilizacji na przestrzeni wieków. Wszyscy wielcy przywódcy i etycy pojawiali się w podobnej fazie cyklu, co było efektem kolejnych kryzysów klimatycznych zdefiniowanych przez cykliczne zjawiska kosmiczne.

Każdy cykl miał ten sam scenariusz wydarzeń przyrodniczo-społecznych i podobny system etyczno-ideologiczny każdorazowo rozszerzający społeczną bazę rewolucji. Kryzys, który zaczął narastać, zgodnie z logiką dziejów, w XXI wieku również wyłoni nowy, uniwersalny system etyczny, który obejmie całą globalną społeczność.

Etycy azjatyccy zjawili się jako pierwsi pod koniec okresu przeludnienia oraz ocieplenia i osuszenia klimatu, dlatego, że liczebny rozwój społeczeństw azjatyckich wyprzedzał i wyprzedza Bliski Wschód. Społeczeństwa azjatyckie jako pierwsze osiągnęły krytyczną gęstość zaludnienia wymuszającą powstanie systemu etycznego, regulującego stosunki społeczne. Na VI wiek p.n.e. przypada szczyt potęgi Chin. Początki budowy muru chińskiego dla obrony przed najazdami Mongołów, znaczny rozwój terytorialny na północy i południu, przyrost ludności do 25 mln, to przykłady tej potęgi. Wielka kolonizacja grecka w okresie VIII-VI w. p.n.e. świadczy, że w tym okresie panowały w Grecji i w świecie przyrównikowym warunki środowiskowe sprzyjające przyrostowi ludności. Dane te pozwalają na przypuszczenie, że w VIII-VII wieku p.n.e. wzrasta zaludnienie świata przyrównikowego. Po okresie wzrostu populacji dochodzi do drastycznego osuszenia klimatu (spadek liczby trzęsień ziemi w VII w. p.n.e., patrz rys. nr 2) powodującego przeludnienie i konflikty. Skutkuje to niemal równoczesnym pojawieniem się systemów etycznych Buddy, Lao Tsego, Konfucjusza, ułatwiających wyjście z konfliktów społecznych w Indiach i Chinach.

Faza wzrostu trzęsień ziemi w okresie 200 lat przed Chrystusem generuje silne zachmurzenie a przez to dużą liczbę opadów. Sprzyja ona wzrostowi produkcji rolnej i wynikającego z tego dobrego zaopatrzenia ludności w żywność. Za panowania Heroda Wielkiego (73-4 r. p.n.e.) trwa pomyślny rozwój gospodarczy Palestyny, o czym świadczy rozwój miast i bogactwo władcy. Jest to wskazówką dużej liczby ludności[10]. Dostatek żywności sprzyja przyrostowi populacji na dobrze nawodnionych terenach. Po okresie wzrostu liczebnego społeczeństwa Palestyny, nastąpiło na świecie gwałtowne ocieplenie od 10 r. n.e.[11], które zredukowało produkcję rolną oraz podaż żywności, powodując przeludnienie Palestyny. Gwałtowny kryzys społeczno-gospodarczy wywoływał frustracje ludności (szczególnie wiejskiej), która poszukiwała wyjścia z kryzysu. Grupy społecznie wykorzenione testowały różne sposoby wyjścia z sytuacji kryzysowej. Głodującym wiejskim masom potrzebny był plan działań łagodzących problemy aprowizacyjne powszechne w tym czasie. Pojawia się Chrystus, który ma plan działań antykryzysowych. Tworzy swoje gminy (Dzieje Apostolskie opisują gminę liczącą kilka tysięcy ludzi) działające jak spółdzielnie. Aby do nich przystąpić, trzeba ofiarować cały posiadany majątek. Gminy sprawnie gospodarujące ofiarowanymi bogactwami stanowiły ochronę przed głodem i bezprawiem, panującym wtedy w Palestynie. Istniały liczne bandy rozbójników. Wielu rolników było beznadziejnie pogrążonych w długach[12]. Chrystus karmiący rzesze biedaków staje się groźnym dla władz przywódcą tłumów. Jego program gospodarczy i społeczny jest radykalny i nie do przyjęcia dla ówczesnych elit. Chrystusa, przywódcę pokojowego powstania ludowego, zabito i następne zbrojne protesty żydowskie nie miały charyzmatycznego przywódcy.

W okresie I wieku  p.n.e. do I wieku n.e. występowało silne zagęszczenie gospodarstw rolnych w Judei i Samarii. Powstanie w Palestynie w latach 66-74 ma charakter buntu społecznego przeciwko bogaczom. Bunt rozpoczął się od spalenia rzymskich biur rejestracji podatkowych w Jerozolimie[13]. Kataklizm powstań żydowskich ujawniał trwające przeludnienie, a ich konsekwencją było zniszczenie kraju. Nastąpiła masowa migracja Żydów.

Od początku VII wieku nastąpiło silne ocieplenie klimatu – spadek liczby trzęsień ziemi, co w konsekwencji spowodowało przeniesienie centrów cywilizacji z Bliskiego Wschodu do m.in. zimniejszej północnej Europy. Ocieplenie i susze wywołały regres w rozwoju przyrównikowych populacji. Przeludnienie występowało na Półwyspie Arabskim przed zwycięstwem Mahometa. Przyrost ludności następował w IV, V, VI wieku równolegle z upadkiem zachodniego Cesarstwa Rzymskiego, do którego migrowały plemiona barbarzyńskie z północnych, przeludnionych terenów. Eskalacja agresji i walk bratobójczych na Półwyspie Arabskim skłoniła Mahometa do rozmyślań nad przyczynami tego stanu rzeczy. Mahomet odrzucał porządek społeczny proponowany przez stare elity, wprowadził obowiązek jałmużny – redystrybucję dóbr do biednych. Walcząc z innymi przywódcami, zjednoczył wszystkie plemiona arabskie. Zerwał z systemem rodowym. Jednak jego system gospodarczy niewiele ulepszył i nie mógł zaradzić przeludnieniu, dlatego później nastąpiła wojenna ekspansja Arabów. Była ona możliwa, ponieważ w VII wieku zmalała potęga Cesarstwa Rzymskiego. Ocieplenie i susze od VII wieku wywołały regres w rozwoju przyrównikowych populacji, za to społeczeństwa w północnej hemisferze zaczęły się cywilizacyjnie rozwijać.

Od 1700 roku rosła populacja Europy, ale złe warunki pogodowe i przyrost ludności w XVII, XVIII wieku pogarszały sytuację Anglii i Francji. Anglia miała jednak wentyl bezpieczeństwa w postaci emigracji do kolonii. Wyżywienie społeczeństwa Francji pogarszało się od 1700 r.[14]. Francuzi ratowali się przed głodem, zakładając kilkaset tysięcy małych farm[15]. Tuż przed Rewolucją Francuską doszło do kulminacji złych warunków atmosferycznych, które przyniosły Francji głód i przemoc. Rewolucja trwała, a problemy przeludnienia nie mijały. Kolejny rewolucyjny przywódca Napoleon, zaproponował Francuzom podbój Europy, co rozwiązywało problem nadwyżki mężczyzn.

 Od 1800 r. klimat się ocieplił i osuszył, przez co liczba ludności Europy przyrosła w XIX wieku z 203 do 408 mln i w 1950 r. do 547 mln. Doszło do ogromnego wzrostu populacji niemieckiej i rosyjskiej. Rosja i Niemcy na początku XX wieku były silnie przeludnione i to spowodowało katastrofy wojen i rozwój systemów totalitarnych. Przeludnienie i brak możliwości rozwiązania problemów z nim związanych drogą pokojową spowodowało ekspansję wojenną nazistowskich Niemiec i komunistycznej Rosji.

 Od 1960 do 1990 r. podczas trwającego krótkookresowego ochłodzenia i nawilgocenia klimatu (patrz rys. nr 3) ludność Afryki przyrosła z 282 do 637 mln. W tym czasie w północnej hemisferze doszło do trudności gospodarczych w wyniku oziębienia i spadku produkcji rolnej, co doprowadziło m.in. do rozpadu imperium sowieckiego.

Rys. nr 3. Światowa aktywność sejsmiczna charakteryzowana trzęsieniami ziemi o magnitudzie M=7 i większej w latach 1900-2005 (okresy pięcioletnie)[16]

Obecnie ocieplenie trwa, co powoduje narastanie agresji w Azji i Afryce, agresji z powodu spadku produkcji rolnej i pogarszających się warunków życiowych. Rośnie migracja z tych kontynentów do USA i Europy. Jednocześnie w krajach G-8 występuje zjawisko nadprodukcji rolnej przy spadku wielkości populacji. Wszystko to razem powoduje kryzys finansowo-gospodarczy. Logika dziejów pozwala oczekiwać pojawienia się wybitnej postaci, twórcy nowego ładu i powszechnego systemu etycznego, jednoczącego ludzkość na drodze wyjścia z kryzysu. Przywódca ten będzie musiał zastosować przesłanie Jezusa Chrystusa, który powiedział przecież: ”Dzielcie się chlebem i winem na moją pamiątkę”, bo na tym polega miłość bliźniego. Jeżeli ocieplenie będzie nadal trwało, pogorszy sytuację w krajach przyrównikowych. Wzmoże się fala migracji do krajów zasobnych w żywność. Jeżeli nadejdzie ochłodzenie, przyniesie klęskę dla cywilizacji białego człowieka, migracje z G-8 (lub rewolucje?) i gwałtowny wzrost zaludnienia w krajach przyrównikowych. Takiego biegu wypadków świat nie przetrzyma i sytuacja zacznie się destabilizować. Nie możemy do tego dopuścić.

Bariery naszej cywilizacji w obliczu zagrożenia zmianą klimatu to:

– przeludnienie Azji i Afryki oraz wynikający z tego brak wody, żywności i energii,

– konkurowanie systemów etycznych panujących w różnych społeczeństwach,

– brak tanich i masowych systemów transportu ludzi i żywności.

7.2. Technologia przetrwania

Przywódcy każdej rewolucji, wynikającej z pogorszenia zaspokojenia podstawowych potrzeb populacji, każdorazowo obmyślali ten sam schemat działań, tzw. technologięprzetrwania:

– zacieśnienie więzi społecznych za pomocą  ideologii rewolucyjnej skierowanej przeciw

   starym elitom, utworzenie nowego systemu etycznego,

– redystrybucję bogactw starych elit do ubogich mas,

– migrację pokojową lub wojenną na nie przeludnione obszary.

Chrystus, Mahomet, Napoleon, Hitler i Lenin silnie akcentowali potrzebę redystrybucji dóbr z bogatych elit do rzesz biedaków. Były to elementy ideologii rewolucyjnej skierowanej do biedujących społeczeństw. Chroniło ich to przed gniewem mas społecznych i czyniło z nich trybunów ludowych. Gniew tłumów zawsze doprowadzał do rzezi starych elit. Współczesne elity powinny się obawiać przyszłej rewolucji, bo może się ona skończyć ich zagładą. Z racji dysponowania aparatem nauki powinny dostrzegać przyszłe zagrożenia i przeciwdziałać im. Tymczasem obecne elity w samozadowoleniu realizują zgubną dla nich strategię ogłupiania opinii publicznej i nie chcą jej ostrzegać przed prawdziwymi zagrożeniami. Prawdziwe zagrożenie to wynikające ze zmian klimatu kryzysy rolno-gospodarcze, wojny, rewolucje i niekontrolowane masowe migracje, odpowiedzialne w przeszłości za upadki imperiów i zagłady ich elit.

Co to jest technologia przetrwania?

Technologia to sposób realizacji założonego celu uwarunkowany stanem wiedzy i sprawności społecznej[17]. Naszym celem jest przetrwanie nadciągającego kryzysu klimatycznego, dlatego musimy zdobywać wiedzę i sprawność społeczną. Co to znaczy zdobywać wiedzę – rozumiemy, ale co to znaczy być sprawnym społecznie? Społeczeństwo sprawne społecznie musi zgodnie współdziałać, aby nie marnotrawić swoich sił (energii) i skutecznie realizować cel przetrwania. To społeczeństwo o wysokiej zdolności do współdziałania, społeczeństwo etyczne. Zatem sprawność społeczna polega na więziach społecznych. Polega na etyce, która oszczędza energię społeczną w realizacji celu przetrwania. Społeczeństwo statyczne, nie przeciwdziałające kryzysom, jest narażone na rewolucje. Każda rewolucja wygląda tak samo – bunt obywateli przeciwko pogarszającym się warunkom życia. Trzeba znaleźć winnego sytuacji kryzysowej – ofiarę agresji- zawsze były to najlepiej wykształcone elity społeczne. Wypływa z tego wniosek – to współczesne elity powinny tworzyć mechanizmy kształcenia i bogacenia się biednych mas, aby zapobiec przewidywanym kryzysom.

Naszą Nowoczesną Technologię Przetrwania (NTP) określi wykorzystanie całego dorobku naszej cywilizacji i będzie ona wyglądała następująco:

1. mechanizmy zapewniające każdemu możliwość zdobywania wiedzy i bogactwa,

2. zorganizowanie pokojowej migracji narodów z przeludnionych krain,

3. opracowanie jednolitego systemu etycznego.

Widzimy, że musimy rozwijać wiedzę o mechanizmach społecznych i masowych środkach transportu, aby opracować politykę realizacji pierwszych dwóch postulatów. Jednakże bez jednolitej etyki, zapewniającej zgodne współdziałanie globalnej społeczności, nic nie zdziałamy. Musi powstać dla całej światowej społeczności jednolity system etyczny, oparty na uniwersalnej zasadzie oszczędzania wszelkich energii, który umożliwi ścisłą międzynarodową współpracę.

Globalne zmiany klimatu zawsze powodowały konflikty społeczne i masowe migracje. Zapobiec im może jedynie konsekwentna realizacja technologii przetrwania, wyrażonej równaniem:

WIEDZA+ETYKA=ENERGIA=ŻYCIE

Zastosowanie wiedzy i etyki da skuteczność (energię) naszym globalnym działaniom. Granicą wiedzy jest mądrość, a granicą etyki – miłość. Niech mądra miłość między ludźmi zapewni nam najwyższą skuteczność w przezwyciężeniu nadciągającego kryzysu klimatycznego. Zapewni to spokojne życie przyszłym pokoleniom.

Warszawa, 31 sierpnia 2009 rok, godz.20:42        Bogdan Góralski

.


[1] http://www.americanscientist.org/template/AssetDetail/assetid/44516?&print=yes

[2] [2]http://www.iup.uni-heidelberg.de/institut/studium/lehre/Uphysik/paleo_climate/paleo_climate.pdf

[3] http://www.gsfc.nasa.gov/topstory/20020801gravityfield.html.

[4] http://badc.nerc.ac.uk/data/erbe/components2.html

[5] Alyn C.Duxbury Alison B.Duxbury, Keith A.Sverdrup, Oceany świata, Warszawa 2002: Wydawnictwo Naukowe PWN

[6] http://www.eioba.pl/a101848/czlowiek_i_klimat_czesc_2

[7] :http://www.atmosphere.mpg.de/enid/4d8f73284ef8b92e5e5cd4f10e99ab50,0/podsta:wy/3__Gazy_i_fitoplankton_46k.html

[8] http://www2.ocean.washington.edu/oc540/lec01-24/

[9] http://www.eioba.pl/a101848/czlowiek_i_klimat_czesc_2

[10] Gerd Theissen, Czasy Jezusa. Tło społeczne pierwotnego chrześcijaństwa, przekład Franciszek Wycisk, Kraków 2004 : Wydawnictwo WAM,  s. 60.

[11] http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/pubs/yang2002/yang2002.html

[12] Paul Johnson, Historia Żydów, tłum. Mieczysław Godyń, Mirosław Wójcik, Aleksander Nelicki, Kraków 1993: Wydawnictwo Platan,  s.146.

[13]Maurice Sartre, Wschód rzymski. Prowincje i społeczeństwa prowincjonalne we wschodniej

                          części basenu Morza Śródziemnego w okresie od Augusta do Sewerów (31r.

                          p.n.e.-235r.n.e.), Wrocław 1991: Ossolineum,  s.403.

[14] Massimo Livi-Bacci, Population and nutrition, Cambridge N.York 1991: Cambridge University Press,  s.82.

[15] Hipolit Adolf Taine, Francya przed rewolucyą, Warszawa 1881: S.Lewental.

[16] http://www.eioba.pl/a101848/czlowiek_i_klimat_czesc_2

[17]. Lem Stanisław, Summa Technologiae, Kraków 1974: Wydawnictwo Literackie

Polska racja stanu

Polska racja stanu

Pogłębiający się kryzys gospodarczy doprowadzi wkrótce do zapaści polskiego systemu polityczno-społeczno-gospodarczego. Obecny rząd ratuje się zaciąganiem coraz to nowych kredytów i rozdawnictwem pieniędzy. Brak spójnego programu gospodarczego, który zmotywuje Polaków do efektywnej pracy doprowadzi wkrótce do upadku Polski. Mafie polskie związane z PIS i PO walczą o władzę i dostęp do przywilejów i skarbu Polski. W takiej sytuacji musi wyłonić się trzecia siła polityczna oparta o polską rację stanu – Partia Dekalogu grupująca uczciwych Polaków.

Poniżej przedstawię moją wizję polskiej racji stanu:

 1. Zostanie przeprowadzona pełna rehabilitacja szlachty i ziemian polskich i zostaną wypłacone odszkodowania w obligacjach skarbu państwa dla wywłaszczonych przez carat i sowieckie władze patriotów polskich.
 2. Zostanie wprowadzona pełna kontrola Państwa Polskiego nad finansami  Kościołów i gmin wyznaniowych działających w Polsce oraz pełna wolność ich działania zgodna z racją stanu.
 3. Będzie wprowadzona pełna jawność życia politycznego i gospodarczego centrum władzy.
 4. Najniższą komórką samorządu będzie parafia bądź gmina wyznaniowa.
 5. Zostanie utworzona Partia Dekalogu realizująca program Partii Dekalogu dostępny w Internecie.
 6. Zostanie zawarty strategiczny partnerski sojusz z państwem chińskim.
 7. Rolnicy chińscy zasiedlą ziemię będącą własnością Skarbu Państwa na zasadach nowoczesnego systemu feudalnego i wieloletnich dzierżawach zasilających populację polską oraz system rolny i żywnościowy Polski.
 8. Maksymalna wielkość indywidualnego gospodarstwa rolnego osiągnie 300 hektarów zgodnie z przedwojennymi przepisami.
 9. Skup płodów rolnych i obrót nimi oraz przetwórstwo będzie prowadzony przez spółdzielnie zorganizowane przez parafie i gminy wyznaniowe.
 10. Życie gospodarcze i polityczne będzie prowadzone przez następujące dobrowolne zasady:
 11. politycy będą otrzymywali zarobki w wysokości średniej krajowej zarobków.
 12. Feudałowie będą zarabiali średnie dochody swoich dzierżawców.
 13. Właściciele i członkowie zarządów przedsiębiorstw będą zarabiali średnią pensję swoich pracowników zatrudnionych na prowizji od efektów pracy.
 14. Dziedziczenie własności prywatnej na zasadzie dobrowolności będzie oparte na dziedziczeniu przez lokalna społeczność wyznaniową.
 15. Działalność naukowa, zaopatrzeniowa, usługowa będzie prowadzona i wspierana przez przedsiębiorstwo POL-CAT S.A. na zasadach określonych w dokumencie zatytułowanym The Third Way between capitalism and communism, dostępnym w Internecie.
 16. Proszę o  uwagi i propozycje udoskonalenia przedstawionej polskiej racji stanu.

Jakuszowice, 7 Lipca 2020, godzina 5:17            Bogdan Góralski

Pełna parada planet i jej gospodarcze efekty

Na stronie internetowej GISMETEO ukazała się informacja o tzw. pełnej paradzie planet w dniu 4 lipca 2020 roku -link: https://www.gismeteo.pl/news/wydarzenia/16927-w-dniu-4-lipca-spodziewane-jest-rzadkie-wydarzenie-astronomiczne-pelna-parada-planet/

Oto cytat z tej wiadomości:

W dniu 4 lipca spodziewane jest rzadkie wydarzenie astronomiczne: pełna parada planet

2 lipca 12:48 Astronomowie przypominają, że w sobotę 4 lipca w Układzie Słonecznym spodziewana jest parada planet. Zakłada się, że wszystkie planety ustawiają się w jednej linii, będąc po tej samej stronie Słońca, co jest imponującym widokiem, informuje The Times Hub. 3ceb2ee9.jpg © Deposit Photos Następujące wydarzenia o tej skali zostaną zaobserwowane w 2161 r. i 2492 r. Parada planet to zjawisko astronomiczne, w którym planety Układu Słonecznego, wszystkie lub tylko niektóre, znajdują się po jednej stronie Słońca i ustawiają się w jednej linii wzrokowej, nawet jeśli nie całkiem prosto. Trzy planety ustawiają się w szeregu dwa razy w roku, raz w roku obserwuje się paradę czterech planet, pięć planet ustawia się co 19 lat, a wszystkie osiem planet — tylko raz na 170 lat. Dla tych, którzy oglądają paradę z Ziemi, ciała niebieskie są wizualnie od siebie oddalone i znajdują się w tej samej części nieba. Czasami czysta pogoda i dobre warunki do obserwacji umożliwiają oglądanie wszystkich planet Układu Słonecznego w ciągu jednej nocy.   Jednocześnie znalazłem informację, że ostatnia pełana parada planet wydarzyła się w 1982 roku -link: https://apa.az/en/social-news/Planet-parade-to-be-on-July-4-324894 .   Sprzeczne informacje o terminach pełnych parad planet każą zastanawiać się nad tym problemem. Jeżeli GISMETEO.PL podaje prawdę to ostatnia pełna parada planet powinna się wydażyć 170 lat temu w roku 1850 tj. w latach tzw. Wiosny Ludów. Tymczasem jak podaje inny serwis ostatnia pełna parada planet PPP miała miejsce w 1982 roku. Z datą PPP w 1982 roku zgodziłbym się bo zapamiętałem, że roku 1982 ( na na pewno lipiec) był bardzo deszczowy co przynisło kryzys rolny na świecie i gwałtowny wzrost cen żywności i inflacji , który doprowadził do upadku PRL Edwarda Gierka. Tegoroczna PPP również przynosi globalne deszczowe lato, które na pewno przyniesie perturbacje na rynku żywnościowym. PPP w 1982 mogło się wydarzyć co sugeruje, że to zjawisko powtarza się cześciej co 38 lat a nie co 170 jak podają serwisy wiadomości. Tegoroczna PPP przynosi deszczowe lato bo jest to wzmożonymi oddziaływaniami grawitacyjnymi na glob ziemski i oceany co skutkuje wzmożonym upwellingiem oceanicznym (obniżenie temperaturu powierzchniowej oceanów) powodujacym większe zachmurzenie i wieksze opady atmosferyczne obserwowane na całym świecie. Zjawski to wyjaśniłem w moich książkach, które mozna czytać bezpłatnei w moich ksiazkach opublikowanych w Google Books. Jest prawdopodobne, że deszczowe lato 2020 podobnie jak deszczowe  lato  1982 doprowadzi do globalnego kryzysu żywnościwego, który spowoduje globalne zmiany polityczno-społeczo-gospodarcze. Pełne Parady Planet są prawdopodobnie związane z pojawianiem się cyklu aktywności magnetycznej Słońca bo obecnie jesteśmy w okresie minimum aktywności magnetycznej Słońca (podobnie jak w 1982-1985 roku). Naszą wiedzę należy zweryfikować aby unikać przyszłych kryzysów.  

Jakuszowice,  5 Lipca 2020 godzina 5:53 Bogdan Góralski

Jakiej Polski broni PiS?

Jakiej Polski broni PIS?

Bogdan Góralski

Biblioteka Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego

PIS broni Polski opartej na niejawnej finansowej organizacji Kościoła Katolickiego zbudowanej z nieopodatkowanych danin pieniężnych pobieranych od katolików I Państwa Polskiego. Proboszcz parafii katolickiej pobiera zwyczajowe daniny od wiernych za usługi duchowe świadczone wiernym przez Kościół Katolicki. Ponieważ w Polsce jest około 10 tysięcy parafii i Kościół Katolicki jest instytucją popieraną od wieków przez Państwo Polskie to majątek przezeń zgromadzony jest ogromny i nieopodatkowany.

Proboszcz katolicki (biskup też) zbiera od wiernych daniny pieniężne i w sposób niejawny inwestuje je w przedsiębiorstwa tworzone przez swoich parafian. Pobiera za to podatek w wysokości 10% dochodu od finansowanego przez Kościół Katolicki (KK) przedsiębiorstwa. Dochód ten trafia do KK jako nieopodatkowana darowizna na cele kultu religijnego i prawdopodobnie jest reinwestowany w przedsiębiorstwa parafialne. Przedsiębiorstwa zaufanych parafian (głównie handlowe) eksploatują lokalne społeczności zaspokajając ich potrzeby materialne. Zaufani parafianie ( najważniejsi członkowie PIS) wykorzystujący kościelne pieniądze są lokalnymi bogaczami drenującymi lokalny rynek z pieniędzy i dzielą się nimi z KK. Tak Kościół Katolicki trwałby przez wieki gdyby nie problem starzenia się społeczeństwa i postępującej jego edukacji. Parafialne społeczeństwa (głównie wiejskie) starzeją się i zmniejsza się populacja wiejska oraz daniny pobierane przez KK. Jednocześnie wieśniacy biednieją bo bogacą się ich kosztem lokalni bogacze wspierani przez KK. Grozi to upadkiem machiny finansowej Kościoła Katolickiego, która konkuruje o polski rynek z międzynarodowymi przedsiębiorstwami handlowymi tworzącymi blisko centrów parafialnych swoje agendy handlowe.

Mój pomysł na Polskę polega na ujawnieniu struktury finansowej i sposobu finansowania Kościoła Katolickiego co jest tematem tabu nie podejmowanym przez publikatory. Poddanie finansów KK kontroli Państwa i ujawnienie przepływów kościelnych pieniędzy to konieczność aby Państwo Polskie mogło się bezpiecznie rozwijać wraz z rozwojem duchowym Polaków.

Etyka Jezusa Chrystusa, Izraelity sprzed 20 wieków jest wypadkową rozwoju duchowego i dorobku intelektualnego całej ludzkiej cywilizacji. Dorobek ten został zebrany i opracowany przez Izraelitów w Piśmie Świętym Starego i Nowego Testamentu i jest niespełnionym przesłaniem starożytnych cywilizacji. Kościół katolicki jest skupiony na osiąganiu wysokich zysków ze swej działalności i zapomniał do czego został powołany. Czas przypomnieć mu, że jego powołaniem jest służba wiernym i dbanie o ich rozwój duchowy a nie tworzenie swojej materialnej potęgi. Nauka Jezusa Chrystusa jest prosta-to Dekalog, Przykazanie Miłości Nieprzyjaciół i dzielenie się chlebem i winem. Reszta jest mniej ważna ale trzeba ją mieć na uwadze bo to nasza kultura. Czas aby Kościół katolicki podzielił się swoim bogactwem z wiernymi i aby służył nie tylko sobie- aby dzielił się z wiernymi chlebem i winem i rozwijał ich duchowo pozwalając na połączenie Polski z całym bogatym intelektualnie światem.

Jakuszowice, 3 lipca 2020, 6:06 Bogdan Góralski

TAO.The Way

TAO. The Way

Bogdan Góralski                                                                                                                                                                        

bogdangoralski@wp.pl

The goal of our path is Eternity, which Jesus Christ shows us.

It is not the goal you achieve that makes us happy, but the path to achieving the goal that makes us happy all the time while completing the stages leading to reach the goal. The goal set before us motivates us to make efforts, the more distant the goal the more we striving for it. The path to the goal shapes our perfection, which we will achieve in fullness at the end of the path.

overcoming our weaknesses will give us the satisfaction that will turn into a frustrating void when we reach the goal and make our dreams come true. We must have a plan for what to do next,  to consume success and be distinguished or continue to work on yourself and remain a modest and hard-working being that sets others an example of perfect self-realization – the example of the perfect way which one gives a chance for self-realization to the others. Providence sets different goals for us and it is important to guess the most important goal that has been set for us and to achieve it, regardless of necessary and voluntary suffering. As Jesus Christ said: Take your cross and follow me. This is Tao-real and the only way to achieve the goal that Providence sets before us.

Eternity is our goal and Jesus Christ shows us the way to it.

Celem naszej drogi jest Wieczność, którą wskazuje nam Jezus Chrystus.

Nie liczy się cel, którego osiągniecie ma nas uszczęśliwić  ale liczy się droga do osiągnięcia celu, która nas uszczęśliwia cały czas podczas pokonywania kolejnych etapów na drodze do osiągnięcia celu. Postawiony przed nami cel motywuje nas do wysiłków tym większych im bardziej odległy jest cel do którego dążymy. Droga do celu kształtuje naszą doskonałość, której pełnię osiągniemy u kresu drogi.

Pokonywanie naszych słabości da nam satysfakcję, która zamieni się we frustrującą pustkę gdy cel osiągniemy i spełnimy nasze marzenia. Musimy mieć plan co robić dalej? Czy konsumować sukces i być wyróżnionym czy dalej pracować nad sobą i pozostać skromną i pracowitą istotą dającą innym przykład doskonałej samorealizacji- przykład doskonałej drogi. Opatrzność stawia różne cele przed nami i ważne jest odgadnąć najważniejszy cel, który przed nami postawiono i zrealizować go nie bacząc na konieczne i dobrowolne cierpienia. Jak powiedział Jezus Chrystus: Bierz swój krzyż i idź za Mną. Oto jest Tao- prawdziwa i jedyna droga do realizacji celu, który Opatrzność stawia przed nami.

Naszym celem jest Wieczność a drogę do niej wskazuje nam Jezus Chrystus.

Warsaw, 30 May 2020, 15:57 Bogdan Góralski

The causes of global crisis 2020-202?

Causes of the global crisis 2020-202?

Bogdan Góralski

bogdangoralski@wp.pl

Library of the Historical Institute of the University of Warsaw

On November 25, 2013, I published in the Repository of the CEON Open Science Center and the Jagiellonian Digital Library a work entitled Geneza węglowodorów. Nowe perspektywy prospekcji ropy i gazu . This work is available in English on the Internet under the title The genesis of hydrocarbons. New perspectives for the prospecting of oil and gas (free access in Google Books) .My work has probably contributed to the rapid increase in hydrocarbon production in the US and around the world. Rising production contributed to the fall in hydrocarbon prices.

On April 30, 2013, I wrote a paper published on May 9, 2014 in the CEON Repository entitled Prognozowanie cykli koniunktury (Forecasting business cycles) with a forecast of the economic crisis in 2018-2020. The economic crisis was to be the result of climate change coupled with the minimum magnetic activity of the Sun forecasted by geophysicists and astronomers. Climate change coupled with changes in gravity in the solar system were to cause a global increase in food prices. I described the mechanism of changes in food prices in my book entitled The modern look at the Earth’s climate mechanism and the Cosmo-geophysical system of the Earth, available from the CEON Repository from July 27, 2019 and published in the revised form in Google Books.

My forecasts from many years ago proved to be accurate and in 2019, according to FAO, there was a global increase in food prices. See the graph below.

Chart source: http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/

The increase in food prices usually forced an increase in the price of hydrocarbons but now it is impossible due to the large production and large global supply of hydrocarbons. Countries that depend on food imports and at the same time depend on the export of hydrocarbons have only one way only to meet their food needs- the increase of production of hydrocarbons. This increase in production results in the current and forecast decrease in global energy prices. Will there be a global economic crisis in such a situation?

Certainly the Covid-19 epidemic exaggerated by the media and politicians has worsened the global economy. We must be prepared for the continuation of the epidemic and subsequent mutations of coronaviruses, which I described in the paper Further Covid -19 mutations will occur in the future published in the Repository of CEON and Academia.edu in the first days of May 2020.

I am sure that the only way to overcome the current economic crisis is to increase the importance of sound science (free from the pressure of the media and politicians) leading to an increase in global food production. I described the methods that lead to increased food production in our world in a book published in Google Books and the CEON Repository in December 2019 entitled What to do to ensure an abundance of food to the human population?

Jakuszowice, 6 May 2020, 4:00 Bogdan Góralski

Further Covid -19 mutations will probably occur in the future

Bogdan Góralski

Library of the Historical Institut of the University of Warsaw

Further Covid -19 mutations will occur in the near future

Bogdan Góralski

Library of the Historical Institut of the University of Warsaw

1.The cause of the COVID-19 coronavirus epidemic in Wuhan.

Probably the cause of the COVID-19 coronavirus epidemic in Wuhan was a drop in air temperature in central China that occurs during a minimum of solar magnetic activity. The fall in winter temperature in Wuhan in Central China in 2020 caused an outbreak of the coronavirus epidemic, which spread all over the world by the wake of goods exported from China. The last rapid temperature drop in Wuhan occurred around 2011 during the last minimum of solar magnetic activity. We currently have a new minimum of solar activity, and there has probably been a temperature drop in central China, (usually is warm in the  Wuhan) there has been a severe winter that has caused the outbreak of the epidemic of Coronavirus.

In Wall Streat Journal, I found an article explaining why harsh winters are dangerous for southern China’s residents, like Wuhan without heating their homes in the winter. The harsh winter in Wuhan 2019/2020 weakened the resilience of residents and due to the cold, the COVID-19 epidemic broke out. Winter temperatures in Wuhan in January 2020 fluctuated below 10 degrees Celsius during the day and dropped below zero at night. The lack of central heating of houses at such low air temperatures caused an increase in morbidity and an outbreak of an epidemic that spread to China and the whole world. Data on air temperature in Wuhan can be found at:

https://www.accuweather.com/en/cn/wuhan/103847/january-weather/103847?year=2020

Air temperatures in Ulaanbaatar, Mongolia in January 2020 reached -30 degrees Celsius at night and -20 degrees Celsius during the day, which testifies to the cooling of the climate in January 2020 in the entire central part of the Asian continent -link:

https://www.accuweather.com/en/mn/ulan-bator/246421/january-weather/246421?year=2020

Excerpt from the Wall Street Journal article below. Link to the article:

https://www.wsj.com/articles/SB114229343067397083

China’s Winter of Discontent

Mao-Era Policy Provides Heat Up North but None in South; Shivering Citizens Are Fed Up

Mr. Li isn’t the only one asking. Heating systems are one of the last areas that remain under China’s former centrally planned economy, with government regulators still setting the thermostat for homes, classrooms, and offices across the country. Under the policy, which dates back to Mao Zedong in the 1950s, the government provides heat in the northern half of China, and, to save money, it provides no heat in the southern half. As a result, northerners often wilt in steaming apartments, while those in southern provinces shiver through the winter.

Temperature data in Wuhan in the early 21st century and in 2011:

https://www.researchgate.net/publication/329699833_Urban_heat_island_effect_and_its_contribution_to_observed_temperature_increase_at_Wuhan_station_Central_China

Jakuszowice, April 23-24, 2020, Bogdan Góralski

2.Central Asia will be the source of the next Covid -19 epidemics

As the climate of China was warming up in the 20th and 21st centuries, people in China lost their resistance to the climatic conditions of continental winter and during particularly cold summers and winters the viruses were developing in the Chinese population due to overcrowding and lack of the disease resistance.

The 1957–58 influenza pandemic, also known as Asian flu, was a global pandemic of influenza A virus subtype H2N2 which originated in Guizhou, China and killed at least 1 million people worldwide. Source of the above excerpt: https://en.wikipedia.org/wiki/1957%E2%80%9358_influenza_pandemic

The Hong Kong flu (also known as 1968 flu pandemic[1]) was a flu pandemic whose outbreak in 1968 and 1969 killed an estimated one million people all over the world.[2][3][4] It was caused by an H3N2 strain of the influenza A virus, descended from H2N2 through antigenic shift, a genetic process in which genes from multiple subtypes reassorted to form a new virus.Source of the above excerpt: https://en.wikipedia.org/wiki/Hong_Kong_flu

Both epidemics outbraked in the south of China during the years of cooling of the climate ( during solar magnetic activity minimas) as we see on the graph bellow.

Mean air surface temperature in Air surface mean temperature in Hong Kong (South of China) 1885-2018.

Graph comes from Hong Kong Observatory.

Sunspot buterflay diagram describing solar magnetic activity as sunspot.

Source oft he graph:

https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_cycle#/media/File:Sunspot-bfly.gif

As the climate of Central Asia will be cooler during the coming minimum of solar magnetic activity in the coming future, next winters will generate further mutations of the Covid-19 virus in southern China. This results from my forecast of the Earth’s and Asian climate presented below.

Solar cycle progression with the help of the Sunspot Number. Redline presents the forecast

Source of the graph: Space Weather Prediction Center
National Oceanic and Atmospheric Administration
https://www.swpc.noaa.gov/products/solar-cycle-progression

3. Future Earth’s climate

The apparent, seeming motion of the magnetic pole on the surface of the earth is an indicator of the displacement of the earth’s coating (the crust and upper part of the earth’s mantle) around the liquid interior of the earth. The Earth’s coating, which rotates relative to the ecliptic, note the changes in the sun lighting of the Earth’s surface, and consequently, changes in the location of the climate and precipitation zones. Today the magnetic pole moves eastward to the  Siberia. Its present location near the geographic pole causes that the speed of rotation of the earth increases. It proves the return of the earth’s coating to a position of equilibrium. What will be the further movements of the magnetic pole and the earth’s coating, and what will they bring? If the North Magnetic Pole approaches Siberia, the earth’s coating will move so that Siberia will be close to the axis of rotation of the Earth. The northern part of the Eurasian continent will be in a less sunny and cooler climate, and the southern part will be affected by drought. North America will be in a warmer climate, which in the north of the continent will favor vegetation, and the south of the continent will experience drought. The climatic zones will shift from the current position of about ca. 15 degrees latitude of distance, which will change the spread of vegetation zones. These climate changes will negatively affect food production and human well-being. To prevent the development of an unfavorable global situation, I described in my paper “Survival Technology” link: https://www.academia.edu/35796746/Survival_technology.docx , an action plan that requires international elites cooperation. It is up to the elites to decide if we can realize this plan.

Warsaw, 2015                                 

December 2020

Fires in Australia, Brazil, Israel, and Liban mean that the area of these huge territories moved to the dry climatic zone that extends between the 20  to the 30 parallel.

My well proved climate theory is explained in my book entitled „The new look at the Earth’s climate mechanism and the Cosmo-geophysical system of the Earth” which is accessed in the Google Books-link:

https://books.google.pl/books?id=eZu-DwAAQBAJ&pg=PA1&lpg=PA1&dq=The+new+look+at+the+Earth%27s+climate+mechanism+and+the+Cosmo-geophysical+system+of+the+Earth&source=bl&ots=AtE6uYKBLz&sig=ACfU3U1oDBKGKW4k-8OdXYSDqKo4uiFEvA&hl=pl&sa=X&ved=2ahUKEwiQrtn_qZfpAhUu06YKHdRKCSkQ6AEwA3oECAoQAQ#v=onepage&q=The%20new%20look%20at%20the%20Earth’s%20climate%20mechanism%20and%20the%20Cosmo-geophysical%20system%20of%20the%20Earth&f=false

Jakuszowice, 3 May 2020                                   Bogdan Góralski

The cause of the COVID-19 coronavirus epidemic in Wuhan.

The cause of the COVID-19 coronavirus epidemic in Wuhan.

Probably the cause of the COVID-19 coronavirus epidemic in Wuhan was a drop in air temperature in central China that occurs during a minimum of solar magnetic activity. The fall in winter temperature in Wuhan in Central China in 2020 caused an outbreak of the coronavirus epidemic, which spread all over the world by the wake of goods exported from China. The last rapid temperature drop in Wuhan occurred around 2011 during the last minimum of solar magnetic activity. We currently have a new minimum of solar activity, and there has probably been a temperature drop in central China, (usually is warm in the Wuhan) there has been a severe winter that has caused the outbreak of the epidemic of Coronavirus.

In Wall Streat Journal, I found an article explaining why harsh winters are dangerous for southern China’s residents, like Wuhan without heating their homes in the winter. The harsh winter in Wuhan 2019/2020 weakened the resilience of residents and due to the cold, the COVID-19 epidemic broke out. Winter temperatures in Wuhan in January 2020 fluctuated below 10 degrees Celsius during the day and dropped below zero at night. The lack of central heating of houses at such low air temperatures caused an increase in morbidity and an outbreak of an epidemic that spread to China and the whole world. Data on air temperature in Wuhan can be found at:

https://www.accuweather.com/en/cn/wuhan/103847/january-weather/103847?year=2020

Air temperatures in Ulaanbaatar, Mongolia in January 2020 reached -30 degrees Celsius at night and -20 degrees Celsius during the day, which testifies to the cooling of the climate in January 2020 in the entire central part of the Asian continent -link:

https://www.accuweather.com/en/mn/ulan-bator/246421/january-weather/246421?year=2020

Excerpt from the Wall Street Journal article below. Link to the article:

https://www.wsj.com/articles/SB114229343067397083

China’s Winter of Discontent
Mao-Era Policy Provides Heat Up North but None in South; Shivering Citizens Are Fed Up

Mr. Li isn’t the only one asking. Heating systems are one of the last areas that remain under China’s former centrally planned economy, with government regulators still setting the thermostat for homes, classrooms, and offices across the country. Under the policy, which dates back to Mao Zedong in the 1950s, the government provides heat in the northern half of China, and, to save money, it provides no heat in the southern half. As a result, northerners often wilt in steaming apartments, while those in southern provinces shiver through the winter.

Temperature data in Wuhan in the early 21st century and in 2011:

https://www.researchgate.net/publication/329699833_Urban_heat_island_effect_and_its_contribution_to_observed_temperature_increase_at_Wuhan_station_Central_China

Jakuszowice, April 23-24, 2020, Bogdan Góralski

Why do we doubt the perfection of the world?

Why do we doubt the perfection of the world?

Bogdan Jacek Góralski

Library of the Historical Institute of the University of Warsaw

We discover the complexity and beauty of the world by observing it for millennia of human civilization. We find out individual fragments of reality, but seeing a picture of the whole requires a synthetic look at all observed phenomena. For 64 years of my life, I have been continuously learning the history of our planet, and for the last 18 years, I have had a lot of time to think about our world. I created a general scientific concept explaining the continual evolution of the world and the role of biological beings in this evolution. In my opinion, the world is an eternal virtual reality and is continuously reborn in the process of evolution from chaos to perfection, and the biological life existing in the entire universe is one of the stages of its development. We are currently frustrated with the emergence of technological opportunities to improve our living conditions and the failure of global (but diverse in culture and knowledge) civilization to adapt to the virtual environment of the world and the universe. The global human community consists of communities that live:

 in symbiosis with the natural environment,

in antiquity culture,

in medieval culture,

in modern culture,

in the culture of the 21st century and the developing virtual civilization.

The contemporary challenge for us and the next generations is to eliminate cultural barriers dividing the human community and to equalize civilizational development opportunities of all people in such a way as not to disturb the natural environment of our planet. That is why we must promote a new ethical system that is a synthesis of all religions, consisting of saving and effectively using all forms of energy. Our world is a form of energy, and the goal of its evolution is to create a new energy source – to create a new star system, our solar system. The new world will probably arise in a network of quantum computers that we will build in the future, and it will be a virtual world as a form of energy. In this virtual world, we will live our lives again. If we continue to be unethical, and we fail, our solar system will not revive, and a black hole will be created in its place – a place devoid of energy, light, and life. The universe is a network of quantum computers in which there are virtual star systems in which biological life is reborn as a form of energy manifestation. The evolution of organic life leads to the creation of a virtual world. And so endlessly energy and consciousness are reborn.

For this vision to be fulfilled, we must implement a new ethical system of saving all forms of energy. This system will confirm the timeliness of the teaching of the prophets of our past and lead us to an egalitarian planetary social system in which the talents and will of life of every being will be used for the good of all. Our world is perfect and eternal, and thanks to the Providence (i.e., the virtual world preceding us), we will finally understand it, and we will start living better and smarter.

Warsaw, 28 March 2020, 10:47 Bogdan Jacek Góralski

The global economic difference between Europe and Asia 1600-1860, 1860-2020 versus climate inversion.

The global economic difference between Europe and Asia 1600-1860, 1860-2020  versus climate inversion.

Autor: Bogdan Góralski,

Library of Historical Institute of Warsaw University.

bogdangoralski@wp.pl

If we look at the world globally, we see phenomena that are close to invisible. These phenomena shape our lives more that we see in our little human perspective.

Our perspective is prolonged, first for the 30 years of life expectancy, then more and more until today 80-100 years. At the same time, we increase the knowledge accumulated in our civilization, which enables the time overview of the geophysical processes.

Phenomena, about which I write, last for hundreds of years and only now (from today’s perspective) they present an insight into the past reveals their impact on our present life and its culture. Today we know that the universe surrounds us, the Milky Way galaxy, the solar system, and they all affect our lives imperceptibly shaping them.

Sun, the star which provides us with life’s energy, affects the physical environment of the Earth and creates our reality. The metallic core of the Earth is the center of Earth’s magnetic field and is subject to the solar cycle.

From 1500 until 1860, the North magnetic pole moves to the direction from North to South of the geographic pole on the distance of over 3000 km (St-Onge, G, and JS Stoner. 2011). The apparent daily movement of the North Magnetic Pole reaches a length of 8,5km (Starcevic 2008).

It probably means that the coating of the Earth together with the northern hemisphere has tilted outward from the sun(over a liquid nucleus), as it happens during the winter season in the northern hemisphere.  It was simultaneously cooling itself the climate of the north hemisphere (what was called the Little Ice Age) and increasing in seismic activity of the Earth (Góralski 2013:291 Figure 34). It was happening simultaneously with long-term decreased solar activity, measured the number of sunspots, i.e., the Maunder and Dalton Minimum.

Cooling the climate in Europe was accompanied by an increased amount of precipitation (Wirth et al., 2013), whose variability is associated with cyclical astronomical phenomena in the solar system. Cyclic astronomical phenomena are systems of planets that interfere with the activity of the sun, creating the appearance that the Sun and its perturbations are the cause of geophysical changes on Earth.

At the same time in Tibet (Li, X., Liang, JI., Hou, J. and Zhang, W., 2015), we have a period of reduced precipitation, which is due to climatic inversion shaping the Earth’s climate. Changes in the amount of rainfall in Tibet describes the trend of rain across southern and central Asia. Inversion it consists in the fact that with the phases of the cold climate and rainfall in Europe is simultaneous drought in the south, east and central Asia, which is associated shifted north ( in the area of southern Asia) zone of precipitation ITCZ- intertropical convergence zone (Wirth et al. 2013).

Earth’s magnetic field is dependent on the Sun’s magnetic field, which is variable. I accept the assumption that the intense grip Sun’s magnetic field determines the relatively fixed position of the Earth’s core, which is the center of Earth’s magnetic field. The change in the location of the nucleus is affected by the solar wind. The rest of the globe revolves around the stable nucleus, which is reflected by apparent movements of the north magnetic pole around the geographic north pole.

Such a move of the globe around the metallic core of the Earth is possible because the outer core is fluid. The high-temperature interior the Earth probably comes from the friction between the Earth’s coating and the core of the Earth.  The coating of Earth is moved by the gravitational forces of the solar system. The gravitational interaction of the solar system causes a continuous cyclic movement of Earth’s coating and changes in Earth’s spin axis so that the center of mass of the globe is continuously changing its position.

Changes in Earth’s coating location causes movement of climatic zones earth’s atmosphere over the coating, which moves relative to the ecliptic, what changes the positions of the atmosphere and hydrosphere zones over the Earth’s surface. Changes in the Earth’s coating position resulting from the movement of the center of gravity of the Solar System superimposed on nutation, the precession of the Earth’s axis, and changes in the Earth’s orbital parameters as it described Milutin Milankowić. Supplementing the description of the Earth’s climate mechanism is provided in the book entitled “ The new look at the Earth’s climate mechanism and the Cosmo-geophysical system of the Earth” published in google Books.

Why European economy developed in the seventeenth to the nineteenth century, the economy of Asia not?

The development of the economies of Europe and Asia resulted from the historical mechanism dependent on the climatic conditions of the Little Ice Age. At the end of the eighteenth century, in Europe, there was vast inflation of money linked to the massive hike in food prices (Góralski 2014 127 Figure 13). After reaching a peak, from 1850, the costs of food began to decline, because of productive agriculture as a result of the enfranchisement of the peasants. Since then, the agriculture small ownership subjected to a process of concentration of land ownership as a result of declining food prices.

The result was a decline in employment in agriculture resulting from improving from year to year climatic conditions in the eighteenth and nineteenth centuries. The reduction of jobs in agriculture with the increasing mechanization of agricultural production caused shift workforce released from agriculture to the emerging European industry. Demand for production of the European industry was due to the rapid growth of the European population, the concentration of agricultural property, the expansion of Europe to the new colony, declining food prices, and the growing consumption of industrial goods, which got cheaper in volume production.

Rapid European population growth and the consequent deterioration of its life conditions influenced the creation of European colonies. The result was to improve conditions for the development of the European industry and the enrichment of overseas countries colonizers by enlarging markets for European goods. It was possible thanks to a favorable trade between Europe and the colonies. The tradition of production of cotton clothes in India, Asia, was exploited by European colonialists and importers who expanded sales of Indian cotton clothes throughout the world.

 The Europeans paid in gold and silver for the Indian, Asian cotton clothing, which influenced the development of cotton production in India and throughout Asia. In the seventeenth and eighteenth centuries on the African market increased the volume of trade in Indian clothes. The Indian garments were slowly replaced the factory cotton clothes manufactured in England (Parthasarathi P.2011 25). African buyers were paying to European intermediaries for the cotton clothing by selling the slaves needed in the European colonies. The growing slave trade and strong demand for clothing demonstrate the increase of the African population in those centuries. Inversion of the climate bringing Europe cold and wet weather in XVII-XIX centuries also brought heavy rainfall in Central Africa (as evidenced by the indication Nilometru (Basurah, HM,2005) and the abundance of food that causes population growth.

Inversion of the climate since around the year 1600 in Europe initially causes a decrease in food production and migration to other continents as well as the crisis of religious wars and the French Revolution. The climatic conditions gradually improved as contrasted with drought in Asia, what resulted in the increase of a good harvest of cotton, because cotton requires a climate of warm, dry and that was the basis for Indian exports of clothing. Due to the high global demand for cotton clothing, which brought considerable profits to producers and processors of cotton, probably occurred in India, the need for small plots of farmland that gave the farmer a reasonable return sufficient to maintain, affecting the deconcentration of agricultural property.

The free workforce of Indian society shifted to agriculture, which caused shortages of productive forces in the craft and industry. This was the beginning of the seventeenth century. From about 1750 British factories increased production of cotton clothing, which gradually replaced the Indian clothing in the world market (Parthasarathi P., 2011: 25). At the same time, the colonizers grow cotton plantations in the European colonies. The result was the deindustrialization of India, as the predominant productive forces were engaged in agriculture and concentrated on the production of cotton and its processing. The drop in demand for Indian clothing (from AD 1750) caused the crisis of the Indian economy and the crisis in Asia.

The next was an inversion of the climate of Europe and Asia, as is evidenced by the apparent movement of the magnetic pole to the north around 1860 to 2020. The northern hemisphere has moved toward the Sun and North America and Europe, and there has been global warming, central Africa returned to the drought and monsoons began to irrigate lands of South Asia. India regained independence in 1947 what allowed the action to break the monoculture of cotton, and the India economy began to grow, which contributed to the growth of the Asian economy and the liberation of Asia from European domination. Unfortunately, the remaining traces of the activities of Europeans in the marketplace and lack of industry is still felt in the Asian reality. Asian agricultural society rapidly developing industry utilizing an excess of the workforce and slowly displace, thanks to low labor costs, European industrial production from the world market.

 It was possible thanks to the favorable climatic conditions in the XX century in Asia, which began to deteriorate recently. The Asian monsoon is weakening, reflecting the upcoming climate inversion. Is coming, a further minimum of solar activity, which will shift climate zones of the Earth in such a way that Europe will experience the cold and rain and Asia and North Africa will be affected by drought. It is associated with movements ITCZ- intertropical Convergence Zone, changing its position in the rhythm of the magnetic activity of the Sun. ITCZ zone is characterized by abundant rainfall. In the cold phase of the Holocene, ITCZ was located south of the Indian subcontinent (Wirth et al. 2013).

The upcoming inversion of the global climate will cause socio-political tension and economic crisis and is likely to reinforce global migration. Will be an Increase in seismic activity of the Earth, which correlates in Europe with a cool and humid climate. I described it together with countermeasures in the Polish book entitled “Historia naturalna i zmiany klimatu”, available on the Internet in Google Books.

Warsaw, 2015                                                  Bogdan Góralski

References:

Basurah, H. M. (2005) Nile Flooding fluctuations and its possible connection to the long solar variability,  Journal of the Association of Arab Universities for Basic and Applied Sciences, Vol. 1, 2005, 1-7. Link:

https://www.google.pl/search?sourceid=chrome-psyapi2&ion=1&espv=2&ie=UTF-8&q=Nile%20Flooding%20fluctuations%20and%20its%20possible%20connection%20to%20the%20long%20solar%20variability&oq=Nile%20Flooding%20fluctuations%20and%20its%20possible%20connection%20to%20the%20long%20solar%20variability&aqs=chrome..69i57.2727j0j8

Góralski B. (2014), Człowiek i klimat, Repozytorium CEON, Link: http://www.depot.ceon.pl/handle/123456789/4855 .

Hansen Truls Lynne (1996) The road to the magnetic north pole,
Tromsø Geophysical Observatory – University of Tromsø, pobrano z internetu listopad 2015 link: http://geo.phys.uit.no/articl/roadto.html

Li, X., Liang, J., Hou, J. and Zhang, W. 2015. Centennial-scale climate variability during the past 2000 years on the central Tibetan Plateau. The Holocene 25: 892-899.

Parthasarathi Prasannan (2011), Why Europe Grew Rich and Asia Did Not. Global Economic Divergence, 1600-1850, Cambridge University Press, New York.

St-Onge, G., and J.S. Stoner. 2011. Paleomagnetism near the North Magnetic Pole: A unique

vantage point for understanding the dynamics of the geomagnetic field and its secular variations. Oceanography 24(3):42–50, http://dx.doi.org/10.5670/oceanog.2011.53.

Miroslav Starcevic (2008), INTERCHANGING THE EARTH’S MAGNETIC POLES, pobrano z Internetu listopad 2015, link: http://www.viviss.si/download/viviss/ZBORNIK%20MGB/Starcevic_paper_1_6.pdf

Wirth S.B, L Glur, A Gilli, FS Anselmetti (2013)   Holocene flood frequency across the Central Alps–solar forcing and evidence for variations in North Atlantic atmospheric circulation

Quaternary Science Reviews 80, 112-128

Edwards, Lin. “Tampa Airport Runways Renumbered Due to Magnetic North Movement.” Tampa Airport Runways Renumbered Due to Magnetic North Movement. Phys.org, 10 Jan. 2011. Web. 03 Jan. 2014.

“Geomagnetism – North Magnetic Pole.” Http://www.nrcan.gc.ca/. Natural Resources Canada, 31 Dec. 2005. Web. 3 Jan. 2014. https://web.archive.org/web/20060304124134/http://gsc.nrcan.gc.ca/geomag/nmp/northpole_e.php .

Mandea, M. and E. Dormy, “Asymmetric behavior of magnetic dip poles“, Earth Planets Space, 55, 153–157, 2003.

Merrill, Ronald T.; McElhinny, Michael W.; McFadden, Phillip L. (1996). “Chapter 8”. The magnetic field of the earth: paleomagnetism, the core, and the deep mantleAcademic PressISBN 978-0-12-491246-5.

National Geophysical Data Center, “Wandering of the Geomagnetic Poles

Newitt et al., “Location of the North Magnetic Pole in April 2007“, Earth Planets Space, 61, 703–710, 2009

Phillips, Tony. “Earth’s Inconstant Magnetic Field.” NASA.gov. NASA, 29 Dec. 2003. Web. 03 Jan. 2014. http://www.nasa.gov/vision/earth/lookingatearth/29dec_magneticfield.html.

 Changes in earth’s dipole Peter Olson & Hagay Amit

http://pages.jh.edu/~polson1/pdfs/ChangesinEarthsDipole.pdf

Causes of the American Civil War 1861-1865

Causes of the American Civil War 1861-1865

Bogdan Góralski

Library of the Historical Institute of the University of Warsaw

Abstract

From 1807, when the first steamer was constructed, the world was globalized thanks to modern means of transport, enabling the mass and quick transportation of goods and especially food. The continents separated by oceans have become a system of interdependent socio-economic systems whose functioning affected the rest of the world. This world was slowly subject to industrialization, but still, the basis of the economy was agriculture dependent on regional climate change.

Regional climate changes were associated with the displacement of the Earth coating beneath immobile the Earth’s atmosphere and its climatic zones. The Earth coating moved under the influence of the variable gravitational interactions of the Solar System, which I described in detail in my works available on the Internet. As agreed (St-Onge, G., and JS Stoner. 2011) (Góralski B., 2019), the Earth’s coating moved in AD 1500-1860 so that the continent of North America moved north by 20 degrees latitude and the Asian continent was moved south by the same amount. It caused changes in the location of precipitation zones on both continents and, as a consequence, changes in food production conditions. Probably in southern China, there was a decline in monsoon rainfall in 1851-1864 because most of China’s area was perhaps in the rain-free zone all year round, i.e., between the 20th and 30th parallel. It resulted in a lack of food and caused the civil war during Tajping’s upraising.

The southern United States of America has found itself in the dry zone all year round since AD 1700, which resulted in favorable climate conditions for cotton cultivation and an increase in the area of ​​cotton cultivation. At the same time, the dry climate did not allow the production of cereals, which dominated the well-irrigated states of the northern US. Agricultural production, mainly cereal production, developed well in the northern states from east to the west thanks to settlers coming from Europe, who created several million farms and significantly increased agricultural production. Thanks to the railroad and steamers, it was possible to transport cereal grains from west to the east USA to seaports to the steamers transporting surplus grain to starving Europe. The vast increase in grain prices began in Europe since 1750 and lasted until 1830.  Since 1830 prices began to fall, which lasted until 1900. Steamers transported cereal grain from the USA to Europe, and the volume of American cereal exports could reach 20% of European consumption. It caused a good economic situation in the agriculture of the northern US  states producing mainly cereals and a good economic situation in the southern US states favorably exporting cotton to Europe. In the years 1800-1840, American national income grew rapidly due to prosperous agriculture. After the French Revolution and the Napoleonic Wars, the internal situation of Europe stabilized, and the deconcentration of feudal agricultural estates began under the slogans of the enfranchisement of peasants, which ended with the enfranchisement of Russian peasants in 1861. As a result of enfranchisement, Europe’s agricultural production increased, especially in Eastern Europe, which was due to increased rainfall, and grain imports from the US became unnecessary and unprofitable due to European customs barriers.

It caused a regression in agriculture and the whole economy in the northern US states affected by reduced grain exports to Europe. This affected the physical condition of American farmers and was noted in the recruit’s heights registers. Between 1830 and 1890, the average heights of the recruits decreased by 4.4 cm, which indicates a deterioration in the living conditions of the US population. A similar decline in the recruit’s heights occurred at that time in Mexico, which is related to both climate change and the deterioration of the economy of Mexico connected with the US with economic ties.

Probably the economic condition of the southern states of the USA was very good thanks to the prosperous export of cotton and large profits created by slave labor. This caused pressure to secede and release from ties with the economically weak northern states dependent on the dying export of cereals, which caused the announcement of the secession of the Confederate States of the South in 1861. Therefore, the northern US states, desiring to weaken the aspiration to secede the southern states, caused on 22 September 1862 the Proclamation of the Emancipation abolishing slavery in the Confederate States of America. From 1823, a wave of humanism in Western civilization abolished modern slavery, and the American Proclamation of Emancipation was at the same time an act of humanism and a cold economic and political calculation aimed at overthrowing the Confederate Southern States economy system based on cheap slave labor. After the American Civil War, the value of agricultural assets in the South of the United States decreased several times, which proves the economic collapse of the South.

As a result of the civil war, the northern US states dominated the southern states, and black people gained personal freedom in the USA.

Warsaw, 8 March 2020, 10:40                                                    Bogdan Góralski

References:

Góralski B., (2019), The new look at the Earth’s climate mechanism and the Cosmo-geophysical system of the Earth, published in Google Books.

St-Onge, G., and J.S. Stoner. (2011), Paleomagnetism near the North Magnetic Pole: A unique vantage point for understanding the dynamics of the geomagnetic field and its secular variations. Oceanography 24 (3): 42–50, http://dx.doi.org/10.5670/oceanog.2011.53.

The causes of the career of the Adolf Hitler

The causes of the career of the Adolf Hitler

Bogdan Góralski

Library of the Historical Faculty of the University of Warsaw

Adolf Hitler was born on April 20, 1889, in Austria (in the district town of Braunau am Inn near the Bavarian border) after a period of strong quantitative development of the German-speaking population (1876-1900) and the development of the economic power of the German Empire. The European economic crisis caused by the growing drought in 1882-1913 led to an increase in pro-war moods in Europe (and around the world) and the outbreak of World War I.

The crisis also affected the USA from 1895 to 1931, as shown in the figure above, and was exacerbated by European grain import duties – the basis of American exports. The global crisis related to the period of minimum magnetic activity of the Sun lasted in the years 1885-1931 and as usual, it was accompanied by long-term unfavorable climate perturbations causing an increase in inflation and food prices, causing an increase in social aggression around the world.

 (drawing source link: https://www.officialdata.org/us/inflation/1800?amount=1)

Feudal European monarchs led armies of desperate young men born in a prosperous period (deprived of a chance for a happy life by the economic crisis) into a devastating war that reduced the size of the population. The defeat of the Germans in the war with the Allies caused the fall of the German Empire and the Austro-Hungarian Empire and the development of parliamentary democracies on the territory settled by Germans. The post-war economic disorder, the necessity to pay off war debts and reparations as well as the change of the ruling elite caused the living conditions of the German population to deteriorate. The influx of American capital to Germany after the adoption of the Dawes Plan for the Weimar Republic in 1924 was supposed to alleviate the effects of the post-war crisis, but the food crisis and hunger caused by the taking from German of fertile grain lands (granted to Poland as a result of the Versailles Treaty) caused the rise of revolutionary moods in German society. American capital from the Dawes Plan was transferred to the control of German Jews, which gave them wealth and privileges in German society. In a short time, 20 billion Reichsmarks were pumped into the economy of Germany, and during that time Germany only paid 10 billion Reichsmarks in reparations and interest on loans. Rising unemployment and post-war poverty in the German population favored the career of the populist Adolf Hitler, who formed the party defending German workers – the NSDAP, which in 1933 won a parliamentary majority and began to rule in the Weimar Republic. In a short time, under the leadership of Adolf Hitler, a plan was created to restore the German Empire, the III Reszy, but the condition was to gain financial independence for the Nazi government. The control of finances in the Western world belongs to the Jews, mostly American, who controlled Germany with the help of the German Jewish community of 522,000. In order to gain independence for the implementation of his plans to improve the existence of the German nation, Adolf Hitler decided to liquidate the financial and economic influence of German Jews by taking over their property. Taking advantage of his popularity, Hitler started anti-Jewish propaganda, which found a response in the impoverished German society, that had seen the wealth of German Jews. In January 1937, Adolf Hitler announced the financial independence of the Third Reich (and the termination of the Dawes plan), which, with the absence of an influx of Jewish-controlled capital to Germany, could only be sustained by successive conquests and economic exploitation of the conquered countries.

This triggered the Second World War as well as the exodus and extermination of European Jews.

So we see that all attempts to play politically on people’s moods allowed in parliamentary democracies bring power to populists who, by using the propaganda apparatus, violate the psychological balance in societies aimed at survival and bring about disturbances in the global economic system that is tending to the balance. However, this balance is difficult to achieve due to regional climate change, which worsens business prosperity in zones affected by the climate crisis. Restoring global equilibrium can only take place through an international economic, ideological, and ethical compromise that will make use of the strengths of all participants in the global compromise agreement.

I have described the outline of this new international business and political order in my articles published in Google Books entitled “More science, ethics, culture for the modern and future world” and “The Third Way between capitalism and communism”.

Warsaw, February 16 – September 9, 2020 Bogdan Góralski

The causes of the career of the Adolf Hitler

Bogdan Góralski

Library of the Historical Faculty of the University of Warsaw

Adolf Hitler urodził się 20 kwietnia 1889 roku w Austrii (w powiatowym miasteczku Braunau am Inn w pobliżu granicy z Bawarią) po okresie  silnego rozwoju ilościowego populacji niemieckojęzycznych (1876-1900)  i rozwoju potęgi gospodarczej Cesarstwa Niemieckiego. Europejski kryzys gospodarczy spowodowany  spowodowanego narastającą suszą w latach 1882-1913 doprowadził do wzrostu nastrojów prowojennych w Europie i na świecie i wybuchu I wojny światowej.

Kryzys dotknął również USA od 1895 do 1931roku co widać na powyższym rysunku i był powiększony przez europejskie cła importowe na zboże-podstawę amerykańskiego eksportu. Kryzys globalny związany z wiekowym minimum magnetycznej aktywności Słońca trwał w latach 1885-1931 i jak zwykle towarzyszyły mu długotrwałe niekorzystne dla ludzi perturbacje klimatyczne powodujące wzrost inflacji i cen żywności powodujących wzrost agresji społecznej na całym świecie.

 (źródło rysunku link: https://www.officialdata.org/us/inflation/1800?amount=1)

Feudalni europejscy monarchowie poprowadzili armie zdesperowanych młodych mężczyzn urodzonych w okresie pomyślnego rozwoju  (pozbawionych przez kryzys ekonomiczny szans na szczęśliwe życie) na wyniszczającą wojnę  zmniejszającą wielkość populacji.  Przegrana Niemców w wojnie z aliantami spowodowała upadek Cesarstwa Niemiec i Cesarstwa Austro-węgierskiego oraz rozwój demokracji parlamentarnych na terenach niemieckich. Powojenny bezład gospodarczy, konieczność spłat długów wojennych i reparacji  oraz zmiana elit władzy spowodowały pogorszenie warunków bytowych niemieckiej populacji. Napływ kapitałów amerykańskich do Niemiec po przyjęciu w 1924 Planu Dawesa dla Republiki Weimarskiej miał złagodzić skutki kryzysu powojennego,  ale kryzys żywnościowy i głód spowodowany odebraniem Niemcom urodzajnych terenów upraw zbożowych (przyznanych w wyniku Traktatu Wersalskiego Polsce) spowodował narastanie nastrojów rewolucyjnych w społeczeństwie niemieckim. Kapitały amerykańskie z Planu Dawesa zostały przekazane pod kontrolę Żydów niemieckich co dało im bogactwo i uprzywilejowanie w społeczeństwie niemieckim. W krótkim czasie wpompowano w gospodarkę Niemiec 20 mld reichsmarek a Niemcy zapłaciły w tym czasie tylko 10 mld reichsmarek reparacji i odsetek od kredytów. Wzrastające bezrobocie i nędza powojenna w populacji niemieckiej sprzyjała karierze populisty Adolfa Hitlera, który utworzył partię broniącą robotników niemieckich- NSDAP, która w 1933 zdobyła większość parlamentarną i rozpoczęła rządy w Republice Weimarskiej. W krótkim czasie pod przewodnictwem Adolfa Hitlera powstał plan restauracji Cesarstwa Niemieckiego tzw. III Reszy ale warunkiem było zyskanie niezależności finansowej dla rządu hitlerowców. Kontrola finansów w świecie zachodnim należy do Żydów, w tym głównie amerykańskich, którzy sterowali Niemcami za pomocą liczącej 522 tysiące żydowskiej społeczności niemieckiej. Aby uzyskać niezależność dla realizacji swoich planów poprawy bytu narodu niemieckiego Adolf Hitler postanowił wiec zlikwidować wpływy finansowe i gospodarcze Żydów niemieckich przejmując ich majątki. Korzystając ze swej popularności Hitler rozpoczął propagandę antyżydowską, która znalazła odzew w zbiedniałym społeczeństwie niemieckim widzącym bogactwo Żydów niemieckich. W styczniu 1937 roku Adolf Hitler ogłosił niezależność finansową III Rzeszy (i wypowiedzenie planu Dawesa), która wobec braku napływu do Niemiec kontrolowanych przez Żydów kapitałów, mogła być tylko podtrzymywana kolejnymi podbojami i eksploatacją gospodarczą podbitych krajów.

Wywołało to II wojnę światową oraz exodus i zagładę Żydów europejskich.

Widzimy wiec, że wszelkie próby politycznej gry na nastrojach ludzi dopuszczalne w demokracjach parlamentarnych przynoszą władzę populistom, którzy wykorzystując aparat propagandy naruszają równowagę psychologiczną w społeczeństwach nakierowanych na przetrwanie i przynoszą zaburzenia w światowym systemie gospodarczym, który zmierza do równowagi. Równowagę tę jednak trudno osiągnąć z uwagi na regionalne zmiany klimatu, które pogarszają prosperity biznesu w strefach dotkniętych kryzysem klimatycznym. Przywracanie globalnej równowago może się odbywać jedynie przez międzynarodowy kompromis gospodarczy, ideologiczny i etyczny, który pozwoli wykorzystać atuty wszystkich uczestników globalnego kompromisowego porozumienia.

Zarys tego nowego międzynarodowego ładu biznesowo -politycznego opisałem w moich artykułach opublikowanych w Google Books zatytułowanych „More science, ethics, culture for the modern and future world” I “The Third Way between capitalism and communism”.

Warszawa, 16 luty – 9 września 2020                                                            Bogdan Góralski

Natural law, social law

Natural law, social law

The natural environment in which we live has given everyone, without exception, an equal right to live. The equal natural right to the sun, natural right to air for breathing, natural right to drink water, natural right to food was given to each of us equally at the beginning of evolution. The social environment in which we currently operate is one of the elements of the natural environment. Therefore, it is obvious that in the social environment there must also be a natural right to equal opportunities for development within society. The state of unequal development opportunities is an unnatural state. As far as I know, every ordinary worker bee larva has the chance to become a queen and it depends on the worker bees, which give the chosen larva the right food transforming her into the swarm queen. Bees follow natural law. Do people follow natural law ??? Certainly not everyone.
In human societies, there is a law of unequal development opportunities that differentiates people.
It is an unnatural law arising from ignorance of the principles established for our world.
Everyone who exalts himself will be thrown to the bottom of the social ladder, and anyone who humbles himself can become a king. This is a natural law in force in human society and all the powerful people of our world who are currently exalting themselves should think about it. I included this natural law that gives everyone equal rights, in the principles of functioning of the future global enterprise POL-CAT, which I want to establish for those who want social justice and for those who should be afraid of this inexorable social justice.
The world was established to live in beauty and peace and not in social oppression.
Warsaw, February 13, 2020, 17:30 Bogdan Góralski

False foundations of Marxist ideology

The Marxist ideology based on false foundations was the cause II World War and the suffering of the peoples of Europe and the ideological offensive carried out by Soviet Russia around the world. I expose the falsehood of Karl Marx’s ideology and the ideology of his followers in the following work. William Stanley Jevons (1835-1882) shortly before his death formulated theory on the connection between commercial crises and sunspots. He was right what we know now in the XXI century but Karl Marx’s theory about permanent crises of capitalism was widely advertised in the XIX century by scientific circles. Karl Marx was wrong also about the struggle of classes as a  driving force of history because the climate changes are undoubtedly driving force of history (what I shoved in my research). The only excuse of Marx’s theory of the need for revolution is poor knowledge in the XIX century about cosmic reasons earthly historical and economical processes and cruelty of feudal elites in Europe.

I expose the falsehood of Karl Marx’s ideology and the ideology of his followers in the following work.

What did Karl Marx not know?

What to do to ensure the abundance of food for the human population?

Bogdan Góralski bogdangoralski@wp.pl

Library of the Historical Institute of the University of Warsaw

Introduction

• It is certain that the change in global climate conditions awaiting us in the future and related to the displacement of the Earth’s coating can cause a decrease in cereal yields by at least 50%, which would have unpredictable effects in the form of global famine. As my research indicates, this would lead to a  world war that would probably destroy the culture of human civilization. In this context, priority should be given to measures to increase farm productivity. Such an increase can only take place by deconcentrating agricultural ownership in Western agriculture – dividing large farms into smaller leased and indivisible farms as soon as possible. The organization of African agriculture should also be improved by promoting the agricultural structure of farms in the area of one acre and by improving the supply of agricultural produce. Africa could be turned into a global granary provided that airships and drones are used in African and European-Asian agriculture.

Why deconcentrating of huge farms is needed?

• As research in agricultural economics shows, small farms have greater pure technical efficiency and make better use of capital (Sulewski 2008). Other surveys (Polish Statistical Yearbook 1967: 256 Table 56) show that small farms with an area below 3 ha have global production per hectare by 81% higher than farms with an area over 15 ha. This is confirmed by the pre-war Swiss profitability research discussed in the book “Chłopi under Bolshevik rule” (Przybyłowski 2001: 29).

A modern feudal farming system is needed

• What I wrote above indicates the need, wherever possible, to support small family farms and create to them (by organizing the sale of agricultural products and supplying cheap means of production) conditions for intensive agricultural production. Such conditions for peasant farming in Poland will exist in the feudal agricultural production system. You should, appropriately modifying it, return to feudal farming.

 • Take the cost of fertilizer, for instance. Farmers in America pay a price on delivery of $226 per tonne. But in Zambia, the price is $414. Shipping costs explain only a small part of the difference. The rest is accounted for by port duties, bribes, storage fees, fuel costs, the importer’s mark-up, and the credit charges racked up as the fertilizer makes its tortuous journey from port to farm (Economist).

Need Agricultural Advisors?

 • Some bottlenecks (wąskie gardła) are not easy to clear. To build a network of rural roads is hard. But small investments can make the whole difference. There are cases where a starving part of a country is cut off from another part with plenty of food for want of a bridge, says David Ameyaw, a Ghana-born American who edited the AGRA report. Money spent on research can also have a big pay-off as it helps governments to gauge which policies work best. Africa has just 70 agricultural researchers for every million people, says AGRA. The comparable figure for Latin America is 550; for North America it is 2,640 (Economist, Farming in Africa. Cold comfort farms).

Europe and North America have the most of arable land in relation to the population. At the beginning of the 20th century, more than 30% of the population have been found employment and agriculture in the US and Europe, and today it is 2% of the population. Agricultural structural changes after the French Revolution and global warming reducing food prices and technological progress caused the disappearance of the farmers’ layer in western agriculture and the creation of large-scale mechanized farms. The concentration of agricultural ownership has resulted in concentration in industry and the disappearance of medium and small dynamic economic entities. The concentration of the economy reduces its efficiency and dynamics as well as competitiveness as the efficiency decreases in the use of financing which is characteristic of small business entities that are easier to manage effectively.

Shifting (along with the Earth’s coating) of the area of ​​Russia, north Asia to the North will drastically reduce the agricultural production of these areas. Societies in these areas will not be able to feed themselves or buy food on the global market due to the dramatic increase in global food prices and the lack of means of transport for its transportation. The food shortage causes the danger of a global war.

When food prices rise, the poor cannot afford to buy it. As can be seen in the figure below, in Russia and China, the human population is sensitive to increases in food prices due to low incomes and a small area of ​​arable land, as well as the threat of climate deterioration.

The technology of surviving the climate crisis is needed

• Technology is a way of achieving an assumed goal conditioned by the state of knowledge and social fitness (Lem 1974: 32-33).

What is survival technology?

• Our goal is to survive the impending climate crisis, which is the most important inevitable threat to us, which is why we need to acquire knowledge and social fitness. What does it mean to acquire knowledge – we understand, but what does it mean to be socially fit?

• A socially efficient society must work together in order not to waste its strength (energy) and successfully achieve the goal of survival. It is a society with a high ability to cooperate, an ethical society. So social fitness is about social bonds. It is about ethics, which saves social energy in achieving the goal of survival.

Modern Survival Technology will determine the use of the entire heritage of our civilization and it will look like this:

• 1. mechanisms providing everyone with the opportunity to acquire knowledge and wealth,

• 2. organizing peaceful migration of nations from overpopulated crisis-threatened lands,

• 3. developing a uniform ethical system.

The crisis means a revolution and revolution is a threat to the lives of the elite

• It is the current elite that should implement modern survival technology to avoid endangering their lives.

The only economic system that can absorb migrating human masses is the modern feudal system

He will grant settlers arable land,

  help them develop the land,

  help them in needs,

  double the agricultural production per hectare of arable land

Why the modern feudal system?

 • Soviet Russia had the problem of too large a peasant population – 120 million peasants to 30 million of the remaining population. It was solved by destroying the peasant layer, creating large farms forcibly and developing the industry with its own capital. This resulted in the disappearance of the most prolific peasant layer and the modern depopulation of Russia. Otherwise, the peasant problem was solved by China.
 • Communist China had problems with feeding China, which was why the inefficient agricultural communes were given up by distributing small plots of land to 800 million peasants. The peasant family is now responsible for food production. Thanks to this, China is self-sufficient food and even exports food. State-owned purchase of food was organized, and the prices of agricultural produce were shaped by the free market of surpluses produced by Chinese farmers. Chinese farmers are assigned legally to the land, farming on small plots of land (often 1 hectare per family) is very poor, and their youth is forced to a controlled migration to the cities where the industry giving its employment is created. There is now a trend among Chinese peasants to create voluntary agricultural cooperatives, which is not supported by the authorities.
 • Russian agriculture is dominated by large-scale specialized mechanized farms, which causes depopulation among the rural areas. Agricultural production cannot be increased in the existing system due to the low production efficiency of large farms. Only the deconcentrating of Russian agriculture can double agricultural production, but the problem is the lack of farmers who need to settle on small farms. Excess farmers occur in neighboring China, and existing examples testify to the good assimilation of Chinese farmers in Russian society. Organizing the migration of Chinese farmers to the west the European continent can help depopulate the Chinese countryside and increase the area of ​​Chinese farms, which would reduce poverty in the Chinese countryside. How to start this process of migration of Asian farmers to the land owned by Western great possessors of the agricultural land- the latifundium?
 • The impulse may come out of Poland in which the farmers’ population is dying out and rapidly needs an injection of fresh blood. Poland has almost deserted, depopulated so-called Western lands taken away from Germany after World War II. The Western lands of Poland can take whole well-organized villages of Asian farmers and increase food production for its sale in the east of the continent. The problem arises of organizing the life of western Polish agricultural provinces. This task can be entrusted to the descendants of the Polish nobility and landowners (who first need to be rehabilitated in front of the society) and give them back property plundered by the Tsar and Bolsheviks, e.g. in the form of Polish state treasury bonds. The enfranchisement of Polish peasants with the tsarist law 1864  year was carried out without compensation for the noble landowners and was a huge mistake because it resulted in the subsequent concentration of agricultural property in Poland. The agricultural reform carried out by Polish communists, which took over the land used for centuries by Polish nobility and landowners, caused the contemporary decline of Polish agriculture because it was carried out against the economic mechanisms shaping the agricultural structure and caused even greater concentration and inefficiency of farming on agricultural property in Poland. Only rehabilitation and rebuilding the tradition of Polish nobility and landowners can help rebuild Polish agriculture. This requires awareness of the necessity of such a process in the Russian political elite, which would have to carry out a critical analysis of the ideological foundations of the current Russian state. Similar critical analysis and rehabilitation of the feudal system in China must be carried out by Chinese communists.
 • The Chinese revolution that has been going on since the fall of the Qing dynasty in 1850 was caused by the huge rise in rice prices, which resulted from the worsening climate in China since 1850. The deterioration of the climate resulted from natural processes initiated northward shifting of the Earth’s shell along with the area of ​​China and changes in the range of the East Asian monsoon, which resulted in a decrease in the amount of precipitation in Southeast Asia. Chinese landowners were not responsible for the deterioration of the fate of the Chinese people as a result of the huge increase in food prices. Such an increase resulted from the laws of the natural process and the economics of agriculture, which laws as I see still unknown. However, Chinese feudal lords and feudal lords of other nations used economic power to exalt themselves over the poor, and this was reprehensible in every ancient ethical tradition. This exaltation of the rich over the poor cannot be allowed to repeat itself in the future. The revolutions were a protest against the stupidity of the political elite, its cruelty and exploitation, and social injustice, as well as against state organisms degenerated by the concentration of property in the hands of a narrow group of rich people. Karol Marx did not know about reasons shaping the historical process. It can explain the call of Karol Marx for a communist revolution carried out by fanatical communist leaders, namely Vladimir Lenin, Joseph Stalin, Mao Zedong, and others. These revolutions have changed nothing and there is still a huge social stratification in Russia and China. We need to learn from these bloody and full of suffering revolutions and learn modern knowledge about the causes of revolutionary protests. The cause of the revolution is not the struggle of social classes, but changes in the forces of gravity in the space that surrounds us, which cause the movements of the earth’s coating and regional climate changes on Earth. Climate change is reducing agricultural production and increasing food prices, which means that people prefer to fight the rich rather than starve to death.
 • This paper removes ignorance about the reasons for rising food prices and the reasons for the alternating concentration and deconcentrating of agricultural property, which depend on space processes in the solar system and beyond. Knowledge of these processes must influence the rationalization of the political decisions of today’s authorities if they want to remain in power during the oncoming global rise in food prices. A global increase in food prices could lead to the physical elimination of the current elite if they do not take appropriate steps to alleviate the impending food crisis, which will trigger the wild aggression of the affected societies. One should quickly return to the feudal system modernized by modern ethics in agriculture and eliminate the inheritance of private property.
 • Warsaw, 5 January 2020, Bogdan Góralski

Chinese revolutions and rice prices change

Chinese revolutions and rice prices change

Bogdan Góralski

Library of the Historical Institute of University of Warsaw

Chinese history is written by changes in the price of rice – the basic Chinese cereal. Each major increase in rice prices was preceded by a period of low prices in which agricultural property was concentrated in the hands of huge landowners. Then always followed a price increase causing social discontent and the outbreak of popular uprisings that changing the Chinese authorities. Then happen deconcentrating of land ownership by dividing landowners’ agricultural assets between starving crowds of people and the rule of the new dynasty. And so the elites ruling China change from the rise in rice prices to the next rise. As a result of the recent People’s Revolution in China in the early 1980s, there was another deconcentrating in agricultural ownership due to the global rise in food prices. The land possessed for many years by rural communist communes was transferred to Chinese peasants, and so far there is no shortage of food in China because 800 million producers produce it very effectively. Unfortunately, another global climate change is coming, which will increase global food prices. I am writing below about the causes of this future climate and food disaster.

Fig 1  Rice Prices in the Yangzi Delta, 1638–1935 (taels of silver per shi)

Source of the graph: Chinese History in Economic Perspective, Edited By
Thomas G. Rawski and Lillian M. Li,  UNIVERSITY OF CALIFORNIA PRESS

Berkeley · Los Angeles · Oxford © 1992 The Regents of the University of California

https://publishing.cdlib.org/ucpressebooks/view?docId=ft6489p0n6;brand=ucpress

Chapter One
Secular Trends of Rice Prices in the Yangzi Delta, 1638–1935, by Yeh-chien Wang

An excerpt from above book:

“In Table 1.1, I have compiled an annual price series for the delta from 1638 through 1935 by combining four shorter series as follows: a Shanghai series for 1638–95, a series for Suzhou City (the capital city of Suzhou Prefecture) covering 1696–1740, a Suzhou Prefecture series for 1741–1910, and a Shanghai series for 1911–35. There are, however, a number of years for which price data are missing. In such cases, I have filled out the missing data by extrapolation (marked with an asterisk in the third column); for the years 1862–64, when Suzhou was occupied by the Taiping rebels, I have used Shanghai prices.

https://publishing.cdlib.org/ucpressebooks/view?docId=ft6489p0n6&chunk.id=d0e2119&toc.depth=1&brand=ucpress

Chapter Six
Land Concentration and Income Distribution in Republican China, by Loren Brandt and Barbara Sands

An excerpt from above six chapter ,page 179:

“These remarks by the British historian Richard Tawney typify much of the thinking both in China and in the West about the growing concentration of landholdings in late nineteenth- and early twentieth-century rural China”.

This excerpt from the above-cited book confirms the concentration of agricultural ownership in China in the late nineteenth and early twentieth centuries caused by a reduction in rice prices in the period 1860-1885 caused by a favorable climate. Then followed a climate deterioration and a sharp rise in rice prices (Fig. 1) (and all food?), Which triggered the Chinese Revolution.

Fig. 2 Comparison of rice prices in China and wheat in England in the period 1361-1910

Source of China rice prices: Peng Xinwei, p. 459 in Monetary History of China Quanlian Publishing, Shanghai: 1957.

Source of England wheat prices: Wilhelm Abel (1935), Agrarkrisen und Agrarkonjunktur in Mitteleuropa vom 13. bis zum 19. Jahrhundert, Berlin1935,                         Tabelle 1.

The price of grain in China is four times higher than in England for a unit of 100 kg in England – 100 liters in China. A significant increase in food prices in England and China in the seventeenth century is due to the deterioration of the climate and deterioration of the harvest, which causes the expansion of the Manchu to the South and the rise to power the Qing dynasty in China and the religious wars in Europe, the migration of Europeans to other continents and the expansion of the Swedes to the south of the Baltic Sea to Poland so-called Swedish Deluge. The Swedish Deluge resulted from a lack of food caused by an unfavorable climate, which I describe in ResearchGate in a work entitled Short climatic history of Poland (Góralski B. 2018).

1628 1646 Peasant uprising in China under the slogans of equal division of land. Manchurians gain power in China – expansion to the South of the peoples of the north. From 1630 Polish grain exports are falling and it has been rising since 1730. oziębienie historyczne

In the period preceding the rule of the Qing dynasty, the agricultural property was concentrated in China, which later resulted in the upraise of Chinese peasants in the period 1628-1646 under the slogans of equal division of land, i.e. deconcentrating of landed land ownership. In the period 1750-1830 in Europe, there was a great increase in food prices, which caused the French Revolution in overpopulated France and began the process of the enfranchisement of peasants in feudal Europe. Enfranchisement was, in fact, a process of the deconcentrating of agricultural property, which was to improve the feeding of rebellious peasants, i.e. increase food production. Most likely, the processes of enfranchisement were carried out by kings and aristocracy for fear of a revolting peasantry and the urban poor. Protests resulting from high food prices lasted in Europe until the Spring of Nations, i.e. until 1850, that is almost until the improvement of climatic conditions in Europe. After 1830, steamers began to transport American grain to Europe and wheat prices dropped significantly, which lasted until the 21st century. In China during the Qing Dynasty (1650-1850), the population increased to 300 million, but another rise in rice prices ended their rule. It is characteristic that at the same time food prices began to change in England and China from 1880-1890 and in England prices dropped and in China soared. This was due to the displacement of the earth’s shell in such a way that in the US and Europe climatic conditions improved and in China deteriorated, which caused great differences in food prices between England and China. This climate inversion between the West and the East is shown in Figure 3, where between 1921-1925 the fertility of European populations decreases and the fertility of the Japanese population increases. This indicates better climatic conditions in Japan than in Europe at that time. There is also decreasing fertility of European populations (In France, a decrease in fertility since the French Revolution) and happen an increase in fertility of the Russian population until the Bolshevik revolution. This also proves that climatic conditions are improving from west to east Europe (the amount of precipitation has been increasing in Russia since 1850), which greatly affects the feeding of European populations. After 1935, the living conditions of the population deteriorated because the fertility of European populations dropped dramatically. The decreasing fertility chart for the French population testifies to the disappearance of French life optimism after the French Revolution. This was probably caused by a huge concentration of agricultural and industrial property in France, which prevents small businesses from doing business, causing visible economic stagnation and protests by the impoverished population of France. Rescue for France and Europe in the deconcentrating of agricultural and industrial property, in which case there is a possibility of resettlement of Asian peasants to Europe. This will have beneficial effects on the world and the dying economy of the West.

Fig. 3 Total European and Japanese fertility Data from 1801-1950 from the European part of Russia come from (Glass 1965: 97 tab.20). (author of the drawing Bogdan Góralski). Birth rates (crude birth rate) in populations covered by revolutions and wars in the period of 1750-1955.

Data 1750-1840 for France. Dawid Victor Glass, World Population, tab. p. 101

Data 1841-1955 for France, Germany, England, Austria D.V.Glass, World Population, tab. pp. 68-69

Data for Austria-Hungary until 1906.

To calculate the birth rate in the English population, data from the book Wrigley E.A., Schofield R.S., “The Population History of England 1541-1871. A reconstruction. London 1981:

Data from Table 7.8 on pages 208-209 on the size of the population: Quinquennial English population totals 1541-1871

Data from Table A2.3 on pages 496-502 about the number of births.

Data from these two tables above were used to calculate the crude birth rate in England

Data 1801-1950 for the European part of Russia: Dawid Victor Glass, World Population, tab.20, p. 97

Data for Japan: from 1911-1943 from the Statistical Year-Book of the League of Nations, p. 41

Data for Italy: Dawid Victor Glass, World Population, tab. p. 68.

Fig. 4 Demographics of China (orange dots) against the background of changes in rice prices (blue, we play silver per hectoliter of rice) and changes in Chinese dynasties and governments

Source of China rice prices: Peng Xinwei, p. 459 in Monetary History of China Quanlian Publishing, Shanghai: 1957.

Demographics of China data: https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_China

Summary

Each increase in rice prices resulted in a decreasing of the Chinese population, and as we said earlier, every major change in rice prices resulted in a change of government in China:

from 1393 MING dynasty,

1650-1850 Qing dynasty,

1928-1950 Republic of China,

from 1950- ??? The People’s Republic of China.

Who will rule China after another future rise in rice prices ???

Warsaw, 30 December 2019